VVB

Gemeente ›› Taxi en VVB ››
Parent Previous Next

Dit reglement is niet meer van toepassing voor nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2020.

Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

HOOFDSTUK 1.- VERGUNNING EN EXPLOITATIE........1

Afdeling 1 – Vergunning........1

Afdeling 2 - Exploitatie........3

HOOFDSTUK 2.- BELASTINGEN........5

HOOFDSTUK 3.- TARIEVEN........5

HOOFDSTUK 4.- STOPZETTING........5

HOOFDSTUK 5.- BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET VOERTUIG........5

HOOFDSTUK 6.- STATISTISCHE GEGEVENS........6

HOOFDSTUK 7.- HET STATIONEREN........6


HOOFDSTUK 1.- VERGUNNING EN EXPLOITATIE

Afdeling 1 – Vergunning

Artikel 1

Niemand mag, zonder vergunning, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de gemeente Middelkerke exploiteren door middel van één of meer voertuigen.

Bij een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten de ritten op voorhand zijn afgesproken. Bovendien moet het voertuig ter beschikking gesteld worden van de klant gedurende ten minste drie uur. Als het voertuig voor een kortere duur wordt ter beschikking gesteld, gaat het om een taxi.

Artikel 2

De vergunning voor het exploiteren van een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen met een aangetekende brief.  

Het model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement.

De kandidaat-exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag. De exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie van de vergunning een aanpassing van de tarieven aanvragen.

Artikel 3

Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de vergunning of de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke op wiens grondgebied de exploitatiezetel van de kandidaat-vergunninghouder is gevestigd. De vergunning wordt uitgereikt binnen een termijn van drie maanden na de indiening van de aanvraag.

Artikel 4

Het College van Burgemeester en Schepenen kan slechts één vergunning afgeven per exploitant. De vergunning wordt afgegeven aan elke natuurlijke of rechtspersoon die erom verzoekt. De vergunning vermeldt het aantal voertuigen waarvoor ze afgegeven werd.

In de vergunning wordt er aan elk toegelaten voertuig een identificatienummer toegekend. Dat nummer bestaat uit vier cijfers. Elk identificatienummer kan slechts éénmaal worden toegewezen. De vergunning geeft een opsomming van de identificatienummers.

Artikel 5

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten door middel van een vervangingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract van aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen.

Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar.

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen.

De exploitant mag een vervangingsvoertuig inzetten op voorwaarde dat hij over de vervangingskaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder en de twee vervangingskentekens beschikt. Het gemeentebestuur reikt binnen de twee werkdagen na de aanvraag de vervangingskaart en de vervangingstekens uit.

Na afloop van de toegestane termijn levert de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaarten voor een verhuurvoertuig met bestuurder in bij het gemeentebestuur.

Artikel 6

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Artikel 7. §1

De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen.

Artikel 8

Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de vergunning voor alle of sommige voertuigen worden geweigerd wegens één van volgende redenen:

Artikel 9

Tegen de in artikel 8 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen drie maanden na de indienen van de aanvraag, kan beroep ingesteld worden bij de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen die bij een met redenen omklede beslissing uitspraak doet binnen drie maanden na het ontvangen van het beroepsschrift.

Het beroep moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na de betekening van de beslissing tot weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aanvraag volgt.

Indien de bestendige deputatie geen beslissing genomen heeft binnen de gestelde termijn kan de aanvrager bij aangetekend schrijven, vragen om binnen de dertig dagen na de verzending, een beslissing te nemen. Indien binnen deze termijn de bestendige deputatie niet heeft beslist, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.

Artikel 10

Indien de exploitant het aantal voertuigen, dat ingezet wordt gedurende de geldigheidsduur van de vergunning, wenst te verhogen of te verlagen, wijzigt het College van Burgemeester en Schepenen op zijn aanvraag en tot het aflopen van de vergunning, het aantal voertuigen dat in de vergunningsakte vermeld wordt.

Artikel 11

De vergunning wordt afgegeven na een onderzoek omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit.

Artikel 12

Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.

Artikel 13

Het aantal vergunningen en voertuigen voor een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder is onbeperkt.

Afdeling 2 - Exploitatie

Artikel 14

De exploitant met een vergunning van een taxidienst, mag een taxi inzetten als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

De taxi die ingezet wordt als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder mag een taximeter houden aan boord van het voertuig.

