bijlage 1 - APV - afdeling 13 - markten

Parent Previous Next

Afdeling 13: Markten

Subafdeling 1 – Definities en vergunning

Artikel 53:  Definities

Openbare markt: de plaats op het openbaar domein die door de gemeente wordt ingericht en georganiseerd om personen samen te brengen die producten of diensten, op de door de gemeente vastgestelde tijdstippen en plaatsen, verkopen. De exploitatie van een openbare markt kan door het bestuur in concessie gegeven worden.

Marktkraam: de verkoopsstand uitgebaat door een marktkramer of een standwerker.

Winkelauto: ieder voertuig of aanhangwagen, ingericht als winkel en van waaruit verkocht wordt.

Marktkramer: de persoon, die voor eigen rekening of die belast met het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, een standplaats op de openbare markt bezet.

Leurder: de ambulante handelaar die van deur tot deur langs de huizen koopwaar vent.

Standplaats: de toegewezen plaats waar een marktkraam, stand of winkelauto opgesteld moet worden.

Marktplaats: de gedeelten van het openbaar domein waar de openbare markt plaatsvindt.

Marktleider: naar gelang het geval: ofwel het lid van het gemeentepersoneel dat belast is met de feitelijke organisatie en het toezicht op het verloop van de door het gemeentebestuur zelf ingerichte openbare markten, ofwel – in geval van concessie- de concessionaris, ofwel – in geval van vergunde openbare markt- de vergunninghouder.

Dagmarkt: een door de gemeente of een door een via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant georganiseerde openbare markt, waarvan het aanvangsuur gesitueerd is in de voormiddag.

Avondmarkt: een door de gemeente of een door een via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant georganiseerde openbare markt, waarvan het aanvangsuur gesitueerd is in de late namiddag.

Standwerkersmarkt: een door de gemeente of een door een via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant georganiseerde openbare markt waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door standwerkers én waarvan het aanvangsuur gesitueerd is in de late namiddag. Aan de standwerkersmarkt mag enkel deelgenomen worden met kleine standen (maximum zes meter lengte) met specifieke demonstreerdersartikelen die aan de man gebracht worden door middel van passende animatie. Klassieke marktkramen met een ruim aanbod aan producten worden niet toegelaten.

Standwerker: de ambulante handelaar van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten.

Rommelmarkt: een door de gemeente of een door een erkende vereniging georganiseerde verkoop op het openbaar domein van tweedehandsgoederen. Onder tweedehandsgoederen wordt verstaan goederen die al gebruikt werden.

[AGB Middelkerke: het AGB Middelkerke kan door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd worden om markten te organiseren overeenkomstig de bepalingen vervat in deze afdeling. In voorkomend geval wordt het AGB Middelkerke naargelang het geval gelijkgesteld met een via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant of een erkende gemeentelijke vereniging. (toegev. GR. 12/02/2015 (4))]

Artikel 54: de vergunning

De vergunning tot het organiseren van een openbare markt wordt afgeleverd door de burgemeester.

De vergunning is precair, wat inhoudt dat ze altijd kan worden herroepen om redenen waarover de burgemeester oordeelt, zonder dat de vergunninghouder enig recht op schadeloosstelling of vergoeding kan laten gelden, noch dat enige erfdienstbaarheid of andere zakelijke rechten of voorrechten hieruit kunnen voortvloeien.

Indien de schorsing of intrekking van de vergunning het karakter heeft van een administratieve sanctie, dan is hetgeen bepaald in artikel 2 van deze verordening van toepassing.

De vergunning wordt op naam van de verantwoordelijke van de aanvragende vereniging afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor bepaalde duur.

De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk en kan deze aansprakelijkheid nooit op het gemeentebestuur afwenden. Zelfs in geschillen kan het gemeentebestuur nooit worden betrokken.

De vergunninghouder is ertoe gehouden alle ter zake geldende voorschriften en reglementeringen na te leven, alsook de richtlijnen van de bevoegde ambtenaren stipt op te volgen.

