Taxireglement

Gemeente ›› Taxi en VVB ››
Parent Previous Next

Dit reglement is niet meer van toepassing voor nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2020.

Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst

HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE.........1

Afdeling 1 : Vergunning........1

Afdeling 2 : Exploitatie........4

Afdeling 3 : Norm aantal vergunde taxivoertuigen........5

HOOFDSTUK 2 - BELASTINGEN........5

HOOFDSTUK 3 – TARIEVEN........5

HOOFDSTUK 4 – STOPZETTING........5

HOOFDSTUK 5 – BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG........6

HOOFDSTUK 6 – BEPALINGEN BETREFFENDE DE DIENST EN DE RITTEN........6

Afdeling 1 : Taxameter en tarieven........6

Afdeling 2 : Dienststaten........7

Afdeling 3 : Vervoerbewijs........9

Afdeling 4 : Controlerapport........10

HOOFDSTUK 7 – KLANTEN EN TAXIBESTUURDERS........11

HOOFDSTUK 8 – HET STATIONEREN........12


HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE.

Afdeling 1 : Vergunning

Artikel 1 :

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van één of meer voertuigen van op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van Middelkerke bevindt.

Met “voertuig” kan het zowel gaan om een auto of een minibus, als om een twee- of driewielige motor, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, op voorwaarde dat het voertuig naar constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen.  De paardenkoetsen en taxifietsen (met hulpmotor van minder dan 0.3 KW) vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement.

Artikel 2 :

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement.

Artikel 3 :

Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de vergunning of de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van Middelkerke afgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag.

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke standplaats op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s en vrij is mits de vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt.

Artikel 4 :

Het College van Burgemeester en Schepenen levert 1 vergunning af per exploitant.  De vergunning vermeldt het aantal taxivoertuigen en het aantal reservevoertuigen,  waarvoor ze afgegeven werd en of er al dan niet gebruik mag gemaakt worden van standplaatsen op de openbare weg en van radiotelefonie.

In de vergunning wordt er aan elk voertuig een identificatienummer (bestaande uit vier cijfers) toegekend.  Elke identificatienummer kan slecht éénmaal worden toegewezen.  De vergunning geeft een opsomming van de identificatienummers.

Artikel 5 :

De houder van een vergunning kan te allen tijde het bevoegde college verzoeken het aantal voertuigen dat het voorwerp uitmaakt van zijn vergunning voor een taxidienst, te verhogen of te verlagen.  De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt genomen volgens de procedure en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvraag van een vergunning voor een taxidienst.

Artikel 6 :

De vergunning wordt afgegeven na een onderzoek door het College van Burgemeester en Schepenen omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit.

Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder van de rechtspersoon voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.

Artikel 7 :

§1. De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

§2. De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten door middel van een vervangingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract van aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen.

Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar.

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Het gemeentebestuur reikt binnen de twee werkdagen de vervangingskaart (wit) uit.

Na afloop van de toegestane termijn moet de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart inleveren bij de gemeente.

§3. De verhuring, door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het of de voertuigen aan enigerlei persoon die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen, is verboden.

Artikel 8 :

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Nochtans mits voorafgaande machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen:

1° mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of permanente werkonbekwaamheid van de vergunninghouder, onder dezelfde voorwaarden de exploitatie van de dienst voortzetten tot het einde van de in de vergunning gestelde termijn.

2° kan een rechtspersoon de exploitatie van een natuurlijk persoon die houder is van een vergunning voortzetten wanneer deze houder zijn vergunning inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.

3° kan een rechtspersoon zijn vergunning verdelen onder de personeelsleden van zijn onderneming op voorwaarde dat:

Artikel 9 :

De vergunning met de taxi- en de reservekaarten dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn vervalt de vergunning.

Artikel 10 :

De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen.

Artikel 11 :

Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de vergunning worden geweigerd wegens één van volgende redenen:

Met uitzondering van voorgaande gevallen, kan een vergunninghouder die zijn taxi-exploitatie stopzet, gedurende een periode van tenminste drie jaar na datum van akteneming hiervan door het College van Burgemeester en Schepenen, geen vergunning verwerven, noch meerderheidsvennoot worden in een rechtspersoon die houder is van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of deze heeft aangevraagd.

Artikel 12 :

Tegen de in artikel 11 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen drie maanden na de indienen van de aanvraag, kan beroep ingesteld worden bij de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen die bij een met redenen omklede beslissing uitspraak doet binnen drie maanden na het ontvangen van het beroepsschrift.

Het beroep moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na de betekening van de beslissing tot weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aanvraag volgt.