Artikel 15

De verhuring door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het voertuig(en) aan enigerlei persoon die het voertuig(en) zelf bestuurt of laat besturen, is verboden.

Artikel 16

Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register, dat gehouden wordt op de zetel van de onderneming en waarin de datum en het uur van de bestelling voorkomen alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dit register dient gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikname ervan, op de zetel van de onderneming te worden bewaard.

Artikel 17

Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst naar het model vastgelegd door de Vlaamse regering (zie bijlage 2 bij dit reglement) .  Een exemplaar van de overeenkomst bevindt zich op de zetel van de onderneming en een kopie aan boord van het voertuig wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de klant. In de andere gevallen bevindt de originele overeenkomst zich aan boord van het voertuig.

De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uren.

De overeenkomsten en de eventuele ontwerpovereenkomsten krijgen een doorlopende nummering. De exploitanten bewaren gedurende vijf jaar alle overeenkomsten op de zetel van hun onderneming. Ze zijn gehouden die te bewaren in de volgorde van hun nummering.

Artikel 18

Het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is.

Artikel 19

Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.

Artikel 20

Elk voertuig dat in dienst is, heeft een kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder aan boord.

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder wordt een nieuwe kaart met vermelding “duplicaat” uitgereikt door de gemeente op vertoon van een attest van de politie.

Artikel 21

Elk voertuig in dienst heeft leesbaar van buiten uit, twee geplastificeerde herkenningstekens aan boord. Die worden in het voertuig aan de rechterzijde, bovenaan, aan de binnenkant van de voor- en achterruit bevestigd. Bij een motorverhuurvoertuig wordt dat herkenningsteken leesbaar voor derden op het voertuig aangebracht.

De aanvrager dient voor het verkrijgen van dit herkenningsteken de vergunning en een uittreksel uit het handelsregister voor te leggen waaruit blijkt dat hij ingeschreven werd als exploitant van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De kleur van het herkenningsteken is zwart met witte letters.

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van het herkenningsteken wordt een nieuw herkenningsteken met de vermelding “duplicaat” door de gemeente uitgereikt op vertoon van een attest van de politie.

Artikel 22

Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.

[…(geschrapt gr 08/10/2009(12))]

Artikel 24

De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming “taxi” of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

Artikel 25

De dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder kan ook worden gebruikt door bedrijven, reisbureaus, mutualiteiten, enz…. die met de exploitant een kaderovereenkomst afsluiten om hun klanten, bezoekers, leden, enz…. te vervoeren.  In dat geval kan het precieze voorwerp van het verhuurcontract nog niet worden bepaald.  Telkens wanneer de exploitant een opdracht krijgt in uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet dit worden ingeschreven in het register en moet er een overeenkomst worden opgesteld (zie bijlage 2 bij dit reglement).  Het precieze voorwerp van de verhuring moeten worden opgenomen in de overeenkomst.

De essentiële voorwaarde blijft dat het voertuig ter beschikking wordt gesteld van de klant, dus het bedrijf, het reisbureau, de mutualiteit, enz. … voor een duur van minimum drie uur.

HOOFDSTUK 2.- BELASTINGEN

Artikel 26

[De in dit gemeentelijk reglement bedoelde vergunningen geven aanleiding tot het innen van een belasting. (geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(12))]

De eventuele belastingreglementen worden vastgesteld in afzonderlijke gemeenteraadsbeslissingen.

HOOFDSTUK 3.- TARIEVEN

Artikel 27

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast op voorstel van de exploitant.

Als het voertuig wordt ingezet in opdracht van de VMM, past de exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder de tarieven toe van de Vlaamse Vervoermaatschappij in plaats van de tarieven die de gemeente heeft bepaald.

HOOFDSTUK 4.- STOPZETTING

Artikel 28

In geval van definitieve beëindiging van de dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning, de herkenningstekens, de kaarten voor verhuurvoertuigen met bestuurder, de vervangingstekens en de vervangingskaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder in bij de gemeente. De datum van de effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant deze documenten en tekens ingeleverd heeft bij de gemeente. Hiervan krijgt hij een ontvangstbewijs.

HOOFDSTUK 5.- BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET VOERTUIG

Artikel 29

§1. Het voertuig moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.

§2. Het voertuig moet periodiek geschouwd worden ten einde na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.

Artikel 30

Op het ogenblik dat de vervangingsvoertuigen ingezet worden, moeten ze daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen:

HOOFDSTUK 6.- STATISTISCHE GEGEVENS

Artikel 31

Iedere verhuurder van wagens met bestuurder dient de statistische gegevens betreffende zijn onderneming waarnaar het gemeentebestuur vraagt, te strekken indien deze hierom verzoekt.

De gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische doeleinden betreffende het personenvervoer.

De statistieken vermelden ten minste het aantal voertuigen en vergunningen en de tarieven.

HOOFDSTUK 7.- HET STATIONEREN

Artikel 32

De exploitant, die door het College van Burgemeester en Schepenen, ertoe gemachtigd wordt een dienst voor het verhuren van voertuigen te exploiteren, mag de voertuigen, die niet in dienst zijn, slechts laten stationeren op plaatsen die zich bevinden op het privé-terrein bestemd voor de exploitatie van een dienst van bezoldigd vervoer van personen waarvan de exploitant van de dienst eigenaar is of erover beschikt en zijnde de zetel van de exploitatie van de onderneming.

Artikel 33

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Hoe stuurt u dit formulier op?

Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen , t.a.v. het secretariaat, Spermaliestraat 1 te  8430 Middelkerke.

Gegevens van de aanvrager

1 Vul de onderstaande gegevens in.

Voornaam en naam

……………………………………………

Zaakvoerder van de firma

……………………………………………

woonplaats of maatschappelijke zetel

……………………………………………

ondernemingsnummer

……………………………………………

adres exploitatiezetel


straat en nummer

……………………………………………

postnummer en gemeente

……………………………………………

telefoonnummer

……………………………………………

faxnummer

……………………………………………

e-mailadres

……………………………………………

adres garages


straat en nummer

……………………………………………

postnummer en gemeente

……………………………………………

2 Kruis aan waarvoor u een vergunning aanvraagt.

(U mag meer dan één vakje aankruisen.)

andere reden, namelijk: …………………………………………………………………

Gegevens van de voertuigen

3 Hoeveel voertuigen wilt u als verhuurvoertuig met bestuurder inzetten?

……… voertuigen.

Vul hieronder de gegevens in van elk voertuig dat u wilt inzetten. Als u meer dan drie voertuigen wilt inzetten, voegt u de gegevens van de andere voertuigen toe op een apart blad.

Gegevens van voertuig 1

4 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in.

merk en type

……………………………………………

kleur

……………………………………………

bouwjaar

……………………………………………

jaar eerste ingebruikneming

……………………………………………

nummerplaat


chassisnummer

……………………………………………

wijze van ingebruikneming 

eigendom                 afbetaling          leasing

(omcirkelen wat past)

5 Welk tarief wilt u voor voertuig 1 hanteren?

basistarief

…………. euro voor de eerste drie uren

extra uurtarief

…………..euro per uur

andere tarieven

…………..euro

.

Gegevens van voertuig 2

6 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in.

merk en type

……………………………………………

kleur

……………………………………………

bouwjaar

……………………………………………

jaar eerste ingebruikneming

……………………………………………

nummerplaat


chassisnummer

……………………………………………

wijze van ingebruikneming 

eigendom                 afbetaling          leasing

(omcirkelen wat past)

7 Welk tarief wilt u voor voertuig 2 hanteren?

basistarief

…………. euro voor de eerste drie uren

extra uurtarief

…………..euro per uur

andere tarieven

…………..euro

.

Gegevens van voertuig 3

8 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in.

merk en type

……………………………………………

kleur

……………………………………………

bouwjaar

……………………………………………

jaar eerste ingebruikneming

……………………………………………

nummerplaat


chassisnummer

……………………………………………

wijze van ingebruikneming 

eigendom            afbetaling          leasing

(omcirkelen wat past)

9 Welk tarief wilt u voor voertuig 3 hanteren?

basistarief

…………. euro voor de eerste drie uren

extra uurtarief

…………..euro per uur

andere tarieven

…………..euro

.

Bij te voegen bewijsstukken

10 Voeg de volgende bewijsstukken bij dit formulier.

Kruis aan welke bewijsstukken u met dit aanvraagformulier meestuurt.

  • een kopie van uw identiteitskaart
  • de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
  • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
  • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
  • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-,leasing- of bestelbonnen)


Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 08/07/2004)


Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn.

plaats ……………………………………….

datum ……………………………………....

voornaam en naam ……………………………………….

handtekening

……………………………………….