Recyclagepark

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Reglement inzake het recyclagepark

Artikel 1: Definitie

Het recyclagepark (recyclagepark) is een door de gemeente aangewezen terrein dat voorzien wordt van de nodige infrastructuur en personeel met als doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, mogelijk te maken met het oog op een maximale recyclage van deze afvalstoffen.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op het recyclagepark van Middelkerke in de Klein Kasteelstraat.

Artikel 3: Gebruikers

§1. Enkel natuurlijke personen vanaf 12 jaar die in het bezit zijn van een geldige elektronische identiteitskaart (e-ID) en die gedomicilieerd zijn in Middelkerke en personen die in het bezit zijn van een elektronische toegangskaart (e-TK) kunnen zich aanmelden op het recyclagepark.

Deze personen mogen hun afval deponeren overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

§2. Elektronische toegangskaart

Een elektronische toegangskaart (e-TK) kan door volgende personen bekomen worden:

De eerste elektronische toegangskaart is gratis. Bij verlies, beschadiging of dergelijke, kost een vervangkaart 10 euro.

Een elektronische toegangskaart wordt aangevraagd via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

Men moet in het bezit zijn van de elektronische toegangskaart alvorens zich aan te bieden aan het recyclagepark.

Artikel 4: Openingsuren en sluitingsdagen recyclagepark

Openingsuren:

Wijzigingen aan de openingsuren en sluitingsdagen van het recyclagepark (zoals feestdagen en uitzonderlijke sluitingen) worden gecommuniceerd via infopanelen aan de omheining van het recyclagepark, de ophaalkalender, de website www.ivoo.be en www.middelkerke.be , de facebookpagina en de gemeentelijke infokanalen.

In dringende en onvoorziene omstandigheden worden wijzigingen aan de openingsuren minstens gecommuniceerd via infopanelen aan de omheining van het recyclagepark.

Artikel 5: Toegangsmodaliteiten

a. Aanmelden
Gebeurt door middel van een e-ID of elektronische toegangskaart (ook voor niet gemotoriseerde bezoekers).

b. Registratie van de fracties
De te betalen fracties worden door de bezoekers ingegeven aan de toegangszuil.
Door middel van gewichtmeting controleert de parkwachter de opgegeven hoeveelheden en corrigeert waar nodig.
De parkwachter kan zelf de aanrekening corrigeren indien de maximale gratis hoeveelheid op jaarbasis is overschreden.

c. Deponeren van het afval
Het afval moet in de juiste recipiënten gedeponeerd worden.

d. Betaling en invordering

De betaling gebeurt enkel via debetkaart aan de betaalzuil vóór het verlaten van het recyclagepark. Indien niet ter plaatse kan betaald worden, moet de betaling gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Middelkerke na ontvangst van een factuur. Ingeval van facturatie wordt een administratieve kost van 5 euro aangerekend.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt verhoogd met een bijkomende administratieve kost van 7,50 euro.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

e. Verlaten van het recyclagepark
Na uitloggen en betaling aan de uitgangszuil, moet men het recyclagepark verlaten.  

Artikel 6: Aangeboden afval

§1. huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding

§2. Niet toegelaten afvalstoffen

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie )

- radioactief afval, m.u.v. sommige rookdetectoren

- niet- cementgebonden asbesthoudende materialen

- krengen van dieren en slachtafval

- oude en vervallen geneesmiddelen

- zonnepanelen

Artikel 7: Tarieven huishoudelijke afvalstoffen

Aard afvalstroom

Euro / kg

Groenafval (incl. boomstronken)

Gratis

Bouw en sloopafval (zuiver puin, porselein, tegels, wc-potten, lavabo’s, mozaïektegels, cellenbeton en kalkproducten, gewapend beton, plat glas)

Grondafval (aarde, graszoden, …)

“Brandbaar” afval (indien niet anders vermeld en incl. roofing)

0,10/kg


Aard afvalstroom

Tot 1.000 kg

Meer dan 1.001 kg/kalenderjaar

Euro / kg

Asbestplaten

Gratis

0,20

Per groep van afvalstromen wordt telkens een minimum aangerekend van 5 kg.

Artikel 8: Tarieven vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Aard afvalstroom

Euro / kg

Groenafval (incl. boomstronken)

0,10

Bouw en sloopafval (zuiver puin, porselein, tegels, wc-potten, lavabo’s, mozaïektegels, cellenbeton en kalkproducten, gewapend beton, Plat glas)

Grondafval (aarde, graszoden, …)

Brandbaar (incl. roofing)

0,10

Asbestplaten

0,20

Per groep van afvalstromen wordt telkens een minimum aangerekend van 5 kg.


Artikel 9: Richtlijnen bij bezoek recyclagepark

- Maximumsnelheid: 10 km/uur.

- Bij het lossen van de afvalstoffen motor stilleggen.

- Bezoekers geven voorrang aan ophaalbedrijven die de afvoer verzorgen.

- Markeringen i.v.m. circulatie en parkeermogelijkheden moeten nageleefd worden.

- Gebruikers van het recyclagepark moeten orde en netheid nastreven. Vervuiling moet opgeruimd worden. Hiervoor zijn borstels en schoppen beschikbaar en moeten die na gebruik teruggeplaatst worden.

- Verbod om afval buiten de omheining of over de omheining te plaatsen. (Dit wordt beschouwd en beboet als sluikstorten.)

- Verbod om afvalstoffen uit de containers weg/mee te nemen.

- Alle goederen die op het recyclagepark worden aangebracht worden eigendom van de gemeente Middelkerke.

- Verbod om op het recyclagepark te roken of op enige wijze vuur te maken.

- Verbod van toegang tot het recyclagepark voor dieren.

- Kinderen onder de 12 jaar mogen niet vrij rondlopen op het recyclagepark.

- Bezoekers mogen de perscontainers op de recyclageparken niet zelf bedienen.

- Alle afvalstoffen moeten selectief aangeboden worden om de verblijfsduur op de recyclageparken te beperken.

- Afvalstoffen moeten maximaal gescheiden zijn.

- De bezoeker moet het afval eigenhandig in de containers deponeren, behalve bij KGA.

- Het hoogst toegelaten brutogewicht van een voertuig is 3,5 ton en 3,5 ton voor sleep.

- Het is de bezoeker verboden fooien, beloningen of enig ander voordeel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te geven aan het personeel.

Artikel 10: Toezicht

Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder toezicht van de parkwachter(s).

Bij vaststelling van niet conforme registratie zal de parkwachter de registratie corrigeren.

Bij niet naleving van het recyclageparkreglement, wordt een “P.V. van vaststelling” door de parkwachter opgemaakt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan leiden tot een tijdelijk of definitief toegangsverbod.

Bij misbruik van de e-ID of toegangskaart kan een toegangsverbod opgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen. In dringende gevallen kan een toegangsverbod opgelegd worden door de algemeen directeur. Dit verbod moet door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd worden tijdens een daaropvolgende zitting.

Artikel 11

De gemeente Middelkerke is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op het recyclagepark.

Artikel 12

Behoudens andersluidende bepalingen in dit reglement worden overtredingen of inbreuken op dit reglement bestraft overeenkomstig de bepalingen van Titel XVI “ Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen” van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Artikel 13

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit reglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) en de Belgische privacywet.