Gebruiksreglement Marktplein Middelkerke

AGB ››
Parent Previous Next

Gebruiksreglement Marktplein Middelkerke

TITEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

 1. Ruimte

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op het gebruik van Marktplein te Middelkerke, hierna het ‘Marktplein’ genoemd, beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (hierna AGB Middelkerke of gebruikgever genoemd). Het marktplein heeft een oppervlakte van 5866,44 m² en is in groene kleur aangeduid op het bijgevoegde opmetingsplan, zoals opgemaakt door studiebureau Lobelle te Varsenare op 10 oktober 2013. Deze ruimte kan voor activiteiten bij afzonderlijk besluit subsidiair worden uitgebreid met de nabijgelegen ruimte. Deze reglementering is ook van toepassing op deze uitbreiding.

 1. Personen

De bepalingen van dit reglement zijn bindend voor alle gebruikers van het Marktplein. Met de gebruiker wordt bedoeld de aanvragende organisator van een activiteit en haar ondergebruikers, de foorkramers en de marktkramers op de markten op het Marktplein.

Titel 2 Hoofdstuk 1 van dit reglement is tevens van toepassing op de bezoekers van de activiteiten of passanten op het Marktplein. Door zich op het Marktplein te begeven verklaren de gebruikers, bezoekers en passanten zich akkoord met de bepalingen van onderhavig reglement.

TITEL 2 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: VIGERENDE REGELGEVING EN GEMEENTELIJKE ALGEMENE POLITIEVERORDENING

De gebruiker van het Marktplein dient alle ter zake geldende wettelijke bepalingen na te leven inzonderheid bepalingen van de gemeentelijke Algemene Politieverordening dewelke onverminderd van toepassing zijn op de op basis van dit reglement toegestane gebruiksrechten.

Inbreuken op de vigerende regelgeving zullen gestraft worden met de straffen voorzien in deze regelgeving, onverminderd het recht van de gebruikgever om de gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van de infrastructuur.

HOOFDSTUK 2: VERGUNNINGEN EN MACHTIGINGEN

Dit reglement ontslaat de gebruiker niet van het bekomen van de nodige vergunningen/machtigingen voor de organisatie van haar activiteiten op het Marktplein te Middelkerke.

Bij eventuele tegenstrijdigheden zijn de bepalingen in deze vergunningen/machtigingen opgenomen bij voorrang van toepassing op het gevraagde gebruik.

De gebruiker dient de uren die voor een opbouw of afbraak werden afgesproken en die op de infofiche werden vermeld, strikt na te leven.

De gebruiker mag de infrastructuur slechts gebruiken tijdens de toegestane gebruiksduur. Elk gebruik buiten de toegestane gebruiksduur is verboden.

HOOFDSTUK 3: INFRASTRUCTURELE MODALITEITEN

De toegelaten mobiele draaglast van het Marktplein bedraagt 20 kN/m² of 2000 kg/m². In geen geval mag deze maximum draaglast worden overschreden. Dit zowel voor de activiteit zelf als voor de opbouw en/of afbraak in het kader van de activiteit.

De constructies (tenten, attracties, kramen, …) die op het domein worden geplaatst dienen van het zelfdragende type te zijn. Bevestigingen of verankeringen (boringen, vasthechtingen…) die het domein kunnen beschadigen zijn verboden.  Het domein mag niet beschadigd worden.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat de doortochten t.b.v. de ondergrondse parking (in- en uitrit evenals de traphallen) die toegang geven tot de ondergrondse parking vrij blijven voor de voetgangers, veiligheidsdiensten, … .

De gebruiker dient alle afval en het vuil te verwijderen na het gebruik van de infrastructuur. De gebruikgever zorgt voor de mechanische reiniging van de infrastructuur na het gebruik. Deze reiniging zit vervat in de gebruiksvergoeding.

HOOFDSTUK 4: VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten (inhoud, organisatie en deelnemers/bezoekers) op het Marktplein. Deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met de openbare orde, de goede zeden en de democratische basisprincipes van onze samenleving. Indien de activiteit hiermee in strijd is, kan het gebruiksrecht ten allen tijde worden ingetrokken en dit zonder schadeloosstelling. De reeds betaalde gebruiksvergoeding blijft definitief verworven.

