bijlage 2 - verordening openbare markten

Parent Previous Next

Verordening met betrekking tot de openbare markten te Middelkerke.

AFDELING 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten.

Artikel 1: Gegevens van openbare markten

De Gemeente of de concessionaris waarmee  een overeenkomst werd afgesloten organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten :

1.1.Op het Marktplein te Middelkerke :

1.2. Op het Arthur Meynneplein te Westende

1.3.Aan de diverse kerkhoven

1.4. Op het Oudstrijdersplein te Middelkerke

1.5. Avondmarkten: vanaf 18.00 u tot 23.00 u, met uitzondering te Lombardsijde vanaf 17.00 u

Locaties: Middelkerke –Centrum : Kerkstraat en Paul de Smet de Naeyerstraat

Zeedijk Middelkerke : tussen de Theresiastraat en de Louis Logierlaan

Westende – Centrum: het gedeelte van de Westendelaan tussen Essex-Scottishlaan en de Henri Jasparlaan, alsmede het Arthur Meynneplein

Lombardsijde - Centrum: Het dorpsplein, het marktplein, de Oude Nieuwpoortstraat, de Schoolstraat tot het kruispunt koninklijke baan en de Hoogstraat

Pinkstermarkt: Marktplein Middelkerke, het gedeelte van de Populierenlaan van de Oostendelaan tot de Onderwijsstraat.

Westende-bad het gedeelte van de wandelweg van de Zeedijk en Koning Ridderdijk, gelegen tussen Mezenlaan en Priorijlaan

Zeedijk Middelkerke: 1 markt in juli en 1 markt in augustus

Westende – Centrum: 2 markten in juli en 2 markten in augustus op donderdag

Lombardsijde – Centrum: 1 avondmarkt wekelijks op woensdag.

Pinkstermarkt: de vrijdag of zaterdag van het pinksterweekend.

Westende Bad 1x juli en 1x augustus

Het marktplan is voor elke geïnteresseerde te consulteren bij de marktleiders.

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om markten af te schaffen of te (laten) organiseren aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 2:

Op 25 december en 01 januari wordt er geen markt gehouden. Er worden geen vervangdata voorzien.

Artikel 3:

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de markten tijdelijk verplaatsen, o.m. omwille van wegeniswerken, kermissen, culturele of andere evenementen die op de marktplaatsen worden georganiseerd.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op feestdagen beslissen de markt te laten plaatsvinden tot 17.00 uur.

Artikel 4: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 24 September 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2.

Artikel 5: Verhouding abonnementen - losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totale aantal standplaatsen op de markt.

Artikel 6: Toewijzingsregels losse plaatsen

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting binnen het half uur na aanvang van de markt.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de loting en toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Artikel 7: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

7.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal de vacature bekendgemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een openbaar aangeplakt bericht en via de website www.middelkerke.be

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

De toewijzing van een vacante plaats per abonnement kan ten vroegste één maand na publicatie van de vacante plaats teneinde de kandidaten kans te geven hun kandidatuur te stellen.

De vacatures vermelden volgende gegevens:

grootte van de standplaats

aard van de specialisatie van de standplaats indien van toepassing

De kandidaturen worden ingediend hetzij bij brief afgegeven tegen ontvangstbewijs, hetzij per aangetekende brief tevens met ontvangstbewijs gericht aan de inrichter van de betrokken markt en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature (cf. bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs aan de kandidaat met vermelding van de datum en de volgorde van zijn kandidatuur. De kandidaat wordt tevens geïnformeerd over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen.

7.2. Register van de kandidaturen

7.2.1. Alle kandidaturen worden naargelang van hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.

7.2.2. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Om de 2 jaar moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur herbevestigen om in het register opgenomen te blijven.

7.3. Aanvragen tot wijziging of uitbreiding

De aanvragen voor een wijziging of uitbreiding van de standplaats, een wijziging van de te koop aangeboden producten, moeten tevens hetzij per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs, hetzij via e-mail met ontvangstmelding gericht worden aan de inrichter van de betrokken markt.

