bijlage 3 - intern reglement markten

Parent Previous Next

Intern reglement op markten georganiseerd door de gemeente.

[Artikel 1: toepassingsgebied:

Dit reglement is van toepassing op de markten die door de gemeente in eigen beheer worden georganiseerd. (geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

[…(geschrapt gr 08/10/2009(13))]

Artikel 3: bestaande abonnementen:

Er zijn 3 soorten abonnementen:

[Bijzondere bepaling betreffende de seizoensgebonden activiteiten:

De aanvrager van een abonnement is gehouden, bij aanvraag van een abonnement melding te maken van het feit dat zijn/haar activiteit al dan niet seizoensgebonden is, zoals bedoeld in artikel 66 van de gemeentelijke algemene politieverordening, en vermeldt in voorkomend geval de periode waarin deze activiteit plaats vindt.

De jaarabonnementen voor een standplaats voor seizoensgebonden activiteiten kunnen maximaal 20% van het totale aantal standplaatsen bedragen. (geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

Verlengen van abonnementen:

Voor de houders van een jaarabonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij een opzeg werd gegeven of afstand werd gedaan door de standhouder.

Houders van een abonnement van 4 of 6 maanden kunnen, mits schriftelijke aanvraag en indien het voorziene % voor seizoensgebonden activiteiten hierdoor niet wordt overschreden, hun abonnement omzetten tot een jaarabonnement. In voorkomend geval betalen ze 3/12 van de prijs van het jaarabonnement voor de resterende duur van het kalenderjaar (1 november tot en met 31 december van het lopende jaar). Per 01/01 van het daaropvolgende jaar volgen ze de abonnementsvoorwaarden van de standhouders met jaarabonnement.

Houders van een abonnement van 4 of 6 maanden die hun abonnement niet omzetten tot een jaarabonnement, worden geacht hun abonnement op te zeggen en moeten voor het bekomen van een abonnement in het daaropvolgend kalenderjaar hun kandidatuur opnieuw stellen.

Artikel 4: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

  1. […(geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

Enkel kandidaturen die op de correcte wijze zoals omschreven in de verordening werden ingediend zullen in aanmerking genomen worden.

  1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

De vacatures worden op 3 momenten gedurende het jaar bekend gemaakt, nl:

De vacatures vermelden volgende gegevens:

  1. Het register van de kandidaturen is te raadplegen bij de marktleiders of in het gemeentehuis. Om de 2 jaar moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur herbevestigen om in het register opgenomen te blijven.

[Artikel 5: Schorsing en intrekking van abonnement

Het abonnement kan door het College van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per fax of e-mail met ontvangstmelding. (geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

Artikel 6: Indeling van de markt: het marktplan en de beschikbare standplaatsen

De Gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.

  1. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft de bevoegdheid om de markt in te delen en een marktplan uit te tekenen. Dit marktplan is ter inzage bij de marktleider op de marktdag en op andere momenten, in het gemeentehuis.
  2. Een standplaats op de markten worden per ondeelbare eenheid van 3-lopende meter (met een minimum van 3 m) toegekend op een diepte van 3 m, behoudens voor de verkoop van bloemen, waarvoor de diepte 4 m mag bedragen;
  3. Het bezetten van de standplaatsen op de in 6.2. gestelde diepte is onder voorbehoud van een doorgangmogelijkheid voor veiligheidsdiensten en brandweervoertuigen van minimum 4 m breedte;
  4. Aan de begraafplaatsen bedraagt een standplaats maximum 20 m²;
  5. De voormelde afmetingen en oppervlakte van de standplaats mogen niet worden overschreden;
  6. Het verkoopkraam of de winkelwagen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

[…(geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

Artikel 8: bepalen van de standgelden:

Het college bepaalde volgende regels voor de standgelden zoals hieronder vermeld:

Het standgeld wordt gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen en wordt berekend volgens de volgende formule :

eenheidstarief gemeenteraad op 08/11/07 x nieuw indexcijfer op 30/09 voorafgaande jaar

indexcijfer der consumptieprijzen d.d. 30/09/2007 (106,54)