 1. schade
 1. Aanvang en beëindiging van het gebruik

Indien de organisatoren-gebruikers schriftelijk en minstens 1 volle week voor de datum van de activiteit geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving hebben aangevraagd, wordt aangenomen dat de organisatoren er mee akkoord zijn dat het openbaar domein ter plaatse in goede toestand is.

De gebruiker dient de voor zijn activiteit vastgestelde schade te rapporteren aan de gebruikgever, op risico dat anders de schade te zijner laste gelegd wordt.

Bij het einde van het gebruik dient de infrastructuur ter beschikking te worden gesteld van de gebruikgever in de oorspronkelijke staat.

 1. Schade

De tijdens de activiteit veroorzaakte schade wordt onmiddellijk en spontaan door de gebruiker gemeld aan de gebruikgever. Veroorzaakte schade wordt ten laste gelegd van de gebruiker. De gebruikgever kan tevens bijkomende maatregelen treffen zoals het uitsluiten van de gebruiker van toekomstig gebruik, al dan niet voor een bepaalde periode.

 1. Inboedel en voorwerpen van de gebruiker

De gebruikgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook aan inboedel en voorwerpen, eigendom van of in bewaring gegeven aan de gebruiker. De gebruikgever kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies. Het staat de gebruiker vrij zich voor deze risico’s te laten verzekeren.

 1. aansprakelijkheid
 1. ongevallen en veroorzaakte schade

De gebruikgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de activiteit waarvoor het gebruiksreglement geldt.

De gebruiker is tegenover de gebruikgever aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de infrastructuur, veroorzaakt hetzij door hemzelf, hetzij door aangestelden of medewerkers, hetzij door de toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevinden ter gelegenheid van de georganiseerde activiteit.

 1. verzekeringen

Alle gebruikers dienen voor hun activiteiten de nodige verzekeringen te onderschrijven.

Elke gebruiker is hiertoe gehouden een polis burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor schade veroorzaakt aan de infrastructuur, aan personen of aan hun goederen door de gebruiker zelf, door leden van de vereniging of door deelnemers/bezoekers aan de activiteit.

 1. Stroomonderbrekingen ed.

De gebruikgever is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet of slechts gedeeltelijk kunnen organiseren en/of (laten) plaatsvinden van het evenement of de activiteit. Dit bijvoorbeeld ten gevolge van een mogelijke of werkelijke afschakeling van de elektriciteit. De gebruiker kan in voorkomend geval op geen enkele wijze aanspraak maken op enige schadeloosstelling en/of compensatie vanwege de gebruikgever.

 1. Wettelijke en fiscale verplichtingen

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van en voldoen aan de toepasselijke wettelijke en fiscale verplichtingen ingevolge haar activiteiten. De gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige overeenkomsten ingevolge auteursrechten en billijke vergoeding.

 1. Publiciteit

Er mogen geen publiciteitsborden, spandoeken, … vastgemaakt worden aan het straatmeubilair, relingen, ..., behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruikgever. Publiciteit vreemd aan het gebeuren wordt geweerd. Inzake reclame wordt verwezen naar de vigerende regelgeving. De organisatoren dienen toe te zien op een correcte naleving hiervan.

 1. veiligheid

De gebruiker dient te allen tijde de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen (o.a. de nodige doorgangen voorzien voor de veiligheidsdiensten, …).

De gebruiker dient steeds de ter plaatse gegeven richtlijnen en aanbevelingen van o.a. de gebruikgever, de politie en de brandweer op te volgen en na te leven.

Bij onderwerpen m.b.t. de veiligheid kunnen de preventieadviseur, politie,  brandweer en andere deskundigen om advies gevraagd worden

Tijdens de activiteit zal de vrije toegang steeds verleend worden aan de gebruikgever en/of zijn aangestelden en aan de veiligheidsdiensten.

TITEL 3 : BIJZONDERE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: DAGMARKTEN

 1. toepassingsgebied

De gebruikgever organiseert wekelijks op donderdag op het Marktplein te Middelkerke de openbare dagmarkten zoals omschreven in artikel 74-20, §1, 1 van de gemeentelijke algemene politieverordening.