Indien de bestendige deputatie geen beslissing genomen heeft binnen de gestelde termijn kan de aanvrager bij aangetekend schrijven, vragen om binnen de dertig dagen na de verzending, een beslissing te nemen. Indien binnen deze termijn de bestendige deputatie niet heeft beslist, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.

Afdeling 2 : Exploitatie

Artikel 13 :

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die een vergunning bezit, mag de in de vergunning vermelde voertuigen inzetten als taxidienst, mits een vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 14 :

De exploitanten van taxidiensten mogen ertoe gemachtigd worden om voor de exploitatie van hun diensten over reservevoertuigen te beschikken waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze beschikken bij een contract van verkoop op afbetaling of een leasingovereenkomst. De reservevoertuigen moeten ten minste uitgerust zijn om een taxidienst te verzekeren. Deze reservevoertuigen mogen niet verhuurd worden.

De vergunning vermeldt, in voorkomend geval, het aantal reservevoertuigen waarover de exploitant mag beschikken.

Artikel 15 :

Het aantal reservevoertuigen is beperkt: voor elk begonnen schijf van tien toegelaten taxivoertuigen is er maar één reservevoertuig.

De aanvraag om het aantal reservevoertuigen te verhogen of te verlagen dient te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 16 :

Ieder taxivoertuig krijgt twee taxikaarten met de volgende kleuren :

De taxikaarten hebben als achtergrond het logo van de gemeente Middelkerke.

De reservevoertuigen krijgen een witte reservekaart.

Artikel 17 :

De exploitanten die over een exploitatievergunning voor een taxidienst beschikken, kunnen die voertuigen enkel inzetten in het kader van geregeld vervoer of van bijzondere vormen van geregeld vervoer mits ze een schriftelijke overeenkomst gesloten hebben met de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM).

Met geregeld vervoer wordt bedoeld: stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet.  Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk.

Met bijzondere vormen van geregeld vervoer wordt bedoeld: geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. De bijzondere vormen van geregeld vervoer omvatten onder meer:

Artikel 18 :

De exploitant is verplicht elke wijziging  van adres van woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel, binnen vijf dagen aan het College van Burgemeester en Schepenen mee te delen.

Afdeling 3 : Norm aantal vergunde taxivoertuigen

Artikel 19 :

De norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke is één per 1.000 inwoners.

Als deze norm bereikt is, wordt een wachtlijst opgemaakt waarin de naam of handelsnaam en het adres van de aanvrager in chronologische volgorde van ontvangst van de aanvraag wordt ingeschreven. Er wordt voorrang gegeven aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt op voorwaarde dat die voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden.

Op eenvoudige vraag kunnen de personen die op de wachtlijst staan, hiervan een afschrift krijgen.

HOOFDSTUK 2 - BELASTINGEN

Artikel 20 :

De in dit gemeentelijk reglement bedoelde vergunningen kunnen aanleiding geven tot het innen van een belasting.  Een bijkomende belasting kan eveneens geïnd worden ten laste van de exploitanten van taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.

De eventuele belastingreglementen worden vastgesteld in afzonderlijke gemeenteraadsbeslissingen.

HOOFDSTUK 3 – TARIEVEN

Artikel 21 :

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast rekening houdend met de maximumtarieven voor taxivervoer opgelegd door de bevoegde minister en op voorstel van de exploitant. De exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie een aanpassing van de tarieven aanvragen.

§2. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden. In de voertuigen die in opdracht van de VVM rijden in het kader van geregeld vervoer worden de tarieven van de VVM uitgehangen. Als het vervoer wordt ingezet in opdracht van de VVM past de exploitant van de taxidienst de tarieven van de VVM toe in plaats van de tarieven die de gemeente heeft bepaald en wordt het berekeningsmechanisme niet ingeschakeld.

§ 3. Er zijn 26 tarieven mogelijk, van A tot Z.  

HOOFDSTUK 4 – STOPZETTING

Artikel 22 :

In geval van definitieve stopzetting van de taxidienst brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert de eerstvolgende werkdag de vergunning, de taxikaarten en de reserve- en vervangingskaarten in bij de bevoegde gemeentelijke dienst. De datum van effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de taxivergunning, de taxi- de reserve- en vervangingskaarten ingeleverd heeft bij de bevoegde gemeentelijke dienst. Hiervan krijgt hij een ontvangstbewijs.

HOOFDSTUK 5 – BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG

Artikel 23 :

Met uitzondering van een motortaxi heeft het voertuig, als er twee of drie zitplaatsen zijn in het voertuig, de bestuurder inbegrepen, ten minste twee deuren.  Zijn er vier zitplaatsen of meer, dan heeft het voertuig ten minste drie deuren om in- en uit te stappen.