Jaarlijks worden de prijzen aangepast aan het nieuw indexcijfer. De resultaten van deze berekening zijn te consulteren bij de marktleiders vanaf 15 november van het voorafgaande jaar. (overzicht standgelden in bijlage)

  1. Prijzen standgeld Middelkerke

Periode

prijs per 3 lm op basis van gemeenteraad besluit d.d. 08/11/2007

januari – februari - november – december

€ 2

maart - april – oktober

€ 4

mei - juni – september

€ 12

juli – augustus

€ 22


  1. Prijzen standgeld Westende

Periode

prijs per 3 lm op basis van gemeenteraad besluit d.d. 08/11/2007

januari – februari - november – december

€ 1

maart - april - oktober

€ 2

mei - juni - september

€ 6

juli - augustus

€ 18


[8.2.bis Prijzen standplaats Sint-Pieterskapelle

Periode van 01/01/2010 tem 31/03/2010

0

Periode vanaf 01/04/2010

Prijzen per 3lm

Oktober tot en met aprill

€1

Mei tot en met september

€4

(ingevoegd gr 10/12/2009(28))]

  1. Prijzen standplaats begraafplaatsen

Voor de begraafplaatsen wordt een prijs voor desbetreffende periode (zie verordening) vastgesteld van € 5 / m² (te indexeren volgens formule zoals hoger vermeld) aangerekend, met een maximum van 20 m².

  1. Voor de lengte van de standen op de dagmarkten wordt steeds een ondeelbare eenheid van 3 meter aangerekend. Indien de lengte van deze standen tussen 3 en 6 meter, tussen 6 en 9 meter of tussen 9 en 12 meter bedraagt, dan wordt het standgeld aangerekend van respectievelijk 6, 9 of 12 meter derwijze dat steeds een veelvoud van 3 lopende meter in aanmerking komt .
  2. Een vermindering op de abonnementsprijzen wordt toegestaan :

20 % op de jaarabonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het abonnement betrekking heeft.

10 % op de 6 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 maart van het desbetreffend jaar

5 % op de 4 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 mei van het desbetreffend jaar .

5 % extra korting indien Markt Middelkerke en Westende worden samengenomen en voor de bovenvermelde termijnen wordt betaald.

5 % korting voor wie ook een vaste standplaats op de boerenmarkt heeft.

  1. Een hoeksupplement kan aangerekend worden in de periode van mei tot september. De standplaats waarop dit hoeksupplement van toepassing is, worden herkenbaar ingekleurd op het marktplan.

Het standgeld voor een standplaats (steeds 3 lopende meter) waar een hoeksupplement van toepassing is, wordt verhoogd met 50 % van het normale tarief voor betrokken markt en periode.

  1. De kostprijs voor een losse plaats stemt overeen met de prijs bepaald onder punten 8.1 tot 8.6 van deze beslissing, vermeerderd met per dag en per standplaats 5,00 euro te Middelkerke en 3 euro te Westende (te indexeren volgens formule zoals hoger vermeld)
   […(geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]

Artikel 9: Vereffenen van de standgelden:

De marktkramers moeten het standgeld vereffenen, overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen:

  1. Het standgeld voor een abonnement wordt vereffend in de gemeentekas of op de giro-rekening van het gemeentebestuur. De uiterste datum van betalen is 5 werkdagen voor de aanvang van het abonnement.

Om in aanmerking te komen voor de korting verbonden aan het abonnement dienen de voorgestelde data uit artikel 8.5 te worden gerespecteerd.

De marktkramer moet steeds het betalingsbewijs kunnen voorleggen op vraag van de marktleider.

  1. Het standgeld voor losse plaatsen wordt geïnd onmiddellijk na de loting van de plaatsen aan de marktleider. De ontvanger van het standgeld geeft aan de marktkramers een kwijtschrift af, dat op elk verzoek van de ontvanger zelf of van een afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen moet worden vertoond.

Indien de marktkramer het kwijtschrift niet wil of kan vertonen, zal hij het gevorderde marktgeld onmiddellijk opnieuw moeten betalen.

[…(geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(13))]