 1. standgeld marktkramers in het kader van de wekelijkse openbare dagmarkten (elke donderdag)

(initieel vastgesteld bij Besluit dd. 19/01/2015 van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke)

Deze gebruiksvergoedingen zijn exclusief 21% BTW. Het gebruik van nutsvoorzieningen wordt gebeurlijk afzonderlijk gefactureerd.

 1. abonnement

Het standgeld verschuldigd aan het AGB door de standhouders (met abonnement) per wekelijkse dagmarkt te Middelkerke op het Marktplein wordt vastgesteld als volgt:

Periode

prijs per 3 lopende meter (excl. BTW)

januari - februari - november - december

€ 4,00

maart – oktober

€ 5,00

april

€ 10,00

mei – juni – september

€ 15,00

juli – augustus

€ 26,00

Voor de lengte van de standen op de dagmarkten wordt steeds een ondeelbare eenheid van 3 meter aangerekend. Indien de lengte van deze standen tussen 3 en 6 meter, tussen 6 en 9 meter of tussen 9 en 12 meter bedraagt, dan wordt het standgeld aangerekend van respectievelijk 6, 9 of 12 meter derwijze dat steeds een veelvoud van 3 lopende meter in aanmerking komt .

Een hoeksupplement voor een standplaats kan aangerekend worden in de periode van mei tot september. De standplaatsen waarop dit hoeksupplement van toepassing is, worden herkenbaar ingekleurd op het marktplan. Het standgeld voor een standplaats (steeds 3 lopende meter) waarop een hoeksupplement van toepassing is, wordt verhoogd met 50 % van het normale tarief voor betrokken markt en periode.

Een bijkomende vermindering op de abonnementsprijzen wordt toegestaan :

20 % op de jaarabonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het abonnement betrekking heeft.

10 % op de 6 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 maart van het desbetreffend jaar

5 % op de 4 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 mei van het desbetreffend jaar .

5 % extra korting op het abonnement Marktplein indien de marktkramer tevens een abonnement heeft voor de openbare dagmarkt in Westende en indien de abonnementsgelden voor de bovenvermelde termijnen wordt betaald.

5 % extra korting op het abonnement Marktplein voor wie ook een vaste standplaats op de gemeentelijke boerenmarkt heeft en indien de abonnementsgelden voor de bovenvermelde termijnen wordt betaald.

 1. losse plaatsen

De kostprijs voor een losse standplaats stemt overeen met het standgeld zoals vastgelegd in ‘a. abonnement’ per periode en per 3 lopende meter  vermeerderd met per dag en per standplaats 6,00 euro (te indexeren volgens formule zoals vermeld).

 1. jaarlijkse indexering

De gebruiksvergoeding voor de standen op de dagmarkten zoals bepaald in (i) en (ii) worden gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen volgens volgende formule.

Jaarlijks worden de prijzen aangepast aan het nieuw indexcijfer.  De resultaten van deze berekening zijn te consulteren bij de marktleiders vanaf 15 november van het voorafgaande jaar.

 1. modaliteiten organisatie dagmarkt

Behoudens andersluidende bepaling in onderhavig reglement zijn op de organisatie van de openbare dagmarkten (incl. de standhouders op de dagmarkt) de vigerende reglementeringen van toepassing zoals van toepassing op de organisatie van de dagmarkten door de gemeente Middelkerke

Inzonderheid:

Deze reglementering wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

 1. Bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening

De standhouder kan een beroep doen op bijkomende dienstverlening van de gebruikgever tegen de hierna vermelde vergoeding .

De tarieven voor (extra) dienstverlening zijn de volgende :

Extra dienstverlening valt ten laste van de gebruiker.

HOOFDSTUK 2: KERMISSEN

 1. toepassingsgebied

De gebruikgever organiseert jaarlijks de augustuskermis op het Marktplein te Middelkerke zoals omschreven in artikel 75-3 van de Gemeentelijke Algemene Politieverordening.

 1. standgeld foorkramers in het kader van de jaarlijkse augustuskermis

(initieel vastgesteld bij Besluit dd. 20/07/2015 van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke)

Deze standgelden zijn exclusief 21% BTW. Het gebruik van nutsvoorzieningen wordt afzonderlijk gefactureerd.

