Conformiteitsattest

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next


Gemeentelijke verordening conformiteitsattest


Artikel 1: beperking van de duur van conformiteitsattesten

Tot 31/12/2020:

§1. De geldigheidsduur van een conformiteitsattest wordt beperkt aan de hand van volgende objectieve criteria:

§2. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 10 jaar toegekend indien de woning 0 strafpunten scoort;

§3. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 8 jaar toegekend wanneer volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

§4. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 6 jaar toegekend wanneer volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

§5. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 6 jaar toegekend wanneer volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

§5. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 4 jaar toegekend wanneer volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

§6. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 2 jaar toegekend wanneer uit het technisch verslag blijkt dat het pand tussen 10 en 14 strafpunten scoort;


Vanaf 01/01/2021:

§1. De geldigheidsduur van een conformiteitsattest wordt beperkt aan de hand van het aantal vastgestelde gebreken van categorie I tijdens het conformiteitsonderzoek.

§2. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 10 jaar toegekend indien geen gebreken van categorie I vastgesteld werden.

§3. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 8 jaar toegekend indien maximaal 1 gebrek van categorie I vastgesteld werd.

§4. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 6 jaar toegekend indien maximaal 2 gebreken van categorie I vastgesteld werden.

§5. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 4 jaar toegekend indien maximaal 4 gebreken van categorie I vastgesteld werden.

§6. Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 2 jaar toegekend indien maximaal 6 gebreken van categorie I vastgesteld werden.


Artikel 2: conformiteitsattest verplicht.

§1. Woningen die ter beschikking gesteld worden, te huur worden gesteld of verhuurd worden als hoofdverblijfplaats, dienen over een geldig conformiteitsattest te beschikken.

§2. De verplichting, vermeld in §1, wordt gradueel ingevoerd:


Artikel 3: kostprijs conformiteitsattest.

Tot 31/12/2020:

De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt vastgesteld op:


Vanaf 01/01/2021:

De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van een conformiteitsattest wordt vastgesteld op:

De bedragen in euro, vermeld in bovenstaande, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, conform de volgende formule:


Nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex

               Gezondheidsindex november 2019


Artikel 4: betaling

§1. De vergoeding is verschuldigd door de aanvrager op het ogenblik dat het conformiteitsattest wordt aangevraagd en dient binnen de week na de aanvraag betaald te worden.

§2. De vergoeding wordt contant betaald bij de aanvraag of door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Middelkerke, zoals vermeld in het aanvraagformulier.


Artikel 5: invordering

Bij niet-betaling wordt de retributie ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.


Artikel 6: sanctie bij verhuren zonder geldig conformiteitsattest.

Woningen, die ter beschikking gesteld, te huur aangeboden worden of verhuurd worden [als hoofdverblijfplaats (zie noot)] zonder over een geldig conformiteitsattest te beschikken, worden, bij het verstrijken van de in deze verordening gestelde deadlines, vermeld in artikel 2§2, gesanctioneerd met een heffing, overeenkomstig de gemeentelijke belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.


Artikel 7: inwerkingtreding van de verordening.

Deze gemeentelijke verordening treedt in werking de eerste dag van de maand, volgend op de goedkeuring ervan door de bevoegde minister van de Vlaamse Regering.


Artikel 8: privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de Vlaamse Wooncode, de gemeentelijke verordening conformiteitsattest en belasting op het niet hebben van conformiteitsattest, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Concreet betekent dit onder meer dat:


Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be