Artikel 55:

Het feit dat een aanvraag bedoeld in deze afdeling formeel aan de geldende voorwaarden beantwoordt, houdt op zich niet in dat de vergunning niet kan worden geweigerd. Het bevoegde orgaan oordeelt autonoom of de gevraagde vergunning verenigbaar is met het normale gebruik van het openbaar domein en/of met het gemeentelijk belang.

Subafdeling 2 – Toewijzing standplaatsen

Artikel 56:

De artikels 57 t.e.m. 70 (behoudens toepassing van artikel 62 in relatie met artikel 74-24 tweede lid) hebben geen betrekking op de rommelmarkten.

Artikel 57: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen

Een standplaats op een openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

-        de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houders zijn van de "machtiging als werkgever";

-        rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschappen die houder is van de "machtiging als werkgever".

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 24 September 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.

Artikel 58:

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot twee.

Artikel 59: Verhouding abonnementen - losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

-        hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totale aantal standplaatsen)

-        hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totale aantal standplaatsen).

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totale aantal standplaatsen op de markt.

Artikel 60: Toewijzingsregels losse plaatsen

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting binnen het half uur na aanvang van de markt.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de loting en toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Artikel 61: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

       1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt vrijkomt, zal de vacature bekendgemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een openbaar aangeplakt bericht en via de gemeentelijke website.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

De toewijzing van een vacante plaats per abonnement kan ten vroegste één maand na publicatie van de vacante plaats teneinde de kandidaten kans te geven hun kandidatuur te stellen.

De vacatures vermelden volgende gegevens:

De kandidaturen worden ingediend

gericht aan de inrichter van de betrokken markt en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs aan de kandidaat met vermelding van de datum en de volgorde van zijn kandidatuur. De kandidaat wordt tevens geïnformeerd over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen.

2. Register van de kandidaturen

2.1. Alle kandidaturen worden naargelang van hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.

2.2. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Om de 2 jaar moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur herbevestigen om in het register opgenomen te blijven.

 1. Aanvragen tot wijziging of uitbreiding

De aanvragen voor een wijziging of uitbreiding van de standplaats, een wijziging van de te koop aangeboden producten, moeten tevens hetzij per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, hetzij door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs, hetzij via e-mail met ontvangstmelding gericht worden aan de inrichter van de betrokken markt.

  1. Volgorde van toekenning van de standplaatsen

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:

   • rekening houdend met de eventuele specialisatie
   • aan standwerkers voor zover ze 5% van het totale aantal standplaatsen niet bereiken

en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(en):

en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,en ten slotte volgens datum.

Indien twee of meer aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven :

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen of de concessionaris tot het toewijzen van de standplaatsen op de markt.

6.1.De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager:

6.2. Niemand mag een standplaats innemen zolang hij de bekendmaking van de toewijzing nog niet heeft ontvangen. Indien een marktkramer een standplaats inneemt zonder de vereiste toewijzing, wordt zijn marktkraam of winkelauto onmiddellijk gesloten door de marktleider en van de marktplaats verwijderd op kosten en risico van de overtreder.

6.3. Indien een marktkramer zijn vaste standplaats op de markten niet bezet uiterlijk bij aanvang van de markt, kan de marktleider deze standplaats laten bezetten door een marktkramer zonder abonnement. Die laatste kan evenwel geen aanspraak maken op deze standplaats in de toekomst. Evenzo kan de marktleider een niet-toegewezen standplaats laten bezetten door een marktkramer zonder abonnement. Ook in dit geval kan die laatste geen aanspraak maken op deze standplaats voor de toekomst.

7. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement

Een marktregister wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

Artikel 62: Identificatievereiste bij het uitoefenen ambulante activiteiten op de openbare markt.

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, moet zich identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, minstens in het Nederlands, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.

Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden indien zij alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

 1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
 2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
 3. naargelang van het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar ze zich bevindt;
 4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een vervangende identificatie , indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

De marktkramers moeten in regel zijn met en zich schikken naar alle reglementen, wetten en besluiten betreffende hun handelsactiviteit.

