Toegankelijkheidsprijs

Gemeente ››
Parent Previous Next

Reglement inzake de jaarlijkse prijs voor toegankelijkheid

Artikel 1:

Het gemeentebestuur kent jaarlijks een prijs toe aan de eigenaar van een publiek niet-openbaar gebouw die een ‘bijzondere inspanning’ leverde om zijn gebouw (in z’n globaliteit) toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Artikel 2:

Onder de in artikel 1 vermelde ‘bijzondere inspanning’ wordt verstaan: elke inspanning die leidt tot een verbeterde toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Concreet betekent dit:

2.1. dat personen met een handicap op een genormaliseerde wijze toegang hebben tot het gebouw en er alle activiteiten kunnen uitoefenen die personen zonder handicap ook kunnen verrichten, daar waar dit voordat de inspanning geleverd werd niet of slechts gedeeltelijk mogelijk was.

2.2. dat de faciliteiten voor personen met een handicap aantoonbaar uitgebreid zijn.

Artikel 3:

Kandidaturen worden gericht aan de bevoegde gemeentelijke dienst, voor 1 december op de daartoe bestemde formulieren.
Kandidaten verklaren zich bereid hun gebouw te laten inspecteren. De inspanning werd geleverd maximaal 12 maanden voor de aanvraag en moet een blijvend karakter hebben.

Artikel 4:

De volgende personen kunnen een gebouw als kandidaat voordragen

4.1. de eigenaar van het gebouw

4.2. gebruiker van een gebouw

4.3. personen met een verminderde mobiliteit die erkend zijn bij het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)

4.4. erkende verenigingen voor personen met een handicap

4.5. verenigingen die handelaars, uitbaters van vrije tijdscentra, scholen en andere opleidingscentra
e.d. overkoepelen.

4.6. officiële organisaties voor personen met een handicap vb. VAPH.

Artikel 5:

De prijs bestaat uit:

-een geldprijs ter waarde van € 1250.

-een attest opgemaakt door het gemeentebestuur.

-de prijs wordt officieel overhandigd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 6:

Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaturen.

Zij dient haar beslissing tot toekenning van de prijs omstandig te motiveren.

De jury bestaat uit minstens zes en maximum acht leden.

Minstens de helft van de leden zijn personen met een handicap (erkend bij het VAPH) of worden afgevaardigd door erkende gehandicaptenvereniging.

De samenstelling gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 7:

De oproep tot deelname aan de prijs wordt telkens drie maanden, voordat de inzendingen ingestuurd moeten zijn, in de streekpers aangekondigd.