Artikel 24 :

De voertuigen in dienst bevinden zich in goede staat en bieden de nodige kwaliteit, comfort, gemak en netheid, zowel met betrekking tot de carrosserie als met betrekking tot de cabine.

Artikel 25 :

De exploitant mag geen reclame op het voertuig aanbrengen.

Artikel 26 :

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde kaarten aan boord. Eén kaart wordt in het voertuig, rechts onderaan, aan de binnenkant van de achterruit bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor derden.

De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiers bevestigd. Als het voertuig slechts over twee deuren beschikt, dan wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor de klant.

Bij een motortaxi worden de twee kaarten leesbaar voor derden op het voertuig aangebracht.

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de taxikaart wordt een nieuwe kaart met de vermelding “duplicaat” door de stad uitgereikt op vertoon van een attest van de politie.

Artikel 27 :

Bepalingen betreffende de reserve- en vervangingsvoertuigen.

Op het ogenblik dat de reservevoertuigen of de vervangingsvoertuigen ingezet worden, moeten ze daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen:

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de reservekaart, respectievelijk de vervangingskaart wordt een nieuwe kaart met de vermelding “duplicaat” door de stad uitgereikt op vertoon van een attest van de politie.

HOOFDSTUK 6 – BEPALINGEN BETREFFENDE DE DIENST EN DE RITTEN

Afdeling 1 : Taxameter en tarieven

Artikel 28 :

De taxivoertuigen, de reserve- en vervangingsvoertuigen zijn uitgerust met een taxameter en randapparatuur.

Artikel 29 :

De randapparatuur bestaat ten minste uit een apparaat met opslagcapaciteit voor elektronische gegevens en een printer.

De gegevens zijn beveiligd in die zin dat de integriteit, de oorsprong en het niet-weerlegbare karakter ervan gewaarborgd zijn.

De exploitant bewaart gedurende vijf jaar de beveiligde gegevens.

Artikel 30 :

De taxameter en eventueel de randapparatuur worden zo in het voertuig geplaatst dat de wijzerplaat ervan leesbaar is voor een klant die in het voertuig plaatsgenomen heeft.  Zodra dat nodig is, wordt de wijzerplaat verlicht.

Als het voertuig wordt ingezet voor collectieve ritten, dan moet het voertuig uitgerust zijn met apparatuur die collectieve ritten kan berekenen.

Dit artikel is niet van toepassing op motortaxi’s.

Artikel 31 :

De taxameter en de randapparatuur zijn in werking tijdens de dienst.

Artikel 32 :

Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt in het voertuig.

Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is.

Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.

Artikel 33 :

De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld.

Artikel 34 :

Overgangsbepalingen.

Met uitzondering van de bepalingen omtrent de printer, geldt voor de randapparatuur een overgangsperiode. [tot en met 31/12/2009 ( geschrapt en vervangen gr 08/10/2009(11))]

Afdeling 2 : Dienststaten

Artikel 35 :

De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken (deze gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur):

- bij de aanvang van de dienst:

Artikel 36 :

De bestuurder kan een exemplaar van de dienststaat voor zichzelf afdrukken.

Artikel 37 :

De gegevens van de taxameter met zijn randapparatuur worden gedurende 5 jaar bewaard. Ze worden verstrekt op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten.

Artikel 38 :

Overgangsbepalingen.

Gedurende de overgangsperiode van vijf jaar, te rekenen vanaf 19.09.2003 (= datum publicatie van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder), mag de dienststaat vervangen worden door een met de hand geschreven rittenblad in onuitwisbare inkt.  Dat rittenblad vermeldt volgende gegevens:

- bij de aanvang van de dienst:

- tijdens de dienst:

- aan het einde van de dienst:

Afdeling 3 : Vervoerbewijs

Artikel 39 :

De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af.  Hierop staan ten minste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt:

In geval van een collectieve taxi worden de vermeldingen per klant afgedrukt.

In geen geval mag een handgeschreven vervoerbewijs worden afgegeven.  Als het vervoerbewijs niet kan worden geprint geeft de bestuurder een handgeschreven vervoerbewijs met alle voornoemde gegevens.  Hij mag daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld.

Alle bovenvermelde gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur.  Deze gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard.  Ze worden verstrekt op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten.

Extra kosten die verbonden zijn aan het taxivervoer, zoals parkeerkosten of wegentol, kunnen aan de klant worden doorgerekend mits het ontvangstbewijs aan de klant wordt afgegeven.

Artikel 40 :

Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt.

Artikel 41 :

Overgangsbepalingen.

Vanaf 1 juni 2004 is de bestuurder verplicht om aan de klant een gedrukt vervoerbewijs af te geven met de vermeldingen:

Zolang het voertuig niet uitgerust is met de nodige randapparatuur moet op het vervoerbewijs volgende gegevens met de hand bij geschreven worden:

Als het voertuig nog niet uitgerust is met de nodige randapparatuur moet de bestuurder een dubbel van elk vervoerbewijs vasthechten aan het rittenblad.