Artikel 63: Opschorting abonnement

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van ten minste een maand indien hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

De opschorting gaat in de dag waarop de organisator van de markt op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Artikel 64: Afstand van het abonnement

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:

De aanvragen voor opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend via één van volgende mogelijkheden:

Artikel 65: Vooropzeg door de gemeente

De gemeente houdt zich er aan wanneer de standplaats of markt definitief wordt opgeheven de vooropzeg ten minste 1 jaar voorafgaandelijk kenbaar te maken bij de standhouder (indien de markt door de gemeente wordt georganiseerd) of bij de concessionaris (ingeval van een markt in concessie), behalve in geval van dringende noodzakelijkheid.

Deze standhouders krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.

Artikel 66: Seizoensgebonden ambulante activiteiten

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die ingevolge hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van voormelde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.

Artikel 67: Inname standplaatsen

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houders zijn van een "machtiging als werkgever", aan wie bovendien een standplaats is toegewezen;
 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever";
 3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen en die houder is van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 5. de standwerker en houder van een "machtiging als werkgever" aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van voornoemd KB van 24 September 2006 alsook aan de standwerker, houder van een "machtiging als aangestelde A en B" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
 6. de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A" of een "machtiging als aangestelde B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1. tot 3. van dit artikel;
 7. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 September 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij die innemen buiten de aanwezigheid van voormelde verantwoordelijke.
  Zij kunnen na toestemming van het college van burgemeester en schepenen of concessionaris, naargelang het geval, een standplaats innemen zonder deel te nemen aan de loting.

De personen opgesomd in 1. tot en met 6. van dit artikel kunnen de standplaatsen innemen die werden toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

Artikel 68: Overdracht standplaats

1. De overdracht van een standplaats is toegelaten indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden:

2. In afwijking van art. 68.1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen

op voorwaarde dat

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. De prijs van de overdracht mag niet hoger zijn dan de prijs van het abonnement in verhouding tot de resterende duur.

Artikel 69: Onderverhuur

De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:

De standwerker of de vereniging deelt de lijst mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.

De prijs van de onderverhuring mag verhoudingsgewijs niet hoger zijn dan van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.

Artikel 70

De marktkramer aan wie een standplaats toegewezen is, mag slechts die koopwaar te koop stellen waarvoor hij toestemming verkregen heeft bij de toewijzing. Deze bepaling geldt niet voor de standwerker.

Artikel 71

De marktkramer is aansprakelijk voor verlies of ontvreemding van persoonlijke voorwerpen uit zijn standplaats.

Artikel 72

De handelaars van de aan de marktruimte palende handelszaken die vóór een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde datum erom verzoeken zijn gerechtigd een standplaats in te nemen voor de verkoop van producten uit de eigen zaak, mits zij zich gedragen naar de richtlijnen van de marktleider. Indien zij enkel het voetpad voor hun handelszaak innemen, wordt hen geen standgeld aangerekend en wordt de betrokken ruimte beschouwd als niet behorend tot het marktplan.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om plaatselijke verenigingen die een gemotiveerde aanvraag bij het gemeentebestuur indienen, een standplaats toe te kennen. De gevraagde standplaats mag slechts gebruikt worden ter promotie van de eigen vereniging. Een gebeurlijke verkoop van producten is slechts toegestaan in de mate dat die verkoop van ondergeschikt belang is en dat de te koop gestelde producten een duidelijke, herkenbare band hebben met de vereniging. Het college van burgemeester en schepenen zal zijn besluit minstens twee weken voor de dag van de betrokken markt aan de marktleider mededelen.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om aan gemeentelijke diensten of aan andere openbare diensten een kostenloze standplaats toe te kennen om redenen van openbaar nut. Het college van burgemeester en schepenen zal zijn besluit minstens twee weken voor de dag van de betrokken markt aan de marktleider mededelen.

Bij onenigheid tussen de marktleider en de marktkramers zal de burgemeester beslissen en de nodige richtlijnen verstrekken.

Subafdeling 3 – Gebruik openbaar domein en schikking standplaatsen

Artikel 73:

Het gemeentebestuur zal de nodige maatregelen treffen om de marktplaatsen vrij te maken tijdens de periode van de dagen waarop markt wordt gehouden.

Artikel 74-1

Op de diverse markten moeten de standplaatsen per abonnement worden ingenomen uiterlijk op het uur waarop de markt aanvangt.