Het standgeld verschuldigd aan het AGB door de standhouders van de augustuskermis te Middelkerke op het Marktplein wordt vastgesteld als volgt:

Augustuskermis Middelkerke - Centrum

Standgeld (excl. BTW)

Visspel

€ 66

Kindervliegtuigmolen

€ 191

Rupsmolen

€ 273

Peilballon

€ 109

Amusementshal (jetonspelen)

€ 191

Ringenspel

€ 55

Amusementshal (grijpkranen)

€ 259

Suikerspin

€ 41

Autoscooter

€ 409

Frituur-gebak

€ 96

Touwtje trek

€ 69

Basketball

€ 82

Schietkraam

€ 164

Pollyp

€ 273

Pottenspel

€ 41

Kindermolen

€ 191

Buggy’s

€ 191


Het standgeld voor andere dan in deze tabel vermelde attracties zal het voorwerp uitmaken van een individueel besluit waarbij het standgeld wordt gehanteerd van een in de tabel vergelijkbare attractie.

 1. modaliteiten organisatie augustuskermis

Behoudens andersluidende bepaling in onderhavig reglement zijn op de organisatie van de augustuskermis (incl. de foorkramers) de vigerende reglementeringen van toepassing zoals van toepassing op de organisatie van de gemeentelijke kermissen door de gemeente Middelkerke inzonderheid ‘Afdeling 15: Kermissen’ van de Gemeentelijke Algemene Politieverordening.

Deze afdeling wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

 1. nutsvoorzieningen

De tarieven voor het gebruik van de nutsvoorzieningen worden per dag als volgt vastgelegd, afhankelijk van het gevraagde vermogen (inclusief de watervoorzieningen):

64A (kan verdeeld worden in 2 x 32A-3F)

CEE stekker rood

€ 40/dag (excl. BTW)

32A - 3F

CEE stekker rood

€ 25/dag (excl. BTW)

mono 16A / 32A

Gewoon stopcontact

€ 8/dag (excl. BTW)


 1. bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening

De standhouder kan een beroep doen op bijkomende dienstverlening van de gebruikgever tegen de hierna vermelde vergoeding .

De tarieven voor (extra) dienstverlening zijn de volgende :

Extra dienstverlening valt ten laste van de gebruiker.

HOOFDSTUK 3: EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN (M.U.V. AUGUSTUSKERMIS EN DAGMARKTEN)

 1. toepassingsgebied

Deze bepalingen zijn, onverminderd de toepassing van de algemene bepalingen in titel 2, van toepassing op alle evenementen en activiteiten  die worden georganiseerd op het Marktplein te Middelkerke m.u.v. de openbare dagmarkten en de augustuskermis.

 1. gebruiksvergoeding

Deze gebruikstarieven zijn exclusief BTW. Het gebruik van nutsvoorzieningen wordt gebeurlijk afzonderlijk gefactureerd bij individueel besluit.

De gebruiksvergoeding wordt als volgt bepaald:

basisvergoeding gebruik op basis van het tijdsbestek en de periode in het jaar (BV)

Het tijdsbestek en de periode in het jaar worden als factoren in aanmerking genomen voor de berekening van de basisvergoeding voor het gebruik van het Marktplein.

De tarieven voor de infrastructuur worden als volgt bepaald:

periode

tarief dagdeel *

dagtarief

01/01 t.e.m. 30/06

€ 100

€ 175

01/07 t.e.m. 31/08

€ 200

€ 350

01/09 t.e.m. 31/12

€ 100

€ 175

(*) Dagdelen  

De dagdelen zijn in principe:        

Dagdeel 1

Van 05.00 u tot 14.30 u.

Dagdeel 2

Van 14.30 u tot 24.00 u.

Bijkomende vergoeding na 24u

Bij individueel besluit kan door de bevoegde overheid gebruiksrechten worden toegekend na 24u.