Het rittenblad en de vervoerbewijzen moeten gedurende vijf jaar bewaard worden op de exploitatiezetel en getoond worden op elk verzoek van bevoegde ambtenaren en agenten.

Het is verboden de gegevens te wijzigen.

Afdeling 4 : Controlerapport

Artikel 42 :

Artikel 43 :

Taxilicht

Met uitzondering van een motortaxi is er op het dak van elk taxivoertuig een taxilicht aanwezig.  Dat is gekoppeld aan de taxameter.  Hiervoor geldt een overgangsperiode van vijf jaar vanaf 1 juni 2004.

Dat taxilicht vermeldt in het middengedeelte het woord “TAXI” op de voor- en achterkant van de lichtinstallatie.  

Als de taxi vrij is, brandt het taxilicht.  In alle andere gevallen brandt het taxilicht niet.

Er moet zich geen taxilicht op het dak van het taxivoertuig bevinden als het in opdracht rijdt van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Artikel 44 :

Affichering in de taxi.

Met uitzondering van een motortaxi worden het keuringsbewijs en de groene verzekeringskaart van het voertuig duidelijk leesbaar voor de gebruikers in het taxivoertuig aangebracht.

Een collectieve taxi is duidelijk als dusdanig herkenbaar voor het publiek door middel van een bord met daarop minstens de vermelding “collectieve taxi”. Dat bord wordt vooraan in het voertuig geplaatst.

HOOFDSTUK 7 – KLANTEN EN TAXIBESTUURDERS

Artikel 45 :

Behalve op andersluidend verzoek van de klant brengt de bestuurder hem langs de snelste weg naar zijn bestemming.

De bestuurder die een collectieve taxirit uitvoert kiest zelf welke de meest geschikte en snelste route is.

Artikel 46 :

De klant die een taxi wil nemen, heeft het recht om opgepikt te worden door een taxibestuurder in dienst zodra die vrij is of in geval van een collectieve taxi, als er nog een lege plaats is, zelfs als de taxi zich dan op het grondgebied van een andere gemeente bevindt, dan waar de toegelaten standplaats van de exploitant gelegen is.

Nochtans weigert de bestuurder deze rit als zijn voertuig zich op minder dan honderd meter bevindt van een standplaats voor taxi’s, waar één of meer voertuigen beschikbaar zijn.

Artikel 47 :

Het is verboden voor de klanten om in het taxivoertuig te roken.

Artikel 48 :

De bestuurder mag:

Artikel 49 :

De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen af bij de politie uiterlijk binnen twee kalenderdagen.

Artikel 50 :

Het is de bestuurder verboden om:

Artikel 51 :

Als er zich tijdens de rit een storing voordoet in de werking van de taxameter en de randapparatuur brengt de bestuurder de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte en wordt het bedrag van de rit in overleg tussen de bestuurder en de klant vastgesteld. Nadat de klant naar de bestemming is gebracht, stopt de bestuurder de taxidienst met dit voertuig.

Als er zich tijdens de rit een defect voordoet aan het voertuig of het raakt betrokken bij een ongeval, dan heeft de klant het recht om de taxi te verlaten na betaling van het door de taxameter aangegeven bedrag voor de reeds afgelegde kilometers. De taxibestuurder zorgt ervoor dat de klant zijn rit kan voortzetten met een ander taxivoertuig. In geen geval mogen de kosten van het oponthoud aan de klant aangerekend worden.

Artikel 52 :

Statistische gegevens.

Iedere taxi-exploitant dient de statistische gegevens betreffende zijn onderneming te verstrekken aan het stadsbestuur indien deze hierom verzoekt.  Deze gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische doeleinden betreffende het personenvervoer.

HOOFDSTUK 8 – HET STATIONEREN

Artikel 53 :

§1. De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke standplaats op de openbare weg in … (naam gemeente)  die voorbehouden wordt voor de taxi’s en vrij is mits de vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt.

§2. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.

§3. Het voorzien, het wijzigen en het afschaffen van standplaatsen op de openbare weg gebeurt in overleg met de VVM (Vlaamse Vervoermaatschappij) en met de taxi-exploitanten met een vergunning.

Artikel 54 :

Het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 1986 m.b.t. de vergunningen voor taxi’s wordt opgeheven met ingang van 1 juni 2004.

Artikel 55 :

Dit gemeentelijk reglement is van kracht vanaf 1 juni 2004.

Artikel 56 :

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.


Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Voor het aanvraagformulier zie formulierenloket.