7.4. Volgorde van toekenning van de standplaatsen

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:

en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(en):

en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie, en ten slotte volgens datum.

Indien twee of meer aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven :

voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten heeft; als de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;

voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

7.5. Toewijzing

De Gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen of de concessionaris tot het toewijzen van de standplaatsen op de markt.

7.6. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen

7.6.1.De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager:

7.6.2. Niemand mag een standplaats innemen zolang hij de bekendmaking van de toewijzing nog niet heeft ontvangen. Indien een marktkramer een standplaats inneemt zonder de vereiste toewijzing, wordt zijn marktkraam of winkelauto onmiddellijk gesloten door de marktleider en van de marktplaats verwijderd op kosten en risico van de overtreder.

7.6.3. Indien een marktkramer zijn vaste standplaats op de markten niet bezet uiterlijk bij aanvang van de markt, kan de marktleider deze standplaats laten bezetten door een marktkramer zonder abonnement. Die laatste kan evenwel geen aanspraak maken op deze standplaats in de toekomst. Evenzo kan de marktleider een niet-toegewezen standplaats laten bezetten door een marktkramer zonder abonnement. Ook in dit geval kan die laatste geen aanspraak maken op deze standplaats voor de toekomst.

7.7. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement

Een marktregister wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

Artikel 8: Identificatievereiste bij het uitoefenen ambulante activiteiten op de openbare markt.

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, moet zich identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord minstens in het Nederlands, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.

Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden indien zij alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waar neemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3° naargelang van het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar ze zich bevindt;

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een vervangende identificatie , indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Artikel 9: Opschorting abonnement

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van ten minste een maand indien hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

De opschorting gaat in de dag waarop de organisator van de markt op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Artikel 10: Afstand van het abonnement

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend hetzij:

Artikel 11: Vooropzeg door de Gemeente

De gemeente houdt zich er aan wanneer de standplaats of markt definitief wordt opgeheven de vooropzeg ten minste 1 jaar voorafgaandelijk kenbaar te maken bij de standhouder (indien de markt door de gemeente wordt georganiseerd) of bij de concessionaris (ingeval van een markt in concessie), behalve in geval van dringende noodzakelijkheid.

Deze standhouders krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cfr. artikel 7.4).

Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die ingevolge hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van voormelde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.

Artikel 13: Inname standplaatsen

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

  1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houders zijn van een "machtiging als werkgever", aan wie bovendien een standplaats is toegewezen;
  2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever";
  3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
  4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
  5. de standwerker en houder van een "machtiging als werkgever" aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van voornoemd KB van 24 September 2006 alsook aan de standwerker, houder van een "machtiging als aangestelde A en B" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
  6. de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A" of een "machtiging als aangestelde B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot 3);
  7. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 September 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij die innemen buiten de aanwezigheid van voormelde verantwoordelijke.
    Zij kunnen na toestemming van het College en Schepenen een standplaats innemen zonder deel te nemen aan de loting.

De personen opgesomd in 1) tot 6) kunnen de standplaatsen innemen die werden toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

Artikel 14: Overdracht standplaats

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden:

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen

op voorwaarde dat

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. De prijs van de overdracht mag niet hoger zijn dan de prijs van het abonnement in verhouding tot de resterende duur .

Artikel 15: Onderverhuur

De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:

De prijs van de onderverhuring mag verhoudingsgewijs niet hoger zijn dan van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.

Artikel 16

De marktkramer aan wie een standplaats toegewezen is, mag slechts die koopwaar te koop stellen waarvoor hij toestemming verkregen heeft bij de toewijzing. Deze bepaling geldt niet voor de standwerker.

Artikel 17

De marktkramer is aansprakelijk voor verlies of ontvreemding van persoonlijke voorwerpen uit zijn standplaats.