Bij gebruik na 24u wordt de voormelde basisvergoeding verhoogd met € 100 per dag. Het gebruik na 24 u. kan enkel in aansluiting op dagdeel 2.

tarifering naar gelang de aard van de gebruiker (W)

De hoedanigheid van de gebruiker wordt als gebruiksfactor in aanmerking genomen voor de berekening van de gebruiksvergoeding. De waarderingscijfers worden als volgt bepaald:

Omschrijving gebruikers

waarderingscijfer

Politiezone Middelkerke

Gemeente Middelkerke

Toerisme Middelkerke vzw

OCMW Middelkerke

Verenigingen en instellingen gevestigd in de gemeente (al dan niet met winstoogmerk)

Politieke partijen (lokale afdelingen) actief in Middelkerke

Scholen van Middelkerke

Privé personen gedomicilieerd in de gemeente

1

Verenigingen en instellingen gevestigd buiten de gemeente (al dan niet met winstoogmerk)

Privé personen gedomicilieerd buiten de gemeente

Alle andere gebruikers

2


Bij discussie omtrent de categorie waaronder een gebruiker valt, zal het aan het directiecomité toebehoren hieromtrent een beslissing te nemen.

Indien zou blijken dat de gebruiker bij reservatie onvolledige en/of onjuiste gegevens verstrekte, waardoor ten onrechte een lagere gebruiksvergoeding werd aangerekend, zal de activiteit worden getarifeerd aan de hogere van toepassing zijnde categorie meer een administratieve vergoeding van 100 euro excl. BTW. In dit geval is de gebruiker verplicht binnen 14 kalenderdagen de verschuldigde sommen te betalen.

berekening van de gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding (GV) wordt als volgt berekend:

De gebruiksvergoeding wordt gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening

De gebruiker kan een beroep doen op bijkomende dienstverlening van de gebruikgever tegen de hierna vermelde vergoeding .

De tarieven voor (extra) dienstverlening zijn de volgende :

Extra dienstverlening valt ten laste van de gebruiker.

 1. modaliteiten

Behoudens andersluidende bepaling in onderhavig reglement zijn op de organisatie van deze activiteiten de modaliteiten van toepassing zoals opgenomen in de voorafgaand te bekomen vergunning van de burgemeester.

TITEL 4: ADMINISTRATIEVE PROCEDURE GEBRUIK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 1: RESERVATIE / AANVRAAG

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op standhouders op de openbare dagmarkten en foorkramers op de augustuskermis.

 1. aanvraagtermijn

Reservaties van het Marktplein kunnen maximaal 12 maanden op voorhand aangevraagd worden. Met het oog op het tijdig bekomen van de nodige vergunning is het belangrijk dat het gebruik van het Marktplein tijdig wordt aangevraagd. Dit betekent dat de aanvraag in principe dient te gebeuren:

voor grote evenementen*: minstens  twaalf weken van te voren.

* evenementen waarvan de gemeente op basis van de plannen van de aanvrager voorziet dat ze een belangrijke invloed kunnen vormen op de woon- en leefomgeving.
Criteria ter zake zijn o.m.: gebruikte oppervlakte; locatie van het evenement; verwacht bezoekersaantal; verwachte geluids- en milieuhinder; inzet van gemeentediensten en veiligheidsdiensten (politie en brandweer); invloed op directe woon- en leefomgeving.
Afhankelijk van de omstandigheden zal bekeken worden aan welke van de deze criteria een evenement voldoet. Indien het niet duidelijk is of een evenement als groot kan worden aangemerkt bepaalt de burgemeester na een zorgvuldige afweging, of het al of niet een groot evenement betreft.
Bij grote evenementen zijn er in principe voorbereidende besprekingen tussen aanvrager, de bestuurlijke overheid, de diensten en de lokale politie.

 1. werkwijze van reservatie

Alle aanvragen voor het gebruik van het Marktplein dienen aangevraagd te worden via het formulier ‘AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT MARKTPLEIN’ dewelke als bijlage wordt gevoegd aan onderhavig reglement.

Op basis van de aanvraag zal de boekingsverantwoordelijke de beschikbaarheid van het Marktplein nagaan. Indien het Marktplein beschikbaar is wordt de aanvraag overgemaakt aan de bevoegde instantie met het oog op het verlenen van een gebeurlijke vergunning voor de activiteit.

De boekingsverantwoordelijk bezorgt hierop een bevestiging van de boeking bij wijze van factuur, met er aan gehecht de verkregen vergunning.