De losse standplaatsen moeten ingenomen zijn binnen het uur na toewijzing.

Artikel 74-2: schikking van de marktkramen

Inzake de schikking van de kramen op de marktplaatsen dient de vergunninghouder zich te houden aan de volgende onderrichtingen:

De rijen kramen of winkelwagens zullen gescheiden zijn door wegen, uitsluitend bestemd voor voetgangers. Het is verboden het verkeer van de voetgangers te hinderen in de hen voorbehouden doorgangen, door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.

Artikel 74-3:

De voertuigen van de marktkramers, behalve de winkelauto's, moeten van de marktplaatsen verwijderd zijn uiterlijk een half uur na het aanvangsuur van de markt.

Indien er ruimte is achter de verkooppunten en indien dit niemand hindert, kan de marktleider evenwel de toelating geven de voertuigen van de marktkramers te laten staan.

De zonder toestemming op de marktplaats geplaatste voertuigen worden ambtshalve verwijderd op kosten en risico van de in overtreding zijnde marktkramer en ongeacht de gerechtelijke vervolging.

De marktkramers moeten er steeds over waken dat hun voertuigen het verkeer op de rijweg niet belemmeren, noch de andere verkopers in hun bezigheden hinderen.

Artikel 74-4:

De kramen, standen en winkelwagens moeten op hun toegewezen perceel geplaatst worden zodanig dat de uitgestalde koopwaar niet buiten de scheidingslijn tussen de percelen en de doorgang voor het publiek uitsteekt.

Uitzondering wordt gemaakt voor een luik of een gedeelte van een kraam dat kan beschouwd worden als afdak, op voorwaarde dat het zich op tenminste 2 meter boven de grond bevindt en dat er geen koopwaar aan bevestigd wordt.

Artikel 74-5:

De vasthechting in de straatbedekking met pinnen, spijkers of andere voorwerpen die deze bedekking kunnen beschadigen is verboden.

Het openbaar domein mag niet beschadigd worden.

Bij beschadiging of bevuiling van bevloering of wegdek vallen de herstellings- of reinigingskosten ten laste van de in gebreke bevonden deelnemer of –volgens het beginsel van de getrapte verantwoordelijkheid- de vergunninghouder.

Vooraleer de toegewezen plaats in te nemen kan de marktkramer een tegensprekelijke beschrijving van de plaatstoestand bij de marktleiding aanvragen. Het bezetten van zijn standplaats zonder dergelijke vaststelling, houdt een stilzwijgende erkenning in van de perfecte en ongeschonden toestand van de bevloering ervan.

Artikel 74-6: nutsvoorzieningen

De vergunninghouder dient zelf in te staan voor de noodzakelijke nutsvoorzieningen (elektriciteit,...).

Artikel 74-7: toestellen

Het is verboden toestellen te gebruiken die niet voldoen aan de veiligheidsnormen.

Het is verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.

Op standplaatsen waar elektriciteit of gas wordt aangewend voor het koken, braden of roosteren van eetwaren of voor het verwarmen van om het even welke waren of materialen, alsmede voor het demonstreren van keukengereedschap, dient op een gemakkelijk bereikbare plaats minstens één poedersnelblusser type ABC aanwezig te zijn met een blusinhoud van zes kg. poeder of een evenwaardige bluseenheid. Het aantal toestellen dient te worden aangepast aan de vuurbelasting. Deze toestellen moeten minstens eenmaal per jaar door een vakkundige worden nagezien. Het bewijs van dit nazicht moet steeds kunnen voorgelegd worden aan ieder ter zake bevoegd persoon.

De elektrische installaties moeten jaarlijks nagezien worden door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats en de gasinstallaties halfjaarlijks door een vakkundige. Het attest dient ter beschikking gehouden.

De gasrecipiënten moeten rechtstaand bewaard worden en moeten bevestigd zijn tegen omvallen. De in reserve gehouden recipiënten voor vloeibaar gemaakte gassen onder druk mogen geen gezamenlijke waterinhoud van 300 liter of meer hebben, tenzij hiervoor akte van vergunning werd verleend, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen van het Vlaams Reglement inzake Milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen.

In geval van onderbreking van de stroomtoevoer kan het gemeentebestuur nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies.

