19/06/1992 - oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het Ministrieel Besluit van 04/11/1991 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig besluit.


Artikel 2:

Op het grondgebied van de gemeente Middelkerke wordt op de N34 - Koninginnelaan - ter hoogte van de Jean Van Hinsberghestraat een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.
De oversteek wordt afgebakend met witte banen evenwijdig met de as van de weg.


Artikel 3:

De bepalingen van artikel 1 en 2 worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel van de voorziene verkeerstekens.


Artikel 4:

De plaatsingskosten alsmede die van het onderhoud en de vernieuwing van de verkeerstekens en de markeringen zijn ten laste van de beheerder van de gewestweg.
De tekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.