 1. meerderjarigheid

Aanvragers/gebruikers dienen meerderjarig te zijn of (indien minderjarig) vertegenwoordigd te worden door een ouder of voogd.

 1. voorrang eigen activiteiten gebruikgever

De activiteiten van de gebruikgever hebben voorrang op activiteiten van derden. Het betreft onder andere de openbare dagmarkten op donderdag en de augustuskermis.

Aan de organisatoren van bestaande activiteiten op het Marktplein wordt door de boekingsverantwoordelijke automatisch een aanvraagformulier gestuurd. Bestaande activiteiten zullen bij voorrang op nieuwe activiteiten het gebruik van het Marktplein toegewezen krijgen voor zover aan alle voorwaarden wordt voldaan en voor zover de aanvraag tijdig gebeurt.

HOOFDSTUK 2: BETALING  GEBRUIKSVERGOEDING

 1. BTW

AGB Middelkerke heeft een btw-nummer en is onderworpen aan de btw-regelgeving.

 1. Facturatie

Voorafgaand aan het gebruik wordt een factuur opgemaakt. Hierin wordt een afrekening gemaakt van de gebruikte infrastructuur. Het verschuldigd bedrag dient te worden betaald binnen de maand na boeking én uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de activiteit. Bij een late boeking (minder dan 3 weken voor aanvang van de activiteit) moet vooraf betaald worden en geeft de boekingsverantwoordelijke een betalingsbewijs mee. Bij niet-betaling wordt de gebruiker het gebruik van de infrastructuur ontzegd.

HOOFDSTUK 3: ANNULATIE

Indien het toegekende gebruik geannuleerd wordt meer dan twee weken voor de aanvang van de activiteit wordt een annulatiekost aangerekend van 50% van het boekingstarief.

Indien het toegekende gebruik geannuleerd wordt minder dan twee weken voor de aanvang van de activiteit of indien de gebruiker niet opdaagt wordt een (annulatie)kost aangerekend van 100% van het boekingstarief.

De annulatiekost valt ten laste van de gebruiker.

In geval de infrastructuur, door onvoorziene omstandigheden, niet beschikbaar is tijdens de gevraagde periode, zal de gebruiker het reeds gestorte bedrag terugbetaald krijgen. De gebruiker kan geen schadevergoeding eisen.

TITEL 5 SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1  VOORRANG VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

Dit gebruiksreglement is van toepassing op alle gebruiken van het Marktplein behoudens wanneer er een specifieke gebruiksovereenkomst of concessie is afgesloten met een bepaalde gebruiker. Bij tegenstrijdigheid hebben de bepalingen uit de specifieke gebruiksovereenkomst of concessie voorrang.

HOOFDSTUK 2: GESCHILLEN EN ONENIGHEDEN

Alle geschillen en onenigheden over het gebruiksreglement maken het onderwerp uit van een schriftelijke rapportering aan de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf die erover beslist. Alle juridische geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

HOOFDSTUK 3: INWERKINGTREDING

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en is van toepassing op activiteiten waarvan de aanvraag wordt ingediend vanaf deze inwerkingtreding, op alle openbare dagmarkten vanaf deze inwerkingtreding en op de augustuskermis vanaf deze inwerkingtreding.

De bepalingen van dit reglement zijn onverminderd van toepassing op activiteiten die op datum van inwerkingtreding van dit reglement zijn aangevraagd of vastgelegd, met uitzondering van de bepalingen in Titel 3, Hoofdstuk 3.

BIJLAGEN

 1. Afdeling 13: Markten’ van de Gemeentelijke Algemene Politieverordening
 2. ‘Verordening met betrekking tot de openbare markten te Middelkerke.’, zoals goedgekeurd  door de gemeenteraad dd.08/11/2007(27) en haar wijzigingen
 3. ‘Intern reglement voor de markten te Middelkerke die door de gemeente in eigen beheer worden georganiseerd.’ zoals goedgekeurd  door de gemeenteraad dd.08/11/2007(28) en haar wijzigingen
 4. Afdeling 15: Kermissen’ van de Gemeentelijke Algemene Politieverordening.
 5. Plan Marktplein