Artikel 74-8:

Geen verkoop mag voor het begin of na het einde van de markt plaatsvinden.

Bovendien mogen de marktkramers pas met de verkoop beginnen nadat hun voertuig afgeladen en van de markt verwijderd is.

De marktkramers mogen slechts een uur voor de openstelling van de markt beginnen met het uitstallen van hun koopwaren.

Artikel 74-9:

De marktplaatsen moeten volledig ontruimd zijn uiterlijk één uur na het beëindigen van de markt.

Voor het ontruimen van de markten mogen de voertuigen op de marktplaatsen worden opgesteld vanaf het einde van de markt.

Artikel 74-10: reinheid

Bij het ontruimen van zijn standplaats moet de marktkramer de hem toegewezen plaats en de aanpalende ruimte ontdoen van alle afval en bodembevuiling.

Het is hem bij het verlaten van de markt verboden daar enige afval achter te laten, welke ook de herkomst, de aard, de hoeveelheid of de verpakkingsvorm moge zijn.

Hij moet de gepaste maatregelen treffen ter voorkoming van elke vorm van beschadiging aan de bevloering.

Tegen alle vormen van bevuiling van de bevloering, veroorzaakt door o.m. vetten, oliën of andere sporennalatende stoffen, moet de marktkramer de gepaste preventieve maatregelen treffen. Hij moet daartoe de bodem op afdoende wijze beschermen, indien enig risico voor bevuiling bestaat.

Het is niet toegelaten oliën, vloeibare vetten, vaste afvalstoffen, enz. in de riolering of op straat te lozen. De bepalingen van het KB van 3 augustus 1976 houdende het reglement met betrekking tot het lozen van afvalwateren in de openbare rioleringen zijn van toepassing.

Een marktkramer die afval los achterlaat kan onmiddellijk in overtreding worden genomen en zal in voorkomend geval de retributie, zoals bepaald in het gemeentelijk retributiereglement, aan de overtreder of –volgens het beginsel van de getrapte verantwoordelijkheid- aan de marktleider in geval van concessie of in geval van vergunde markt aangerekend worden.

Er zullen door de gemeentelijke overheid geen containers, vuilnisophaalwagens of dergelijke ter beschikking gesteld worden.

Artikel 74-11: diverse verbodbepalingen

 1. Het is de marktkramers verboden op de markt door hinderend lawaai de aandacht van het publiek op zich te trekken.
 2. Het is eveneens verboden het publiek of de andere marktkramers lastig te vallen.
 3. Het is de marktkramers verboden zich buiten hun standplaats te begeven om hun koopwaar aan te prijzen of te koop aan te bieden of om op welke manier ook reclame te maken.
 4. Het is verboden op de markten de vrijheid van de handelsverrichtingen te hinderen en er de orde te verstoren.
 5. Het is verboden op de marktdagen te leuren binnen een straal van 200 m vanaf de begrenzing van de marktplaatsen. Deze bepaling geldt niet voor de verkoop van frieten, consumptie-ijs, enzovoort op vaste standplaatsen, die door de gemeente zijn toegewezen.
 6. Loterijen, tombola's, kans- en/of geldspelen zijn verboden op de markten.
  Er mogen geen kermisattracties geplaatst worden.
 7. Het is verboden vervalste, bedorven of anderszins niet voor verbruik geschikte eetwaren op de markten te brengen, te koop te stellen of te verkopen. Hiermede wordt ook onrijp fruit bedoeld, waarvan het verbruik gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Ongeacht de voorziene straffen, worden deze waren onmiddellijk in beslag genomen en zonder uitstel door de zorgen van de lokale politie vernietigd voor menselijk gebruik.

De lokale politie stuurt hierover onmiddellijk een proces-verbaal naar het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van de soort en de hoeveelheid aangeslagen eetwaren, alsook van de naam en het adres van de in overtreding genomen handelaar.

De verkopers zijn dan ook verplicht te gedogen, dat de door hen te koop gestelde waren onderzocht worden door de aangestelden van de bevoegde overheid.

Artikel 74-12:

Waren die uitgestald of te koop worden aangeboden buiten de verkoopstand of de wagen zullen in beslag worden genomen. Indien ze geschikt zijn voor menselijk gebruik, worden ze bezorgd aan de diensten van het OCMW te Middelkerke.

Artikel 74-13:

Het is verboden in de gangen tussen de kramen een rijwiel, bromfiets of motorfiets te besturen of aan de hand te leiden.

Artikel 74-14:

 1. De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
 2. De marktleider kan de standhouder aanmanen een afvalrecipiënt te plaatsen voor het publiek.
 3. De marktkramers moeten zich schikken naar de onderrichtingen die hun door de marktleider gegeven worden.

Artikel 74-15:

De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen een door de bevoegde ambtenaren uitgevoerde controle.

Bij niet naleving van de bepalingen vervat in deze afdeling of bij weigering de bevelen op te volgen van de bevoegde overheid, kunnen de marktkramers, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen het recht ontzegd worden, hun standplaats opnieuw in te nemen.

Bij ernstige inbreuken kunnen zij onmiddellijk van de markt verwijderd worden door de marktleider of de burgemeester.

Artikel 74-16:

Elke handeling in de uitstalling met het inzicht de kopers te bedriegen of misleiden is verboden.

Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de markt tijdelijk of definitief verbieden aan handelaars die voor verkoop van vervalste waren of wegens bedrieglijke praktijken inzake handel gestraft werden.

Artikel 74-17:

De politie kan van rechtswege op kosten én risico van de overtreder alle voorwerpen wegnemen waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt, op de begane grond alsook erboven en eronder, waarvan de plaatsing een gevaar kan opleveren voor de veiligheid of het gemak van doorgang belemmert.

Artikel 74-18:

Voor alle niet voorziene gevallen beslist de Burgemeester, binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheden.

Subafdeling 4 – Dagmarkten

Artikel 74-19: Principe

§1. Op het openbaar domein van de gemeente mag een dagmarkt slechts georganiseerd worden door het gemeentebestuur of door een via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant.

§2. Bij de via concessie geregelde dagmarkten geldt voor de concessionaris het door de gemeenteraad goedgekeurde bestek en het toewijzingsbesluit als vergunning.

In geval van afwijking tussen de bepalingen opgenomen in bedoeld bestek en de bepalingen vervat in deze afdeling hebben de bepalingen van het bestek voorrang.

Artikel 74-20: Locaties en tijdstippen van openbare dagmarkten

§1. De gemeente of de concessionaris waarmee een overeenkomst werd afgesloten organiseert op het openbaar domein volgende openbare dagmarkten :

1. Op het Marktplein te Middelkerke:        

-        op donderdag van elke week;

-        van het begin van de paasvakantie tot 30 september: van 07.00 tot 13.00 uur;

-        van 1 oktober tot het begin van de paasvakantie: van 08.00 tot 13.00 uur.

-        volgende koopwaren mogen worden te koop gesteld: alle waren volgens de wettelijke normen.

[ -        de marktruimte omvat het Marktplein, het pleintje voor gemeenschapscentrum De Branding, de Populierenlaan, Onderwijsstraat en gedeelte Duinenweg (tussen Kerkstraat en Gierigaard).
De marktleider dient in eerste instantie de marktkramen te plaatsen op het Marktplein. Bij onvoldoende ruimte kunnen kramen geplaatst worden, in volgorde, Populierenlaan, Onderwijsstraat, pleintje voor gemeenschapscentrum De Branding en gedeelte Duinenweg (tussen Kerkstraat en Gierigaard).
Het college kan de marktruimte nader bepalen in functie van omstandigheden. toegev. GR. 10/05/2012 (5))]

2. Op het Arthur Meynneplein te Westende

-        op maandag van elke week:

-        van het begin van de paasvakantie tot 30 september: van 07.00 tot 13.00 uur;

-        van 1 oktober tot het begin van de paasvakantie: van 08.00 tot 13.00 uur.

-        volgende koopwaren mogen worden te koop gesteld: alle waren volgens de wettelijke normen.

[…geschr. GR. 09/11/2010 (4))]

4. Op het Oudstrijdersplein te Middelkerke

-        op zaterdag van elke week

-        van 7.00 u tot 13.00 u

-        volgende koopwaren mogen worden te koop gesteld: eigen voortgebrachte producten van plaatselijke producenten.

§2. Het marktplan is voor elke geïnteresseerde te consulteren bij de marktleiders.

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan op feestdagen beslissen de dagmarkt te laten plaatsvinden tot 17.00 uur.

§4. Op 25 december en 01 januari wordt er geen markt gehouden. Er worden geen vervangdata voorzien.

§5. Het college van burgemeester en schepenen kan de markten tijdelijk verplaatsen, o.m. omwille van wegeniswerken, kermissen, culturele of andere evenementen die op de marktplaatsen worden georganiseerd.

§6. De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om markten af te schaffen of te (laten) organiseren aan het college van burgemeester en schepenen.

Subafdeling 5 – Avondmarkten en standwerkersmarkten

Artikel 74-21: Aanvraag

§1. Op het openbaar domein van de gemeente mag een avondmarkt of standwerkersmarkt slechts georganiseerd worden door het gemeentebestuur of –mits het bekomen van een voorafgaande vergunning van de burgemeester- door een erkende gemeentelijke vereniging.

Voor het bekomen van een voorafgaande vergunning tot het organiseren van een avondmarkt of standwerkersmarkt moet de aanvragende vereniging minstens drie maanden voor de geplande datum én ten laatste vóór 1 april voor aanvragen die betrekking hebben op markten tijdens de periode tussen 15 juni en 15 september een schriftelijke aanvraag indienen.

Op de aanvraag dienen minstens volgende gegevens vermeld te worden:

Bij de aanvraag van bedoelde vergunning dient tevens een situatieplan te worden gevoegd met aanduiding van de gevraagde te gebruiken gedeelten van het openbaar domein.

§2. Bij de via concessie geregelde avondmarkten of standwerkersmarkten geldt voor de concessionaris het door de gemeenteraad goedgekeurde bestek en het toewijzingsbesluit als vergunning.

In geval van afwijking tussen de bepalingen opgenomen in bedoeld bestek en de bepalingen vervat in deze afdeling hebben de bepalingen van het bestek voorrang.

Artikel 74-22:

Het openbaar domein mag ten vroegste vanaf 16 uur worden ingenomen én nadat alle veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

De inname van het openbaar domein dient ten laatste om 24 uur beëindigd te zijn.

Subafdeling 6 – Rommelmarkten

Artikel 74-23: Aanvraag

Op het openbaar domein van de gemeente mag een rommelmarkt slechts georganiseerd worden door het gemeentebestuur of –mits het bekomen van een voorafgaande vergunning van de burgemeester- door een erkende gemeentelijke vereniging.

Voor het bekomen van een voorafgaande vergunning tot het inrichten van een rommelmarkt moet de aanvragende vereniging minstens drie maanden voor de geplande datum én ten laatste vóór 1 april voor aanvragen die betrekking hebben op rommelmarkten tijdens de periode tussen 15 juni en 15 september een schriftelijke aanvraag indienen.

Op de aanvraag dienen minstens volgende gegevens vermeld te worden:

Bij de aanvraag van bedoelde vergunning dient tevens een situatieplan te worden gevoegd met aanduiding van de gevraagde te gebruiken gedeelten van het openbaar domein, met inbegrip van de inplanting van eventueel gevraagde drank- en eetstanden.

Artikel 74-24:

Nieuwe koopwaar, van welke aard dan ook mag niet te koop worden aangeboden, behoudens door de plaatselijke handelaars voor de verkoop van producten uit de eigen zaak.

De handelaars en professionele marktkramers moeten zich duidelijk kenbaar maken door middel van een identificatiebord, zoals bedoeld in artikel 62.

Het aanbieden van alle vormen van dranken en etenswaren, onder welke vorm of benaming dan ook, zijn eveneens verboden, behoudens in die drank- en eetstanden waarvoor uitdrukkelijk vergunning werd verleend. In voorkomend geval dient aan alle voorwaarden van eetwareninspectie voldaan te zijn (afdeling volledig hervastgesteld GR 12/06/2003) geschr. en vervangen GR. 08/10/2009 (4)]