Artikel 18

Op de diverse markten moeten de standplaatsen per abonnement worden ingenomen uiterlijk op het uur waarop de markt aanvangt. De losse standplaatsen moeten ingenomen zijn binnen het uur na toewijzing.

De voertuigen van de marktkramers, behalve de winkelauto's, moeten van de marktplaatsen verwijderd zijn uiterlijk een half uur na het aanvangsuur van de markt.

De marktplaatsen moeten volledig ontruimd zijn uiterlijk één uur na het beëindigen van de markt.

Voor het ontruimen van de markten mogen de voertuigen op de voormelde marktplaatsen worden opgesteld vanaf het einde van de markt.

Artikel 19

De zonder toestemming op de marktplaats geplaatste voertuigen worden ambtshalve verwijderd op kosten en risico van de in overtreding zijnde marktkramer en ongeacht de gerechtelijke vervolging.

De marktkramers moeten er steeds over waken dat hun voertuigen het verkeer op de rijweg niet belemmeren, noch de andere verkopers in hun bezigheden hinderen.

Artikel 20

Geen verkoop mag voor het begin of na het einde van de markt worden gesloten.

Bovendien mogen de marktkramers pas met de verkoop beginnen nadat hun voertuig afgeladen en van de markt verwijderd is.

De marktkramers mogen slechts een uur voor de openstelling van de markt beginnen met het uitstallen van hun koopwaren.

Artikel 21

Het is verboden toestellen te gebruiken die niet voldoen aan de veiligheidsnormen.

Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.

Op standplaatsen waar elektriciteit of gas wordt aangewend voor het koken, braden of roosteren van eetwaren of voor het verwarmen van om het even welke waren of materialen, alsmede voor het demonstreren van keukengereedschap, dient op een gemakkelijk bereikbare plaats minstens één poedersnelblusser type ABC aanwezig te zijn met een blusinhoud van zes kg. poeder of een evenwaardige bluseenheid. Het aantal toestellen dient te worden aangepast aan de vuurbelasting. Deze toestellen moeten minstens eenmaal per jaar door een vakkundige worden nagezien. Het bewijs van dit nazicht moet steeds kunnen voorgelegd worden aan ieder ter zake bevoegd persoon.

De elektrische installaties moeten jaarlijks nagezien worden door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats en de gasinstallaties halfjaarlijks door een vakkundige. Het attest dient ter beschikking gehouden..

De gasrecipiënten moeten rechtstaand bewaard worden en moeten bevestigd zijn tegen omvallen. De in reserve gehouden recipiënten voor vloeibaar gemaakte gassen onder druk mogen geen gezamenlijke waterinhoud van 300 liter of meer hebben, tenzij hiervoor akte van vergunning werd verleend, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen van het Vlaams Reglement inzake Milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen.

Bij geval van onderbreking van de stroomtoevoer kan het Gemeentebestuur nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies.

Een doorgangsmogelijkheid van minimum 4 m breedte voor brandweervoertuigen en andere hulpdiensten moet steeds vrijgehouden worden.

Artikel 22

Bij het ontruimen van zijn standplaats moet de marktkramer de hem toegewezen plaats en de aanpalende ruimte ontdoen van alle afval en bodembevuiling.

Het is hem bij het verlaten van de markt verboden daar enige afval achter te laten, welke ook de herkomst, de aard, de hoeveelheid of de verpakkingsvorm moge zijn. Hij moet de gepaste maatregelen treffen ter voorkoming van elke vorm van beschadiging aan de bevloering. Het is te allen tijde verboden om het even wat in de bevloering te slaan, vast te hechten of te verankeren.

Tegen alle vormen van bevuiling van de bevloering, veroorzaakt door o.m. vetten, oliën of andere sporennalatende stoffen, moet de marktkramer de gepaste preventieve maatregelen treffen. Hij moet daartoe de bodem op afdoende wijze beschermen, indien enig risico voor bevuiling bestaat.

Vooraleer de toegewezen plaats in te nemen kan de marktkramer een tegensprekelijke beschrijving van de plaatstoestand bij de marktleiding aanvragen. Het bezetten van zijn standplaats zonder dergelijke vaststelling, houdt een stilzwijgende erkenning in van de perfecte en ongeschonden toestand van de bevloering ervan. Derhalve wordt de marktkramer aansprakelijk gesteld voor elke vorm van beschadiging of bevuiling van de plaats bij het verlaten ervan. De Gemeente is ertoe gemachtigd de desbetreffende reinigings- of herstellingskosten ten laste te leggen van de concessionaris of de standhouder, op grond van een proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt binnen 48 uur na het volledig ontruimen van de marktplaats.

Artikel 23

De marktkramers moeten in alle omstandigheden onderhavige verordening, alsook de vigerende wettelijke bepalingen naleven, inzonderheid deze m.b.t. de uitstalling, de bewaring en de verkoop van eetwaren. Zij moeten zich tevens schikken naar de onderrichtingen die hun door de marktleider gegeven worden.

Artikel 24: diverse verbodbepalingen

24.1. Het is de marktkramers verboden op de markt door hinderend lawaai de aandacht van het publiek op zich te trekken.

24.2. Het is eveneens verboden het publiek of de andere marktkramers lastig te vallen.

24.3. Het is de marktkramers verboden zich buiten hun standplaats te begeven om hun koopwaar aan te prijzen of te koop aan te bieden of om op welke manier ook reclame te maken.

24.4. Het is verboden op de markten de vrijheid van de handelsverrichtingen te hinderen en er de orde te verstoren.

24.5. Het is verboden op de marktdagen te leuren binnen een straal van 200 m vanaf de begrenzing van de marktplaatsen. Deze bepaling geldt niet voor de verkoop van frieten, consumptie-ijs, enzovoort op vaste standplaatsen, die door de Gemeente zijn toegewezen.

24.6. Loterijen, tombola's, kans- en/of geldspelen zijn verboden op de markten.

24.7. Het is verboden vervalste, bedorven of anderszins niet voor verbruik geschikte eetwaren op de markten te brengen, te koop te stellen of te verkopen. Hiermede wordt ook onrijp fruit bedoeld, waarvan het verbruik gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Ongeacht de hierna vermelde straffen, worden deze waren onmiddellijk in beslag genomen en zonder uitstel door de zorgen van de Lokale Politie vernietigd voor menselijk gebruik.

De Lokale Politie stuurt hierover onmiddellijk een proces-verbaal naar het College van Burgemeester en Schepenen, met vermelding van de soort en de hoeveelheid aangeslagen eetwaren, alsook van de naam en het adres van de in overtreding genomen handelaar.

De verkopers zijn dan ook verplicht te gedogen, dat de door hen te koop gestelde waren onderzocht worden door de aangestelden van de bevoegde overheid.

Artikel 25

Waren die uitgestald of te koop worden aangeboden buiten de verkoopstand of de wagen zullen in beslag worden genomen. Indien ze geschikt zijn voor menselijk gebruik, worden ze bezorgd aan de diensten van het OCMW te Middelkerke.

AFDELING 2

Artikel 26: Bevoegdheid marktleider

26.1. De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.

26.2. De marktleider kan de standhouder aanmanen een afvalrecipiënt te plaatsen voor het publiek.

Artikel 27: In werking treden reglement

Deze verordening wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van Middenstand en treedt in werking op 01 januari 2008.

Artikel 28: Strafbepalingen

Ongeacht alle andere mogelijke sancties worden overtredingen van de bepalingen van deze Verordening bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (maximum 250,00 euro).

Artikel 29: Slotbepalingen

Voor alle niet-voorziene gevallen of in geval van betwisting, beslist de Burgemeester binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid.