Onthaalouders

Gemeente ›› Kinderopvang ››
Parent Previous Next

huishoudelijk reglement
dienst onthaalouders




1.        Huishoudelijk reglement DVO        4

1.1.        Algemene informatie        4

1.1.1.        Organiserend bestuur, organisator van de opvang        4

1.1.2.        Coördinator van de dienst voor onthaalouders        4

1.1.3.        Permanentiemomenten        4

1.1.4.        Contactgegevens in geval van nood        4

1.1.5.        Contactgegevens van Kind en Gezin        4

1.2.        Het beleid op vlak van        5

1.2.1.        Aangeboden opvang        5

1.2.2.        Inschrijving en opnamebeleid        5

1.2.3.        Brengen en halen + wat bij niet naleven van de afspraken        6

1.2.4.        Ziekte of ongeval        6

1.2.5.        Medicatie        7

1.2.6.        Veiligheid en begeleiding bij verplaatsingen        8

1.3.        Prijsbeleid        9

1.3.1.        Berekening ouderbijdrage        9

1.3.2.        Schriftelijke overeenkomst en opvangafspraken        11

1.3.3.        Overzicht afspraken rond gereserveerde / te betalen dagen.        12

1.3.4.        Bijkomende kosten        15

1.3.5.        Financiële afspraken:        15

1.4.        Recht van het gezin        16

1.4.1.        Om te wennen        16

1.4.2.        Toegang tot de opvangruimtes        17

1.4.3.        Klachten uiten        17

1.4.4.        Respect voor de privacy        17

1.5.        Verwijzing naar        17

1.5.1.        Verzekering        17

1.5.2.        Inlichtingenfiches en aanwezigheidsregister        18

1.5.3.        Kwaliteitshandboek        18

1.5.4.        Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement        18

1.5.5.        Verbreken van de schriftelijke overeenkomst        18

2.        Huishoudelijk reglement voor opvang bij onthaalouder ………………...        20

2.1.        Gegevens betreffende de onthaalouder        20

2.1.1.        Algemene info        20

2.1.2.        Openingsuren van de onthaalouder        20

2.1.3.        Aangeboden opvang        20

2.1.4.        Afspraken rond verlof en vrije dagen:        20

2.2.        Beschrijven van de werkwijze en dagindeling        21

2.2.1.        Maaltijden        21

2.2.2.        Slapen        21

2.2.3.        Activiteiten        21

2.2.4.        Eigen klemtonen        21

2.3.        Afspraken        21

2.3.1.        Mee te brengen        21

2.3.2.        Rond wennen        21

2.3.3.        Rond brengen en halen van een kind        22

2.3.4.        Rond afwijken van de opvangafspraken        22

2.3.5.        Bij ziekte of ongeval        22

2.4.        Hoe worden wijzigingen van de openingsuren kenbaar gemaakt.        22

2.4.1.        Op initiatief van de onthaalouder        22

2.4.2.        Op initiatief van de ouders        22

2.5.        Huisdieren in het opvanggezin        22

3.        Schriftelijke overeenkomst        24

3.1.        Gegevens over de contracterende partijen        24

3.1.1.        Organiserend bestuur, organisator van de opvang        24

3.1.2.        Gezin van het opgevangen kind        24

3.1.3.        Identificatiegegevens van het kind:        24

3.2.        Opvangafspraken        25

3.2.1.        Begin en (vermoedelijke) einddatum van de opvangovereenkomst        25

3.2.2.        Openingsuren van de onthaalouder        25

3.2.3.        Gevraagde opvangmomenten door de ouders:        25

3.2.4.        Wijziging van de opvangafspraken:        26

3.3.        Prijs van de opvang        26

3.3.1.        Prijs voor de opvang        26

3.3.2.        Factuur        27

3.3.3.        Prijswijziging        27

3.4.        Opzegregeling:        27

3.5.        Verwijzing naar huishoudelijk reglement        27

3.5.1.        Toelating gebruik foto’s en beeldmateriaal:        27


1. Huishoudelijk reglement DVO

1.1. Algemene informatie

1.1.1. Organiserend bestuur, organisator van de opvang

Gemeentebestuur Middelkerke

Spermaliestraat 1

8430 Middelkerke

059 31 30 16

Info@middelkerke.be

De gemeentesecretaris, Pierre Ryckewaert en de Burgemeester vertegenwoordigen het gemeentebestuur. Zij zijn te bereiken (bij voorkeur op afspraak) via bovenstaande contactgegevens.

Het gemeentebestuur is een lokaal bestuur met als ondernemingsnummer 207 495 668.

1.1.2. Coördinator van de dienst voor onthaalouders

Katrien Geens (of Carla Leber bij afwezigheid)

Westendelaan 38

8430 Middelkerke

059 30 48 86

onthaalouders@middelkerke.be

1.1.3. Permanentiemomenten

Een gesprek is steeds mogelijk op de permanentiemomenten: dinsdagnamiddag van 15.00 u tot 18.00 u, vrijdagvoormiddag van 9.00 u tot 12.00 u.

Buiten deze momenten kunt u op afspraak de coördinator spreken.

1.1.4. Contactgegevens in geval van nood

Buiten de permanentiemomenten kunt u steeds telefonisch contact opnemen op het nr 059 30 48 86. Indien niemand aanwezig is op kantoor, wordt de telefoon doorgeschakeld naar een GSM.

Ook buiten de kantooruren kunt u een boodschap nalaten. Bij dringende vragen zal de coördinator u zo snel mogelijk terug contacteren.

1.1.5. Contactgegevens van Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

078 150 100

info@kindengezin.be

www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen



1.2. Het beleid op vlak van

1.2.1. Aangeboden opvang

De dienst voor onthaalouders voorziet in gezinsopvang. Onthaalouders vangen bij hen thuis kinderen op in hun woning. Samenwerkende onthaalouders kunnen voorzien in groepsopvang indien zij beschikken over voldoende aangepaste ruimte.

De meeste onthaalouders bieden opvang aan tijdens de weekdagen tussen 7u30 en 18u, sommige onthaalouders hebben een vrije dag in de week.

Een beperkt aantal onthaalouders vangen ook schoolgaande kinderen op of bieden opvang op flexibele momenten (vroeg, laat, in het weekend of s’ nachts).

Soms heeft een kindje extra zorg nodig. De onthaalouders kunnen een kindje met specifieke zorgbehoefte opvangen. We vragen hierbij regelmatig overleg met de ouders en/of zorgverlener over de aanpak van het kind. Indien wenselijk kan de dienst het kind ook doorverwijzen naar een aangepaste begeleiding.

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het inkomen.

1.2.2. Inschrijving en opnamebeleid

Inschrijving

Tijdens permanentiemomenten kunt u hiervoor bij de coördinator terecht. De ouder krijgt dan informatie over de werking van de dienst.

Indien er een of meerdere onthaalouders beschikbaar zijn voor de gevraagde opvang, krijgt de ouder van de dienst de adressen mee. We raden de ouders aan meerdere onthaalouders te bezoeken indien mogelijk.

Indien er op dat moment geen plaats is, worden uw gegevens genoteerd. De coördinator verwittigt u zodra er opvang beschikbaar is.

Indien u een geschikte onthaalouder hebt gevonden, laat dit dan weten aan de onthaalouder zelf en aan de coördinator (telefoon, mail,..). Gelieve ook een seintje te geven aan de onthaalouder voor wie u niet gekozen heeft. Eens bevestigd, zal uw kindje in de planning van de onthaalouder worden opgenomen.

Komen er moeilijkheden, zodat een opvang pas later of niet kan starten dan verwittigt de onthaalouder en / of de dienst de ouders zo vroeg mogelijk.

Het is voor deze planning heel belangrijk dat ook de ouders hun eventuele wijzigingen zo vroeg mogelijk aan de onthaalouder meedelen (vb later starten bij ouderschapsverlof, deeltijdse tewerkstelling).

Formulieren, die in orde moeten zijn vóór de opvang kan starten:

Voorrangsregels

Het toewijzen van de opvangplaatsen verloopt volgens wettelijke voorrangsregels.

Er wordt voorrang gegeven aan gezinnen die voldoen aan minstens 2 van volgende kenmerken:

 1. Absolute voorrang werksituatie
 2. Alleenstaanden
 3. Inkomen lager dan een bepaald bedrag
 4. Pleegkinderen

Er is eveneens voorrang voor broers en/of zussen.

Minstens 20% van de opgevangen kinderen moet uit een kwetsbaar gezin komen.

Een kwetsbaar gezin voldoet aan 2 kenmerken van onderstaande 5, waarvan minstens 1 kenmerk van de eerste drie.

 1. Financiële situatie: inkomen lager dan een bepaald bedrag
 2. Gezondheid en zorgsituatie:
  1. Gezinslid met een handicap
  2. Gezinslid met verminderd zelfvermogen
  3. Sociaal pedagogische redenen
 3. De ouders hebben geen diploma secondair onderwijs
 4. Er is nood aan kinderopvang om werk te behouden, te zoeken of opleiding te volgen.
 5. Alleenstaanden


Bovendien worden door de gemeentelijke dienst volgende voorrangsregels gehanteerd:

1.2.3. Brengen en halen + wat bij niet naleven van de afspraken

De ouders maken duidelijke afspraken op welk uur zij het(de) kind(eren) zullen brengen en ophalen. Ze verwittigen indien ze worden opgehouden of veel vroeger komen. De onthaalouder is niet verplicht thuis te blijven wachten als de ouders een half uur later dan afgesproken hun kind komen brengen of ophalen.

De ouders vermelden steeds wie het kind komt ophalen. Een kind wordt enkel meegegeven met de ouders of een andere vertrouwenspersoon waarvan de ouders de gegevens noteerden op de inlichtingenfiche en/ of in het heen en weerschriftje.

Vader en moeder van een kindje hebben steeds het recht hun kind op te halen. Indien de organisator en de onthaalouder beschikt over een vonnis dat de rechten, van (een van) beide ouders beperkt, zal de organisator en de onthaalouder de richtlijnen van dit vonnis naleven.

1.2.4. Ziekte of ongeval

Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht. Daarom is het goed en handig op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind ’s morgens ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is.

Een kind wordt geweigerd als het volgende ziektetekens vertoont:

Indien uw kind thuis al een koortswerend middel kreeg, moet u dit melden aan de onthaalouder.

Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden, moet eveneens geweigerd worden (vb overprikkelbaar, onophoudelijk huilen, …).Het is de onthaalouder die beslist of een kind te veel aandacht opeist.

Bij twijfel over herstel na een ernstige besmettelijke aandoening of ongeval, kan om een doktersattest gevraagd worden waarin de behandelende arts bevestigt dat het kind genezen is. Zonder dit attest kan de toegang geweigerd worden.

We vragen uitdrukkelijk aan de ouders om ziektes of medische problemen die een bijzondere waakzaamheid van de onthaalouder vergen, te melden aan de coördinator en/of onthaalouder.

Een kind wordt ziek of krijgt een ongeval in de opvang

Indien een kind ziek wordt of een ongeval krijgt in de opvang, zal de onthaalouder steeds proberen te overleggen met een ouder over wie een arts zal raadplegen.

Bespreek reeds bij de start van de opvang wie het best gecontacteerd wordt. Indien de aangewezen perso(o)n(en) niet bereikbaar is/zijn, neemt de onthaalouder een beslissing in het belang van het kind en de andere opgevangen kinderen.

Bij de start van de opvang delen de ouders mee welke (huis)arts de onthaalouder bij voorrang consulteert indien het kind tijdens de opvang een dokter nodig heeft.

Indien deze niet tijdig bereikt kan worden, kan de onthaalouder volgende stappen ondernemen:

1.2.5. Medicatie

Het toedienen van medicatie door de onthaalouder moet zo veel mogelijk beperkt worden.

De onthaalouder mag nooit medicatie toedienen zonder toestemming van de ouders, tenzij het kind ziek wordt bij haar en de bijgeroepen arts deze medicatie als dringend en noodzakelijk voorschrijft.

Medicatie die enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen is:

De onthaalouder mag alleen medicatie toedienen op voorschrift van een behandelende arts. De arts of apotheker die de medicatie afleverde, noteert hoe de voorgeschreven medicatie wordt toegediend en bewaard (= frequentie, hoeveelheid, tijdstip, duur van de behandeling, en ook de datum van afleveren en vervaldatum van de medicatie). Dit voorschrift bezorgen de ouders aan de onthaalouder.

Medicatie of koortswerende middelen die zonder doktersvoorschrift te verkrijgen zijn:

De ouders noteren op het formulier toestemming medicatie, welke medicatie de onthaalouder aan hun kind mag toedienen. De hoeveelheden en het tijdstip van toedienen wordt gespecifieerd.

De onthaalouder noteert in het heen- en weerschriftje en op de fiche wanneer ze medicatie toediende (datum, uur, hoeveelheid, product, …).

Andere medische zorgen:

De ouders kunnen de onthaalouder niet vragen om medische handelingen te stellen. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten aan onthaalouders om bij een kind met suikerziekte de bloedsuikerspiegel te controleren en / of insuline toe te dienen. Indien een kind zorgen nodig heeft die onder dergelijke beschermde medische handelingen vallen, moeten de ouders afspraken maken met een dienst voor thuisverpleegkunde. Deze dienst kan bij de onthaalouder langs komen.

Indien een kind een behandeling nodig heeft door een kinesist, kan deze in samenspraak met de onthaalouder ook op “huisbezoek” komen in de opvang.

1.2.6. Veiligheid en begeleiding bij verplaatsingen

Uitstappen

De onthaalouder mag samen met de kinderen activiteiten doen buiten haar eigen woning. Ze kan boodschappen doen, naar een speelpleintje gaan, …

Hierbij vragen we een aantal afspraken en aandachtspunten te respecteren.

De onthaalouder houdt rekening met de ogenblikken waarop ouders een kind brengen of ophalen. Eventueel verwittigt ze de ouders vooraf van een uitstapje en zegt ze waar de ouders de onthaalouder kunnen treffen.

Verplaatsingen te voet kunnen steeds, verplaatsingen met de (brom)fiets of met de auto kunnen slechts mits de ouders hiervoor (de dag zelf of bij de start van de opvang) een schriftelijke toestemming geven. Bij vervoer met de (brom)fiets of auto zorgt de onthaalouder steeds voor een veilig en aan de leeftijd van het kind aangepast zitje.

Deze activiteiten mogen het slaapritme en de maaltijdmomenten van geen van de kinderen verstoren.

Het is onthaalouders niet toegestaan kinderen mee te nemen naar het buitenland, ook al zou dat voor een heel korte periode zijn (geen boodschappen net over de grens).

Indien de onthaalouder alleen buitenschoolse kinderen opvangt (permanent of op een bepaalde dag) kan ze mits schriftelijke toestemming van de ouders een daguitstap doen. Afspraken rond kosten voor dergelijke uitstap worden vooraf schriftelijk vastgelegd. De ouders worden enkele dagen vooraf op de hoogte gebracht van dergelijke uitstap.

Met jonge kinderen die in de namiddag nog hun slaap nodig hebben, zijn daguitstappen niet aangewezen.

Van en naar school of activiteit

Onder geen enkele voorwaarde kunnen de eigen kinderen van de onthaalouder die nog geen 16 jaar zijn de verantwoordelijkheid dragen om opvangkinderen op te halen aan school.

De onthaalouder laat de kinderen nooit zelfstandig de opvang verlaten (om naar school te gaan zonder begeleiding, naar de sportclub, naar een verjaardagsfeestje, …).

Individuele uitzonderingen op dit principe kunnen vader of moeder schriftelijk aan de onthaalouder meedelen via een standaardformulier. Hierbij vermeldt hij of zij volgende gegevens: vertrekuur, uur waarop het kind eventueel terug komt, telefoonnummer en de plaats van bestemming, wijze waarop het kind de verplaatsing zal maken (met de fiets, te voet, samen met een vriendje,…).

Er worden best ook vooraf afspraken gemaakt in verband met de aan te rekenen opvangduur.


1.3. Prijsbeleid

1.3.1. Berekening ouderbijdrage

Aanvraag attest kindcode

De ouders betalen een bijdrage voor de opvang die in verhouding staat tot hun inkomen en waarbij rekening gehouden wordt met de gezinslast.

De dienst moet voor elk kind een attest “kindcode” ontvangen van de ouders. Deze kindcode vragen de ouders aan via de website van Kind en Gezin.

STAP 1:        Registreer je op mijn.kindengezin.be. Wat heb je nodig? Je federaal token of je e-ID-kaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen e-mailadres.

STAP 2:        Je berekent je inkomenstarief en vraagt een attest aan door alle vragen op de site in te vullen. Je ontvangt een mail met het attest “kindcode”.
Je doet dit de maand voor je kind naar de opvang gaat.

STAP3:        Bezorg je kindcode aan de dienst.

Indien nodig / gewenst kan je hierbij ondersteuning vragen aan de coördinator.


Samen met de kindcode ontvangen de ouders een bericht van Kind en Gezin waarop vermeld wordt wat de prijs is per:

Volle dag        = opvang van 5u00 tot 10u59        = 100 % van de prijs op het attest kindcode

Halve dag        = opvang tot 4u59        = 60 % van de prijs van een volle dag

Lange opvang        = opvang van meer dan 11 uur        = 160% van de prijs van een volle dag


Indien een kind gedurende dezelfde dag twee kortere opvangmomenten bij dezelfde onthaalouder verblijft worden de uren samengeteld om de prijs te bepalen.

Enkel voor schoolgaande kinderen:

Derde dag        = opvang tot 2u59        = 40% van de prijs van een volle dag


Aanpassingen aan het inkomenstarief:

Fout op je attest rechtzetten:

 1. Als je zelf een fout bemerkt op je attest, kan je dit laten rechtzetten. Hiervoor neem je contact op met de Kind en Gezin-lijn op nummer 078 150 100. Je kan hier elke werkdag terecht tussen 8.00 u en 20.00u.
 2. Als Kind en Gezin een fout bemerkt waar je geen schuld aan hebt, wordt de berekening rechtgezet met terugwerkende kracht tot het moment waarop de fout begaan is, tenzij je te weinig betaald hebt.
 3. Als Kind en Gezin een fout bemerkt doordat jij onjuiste informatie hebt doorgegeven of nagelaten hebt informatie te actualiseren kan Kind en Gezin beslissen om je het maximumtarief op te leggen of om een nieuw inkomenstarief te bepalen. Kind en Gezin kan beslissen om dit met terugwerkende kracht door te voeren.

Er is een wijziging in je gezinssituatie:

Opgelet: deze wijziging moet officieel geregistreerd zijn voor een herberekening mogelijk is.

Je moet een herberekening doen van je “kindcode” als er wijziging is in je gezinssituatie (huwelijk, gaan samenwonen, echtscheiding, … of als er een kindje bij komt in het gezin).

Deze herberekening doe je opnieuw op de website van kind en Gezin, op dezelfde wijze als bij de aanvraag van de eerste kind-code.

Het nieuwe tarief gaat in op de datum vermeld op het attest kindcode.

Op het moment dat je kind 3 – 6 – 9 – 12 jaar wordt:

In de maand dat je kind 3, 6, 9 of 12 jaar wordt moet een herberekening gevraagd worden van de  kindcode. U doet dit via de website van Kind en Gezin.

Aanvraag vermindering van je tarief:

Wanneer:

Werkwijze:

Indien je opvang nodig hebt voor een pleegkind:

Indien je opvang nodig hebt voor een kindje waarvan je pleegouder bent, betaal je het minimumtarief voor deze opvang. Je vraagt eerst op de gewone manier een kindcode aan. Daarna moet je deze laten corrigeren door een attest te bezorgen van de pleeggezinnendienst. Neem best contact op met de Kind-en-Gezinlijn (078/ 150 100)

Indien een van de gezinsleden leefloon krijgt:

Van zodra een gezinslid leefloon krijgt, kan je een herberekening vragen van je tarief. Ook hier kan dit via de webmodule, maar raadt men aan om contact op te nemen met de Kind-en Gezinlijn (078/150 100) , zo weet je zeker dat Kind en Gezin over alle nodige documenten beschikt.
Je bezorgt het attest aan de dienst. Daarna zal je tarief aangepast worden.

Indien je gezinsinkomen met meer dan 20 % daalt:

Als je gezinsinkomen gedurende minstens 3 maanden 20 % lager is dan het inkomen waarop het inkomenstarief aanvankelijk werd berekend, kan je een herberekening aanvragen. Dit kan zijn door verandering van werksituatie, of door werkloosheid.

Je moet dan de nodige bewijsstukken voorleggen. Neem best contact op met de Kind en Gezin-lijn 078/150 100 om te weten welke bewijsstukken zij nodig hebben.

Het verminderd tarief kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Op het attest kindcode staat de startdatum van het nieuwe tarief vermeld. Deze datum moet door de dienst worden gerespecteerd. Bezorg dus zo snel mogelijk je attest aan de dienst.

Bij een moeilijke financiële situatie:

Het OCMW zal na een sociaal onderzoek je financiële situatie beoordelen. Zij kunnen op basis van deze gegevens een individueel verminderd tarief toekennen. Dit tarief is ofwel 50% van het berekende tarief, ofwel het minimumtarief per opvangmoment.

Het OCMW brengt Kind en Gezin op de hoogte.

Kind en Gezin bezorgt jou een nieuw attest met kindcode. Je bezorgt dit nieuwe attest aan de dienst.

1.3.2. Schriftelijke overeenkomst en opvangafspraken

Een schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen ouders en de dienst voor onthaalouders voor één welbepaald kind. Voor een tweede (of volgende kind) uit eenzelfde gezin dient een nieuwe schriftelijke overeenkomst te worden opgemaakt.

De ouders en de dienst bespreken de opvangafspraken en noteren het opvangplan in de schriftelijke overeenkomst. De ouders bespreken deze afspraken voorafgaand met de onthaalouder van hun keuze. Ouders en onthaalouder noteren hun akkoord met de gemaakte afspraken.

Elke schriftelijke overeenkomst moet een minimumduur hebben van minstens 1 maand.

Een opvang wordt pas toegekend indien er sprake is van minstens 2 volle opvangdagen per week / of 8 dagen per maand indien het een opvang van een niet – schoolgaand kind betreft.

Een schriftelijke overeenkomst geldt in principe tot een kindje naar school gaat, tenzij uitdrukkelijk een andere einddatum werd vastgelegd. Indien een kindje naar school gaat en naar de opvang gaat combineert moet hiervoor een nieuwe schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden.

Andere opvangafspraken zijn occasioneel en kunnen indien het mogelijk is voor de onthaalouder en met uitdrukkelijke toestemming van de dienst.


Ouders kunnen een aanpassing vragen van hun opvangafspraken en schriftelijke overeenkomst. Zij dienen hierbij een wachttijd van 1 maand in acht te nemen waarna de aanpassing van kracht wordt. De ouders nemen steeds contact op met de dienst om de afspraken opnieuw vast te leggen.

Indien een onthaalouder een aanpassing wenst van de opvanguren die een invloed heeft op de afgesloten schriftelijke overeenkomsten, moet dit minstens 2 maand vooraf met de ouders besproken worden en voor elk kind in een nieuw schriftelijke overeenkomst bij de dienst worden vastgelegd.

In de schriftelijke overeenkomst worden de bepalingen opgenomen als:

Indien ouders eenmalig een extra opvangdag nodig hebben, kunnen zij dit aanvragen. Indien de onthaalouder de ruimte heeft om het kindje op te vangen zal dit worden toegestaan. Indien regelmatig een extra opvang nodig is, moet de schriftelijke overeenkomst aangepast worden.

Indien ouders de opvangafspraken wensen te verlengen na de vermoedelijke einddatum van de schriftelijke overeenkomst, moeten ze de organisator daarvan minstens een maand voor de vermoedelijke einddatum op de hoogte brengen. Er wordt met wederzijdse instemming een nieuwe vermoedelijke einddatum van de overeenkomst bepaald. Deze verlenging van de overeenkomst kan geweigerd worden door de organisator indien overbezetting dreigt of bij overmacht.


Wijziging van de opvangafspraken

Bij het eenmalig omwisselen van een opvangdag, bespreken de ouders de mogelijkheid met de onthaalouder.

Bij het eenmalig omwisselen van een opvangdag, bespreekt de onthaalouder de mogelijkheid met de ouder.

Indien een onthaalouder langdurig niet kan werken wegens ziekte of ongeval, of indien een onthaalouder definitief de samenwerking met de dienst voor onthaalouders stopzet, zal de organisator de ouders die een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten zo goed mogelijk helpen om een andere opvangplaats bij een andere onthaalouder vast te leggen. In deze omstandigheden zullen opvangafspraken gedeeltelijk wijzigen.

Indien ouders systematisch meer opvang vragen dan vastgelegd in hun opvangplan, moeten de ouders een nieuwe schriftelijke overeenkomst te bespreken met de organisator. Indien ouders geen overleg plegen met de organisator, zullen de extra opvangdagen geweigerd worden.

Indien ouders systematisch minder gebruik maken van de opvang en daardoor andere gezinnen met een dringende opvangvraag niet geholpen kunnen worden, zal de organisator de ouders uitnodigen om een nieuwe schriftelijke overeenkomst te bespreken. Indien ouders niet ingaan op de vraag tot overleg van de organisator, kan de organisator de opvang opzeggen mits voorafgaande kennisgeving van minstens 1 maand.

Bij niet naleven van de afspraken uit het huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst kan de organisator, mits het sturen van een voorafgaande verwittiging de opvang stopzetten. Tussen het versturen van de verwittiging en de stopzetting van de opvang verloopt minstens één maand.

1.3.3. Overzicht afspraken rond gereserveerde / te betalen dagen.

Voor elk kind worden 30 respijtdagen per jaar toegekend indien een kindje 5 dagen per week naar de opvang komt. Komt het kind geen volledig jaar, of komt een kind minder dan 5 dagen per week naar de opvang, dan worden deze 30 dagen in verhouding verminderd.

Elke gereserveerde opvang moet betaald worden, behalve indien de afwezigheid van het kind gerechtvaardigd is / wordt of indien de toegekende respijtdagen niet volledig werden opgebruikt. Het tarief van de gereserveerde dag, is het tarief vermeld op het attest kindcode.

Een schriftelijke overeenkomst kan op vraag van de ouders aangepast worden, deze aanpassingen gaan pas in, een maand na de ondertekening van een nieuwe overeenkomst.

De gereserveerde dagen en de toegekende respijtdagen zijn gebonden aan de schriftelijke overeenkomst. Het is dus niet mogelijk om respijtdagen die voor het ene kindje niet werden opgebruikt in te zetten bij afwezigheid van een ander kindje uit het gezin.


Voorbeelden

Een kindje start begin april in de opvang, voor 5 dagen => 30 dagen * 9/12de van het jaar => 22,5 respijtdagen tot eind van het jaar

Een kindje heeft een schriftelijke overeenkomst van 3,5 volle dagen per week => 30 dagen * 3,5/5 => 21 respijtdagen

Een kindje komt 4 dagen per week, maar in de zomervakantie slechts 2 dagen per week => 10 maanden à 4 d/week, 2 maanden à 2 d/ week => 30 dagen * 10/12de van het jaar * 4/5de voltijdse = 20 dagen voor het schooljaar + 30 dagen * 2/12de van het jaar * 2/5de voltijds = 2 dagen voor de zomervakantie. In totaal zijn dit dus 22 respijtdagen. De respijtdagen kunnen ook gebruikt worden voor verlof in andere schoolvakanties.

Overzicht van wanneer wel of niet beroep gedaan wordt op de respijtdagen

Verlof ouders

Ouders nemen verlof samen met de onthaalouder

Gerechtvaardigde afwezigheid

Ouders nemen verlof buiten de verlofperiode van de onthaalouder

Respijtdagen

Verlof onthaalouder

Ouders doen beroep op een vervangende onthaalouder. (nieuwe afspraken zijn mogelijk)

Respijtdagen worden aangerekend voor afwezigheid bij de vervangende onthaalouder

Ouders zorgen zelf voor opvang tijdens verlof onthaalouder

Gerechtvaardigde afwezigheid


Ziekte kind

Kind is ziek / gehospitaliseerd en de ouders bezorgen een doktersattest

Gerechtvaardigde afwezigheid

Kind is ziek / gehospitaliseerd maar de ouders bezorgen geen doktersattest

Respijtdagen


Ziekte onthaalouder

Ouders zorgen zelf voor opvang buiten de dienst om

Gerechtvaardigde afwezigheid

Ouders vragen vervangende onthaalouder (nieuwe afspraken zijn mogelijk)

Respijtdagen worden aangerekend voor afwezigheid bij de vervangende onthaalouder


Ziekte ouders

Kindje gaat verder naar de opvang

Schriftelijke overeenkomst wordt gerespecteerd

Kindje blijft thuis of bij familie

Respijtdagen

Ouder blijft langdurig ziek

Respijtdagen

=>gedurende eerste maand na aanpassing op basis van oude afspraken

=>nadien op basis van nieuwe afspraken


Moederschapsrust mama

Maximum 15 weken

Kindje blijft minstens 2 dagen per week naar de opvang komen, mits afspraak met de onthaalouder / dienst

=> Gerechtvaardigde afwezigheid

Kindje komt minder dan 2 dagen per week => aanrekenen respijtdagen op basis van plan van 2 dagen per week.

Meer dan 15 weken onderbreking

Ouders nemen contact op voor aanpassing schriftelijke overeenkomst. (minstens 2 dagen per week)

Respijtdagen

=>gedurende eerste maand na aanpassing op basis van oude afspraken

=>nadien op basis van nieuwe afspraken


Ouder werkt (tijdelijk) niet

Tijdelijke werkloosheid, weerverlet, brugdag, ziekte, …

Respijtdagen

Langere werkloosheid

Ouder kan vragen om schriftelijke overeenkomst aan te passen (minstens 2 dagen per week)

Respijtdagen

=>gedurende eerste maand na aanpassing op basis van oude afspraken

=>nadien op basis van nieuwe afspraken


Ouders blijven langdurig afwezig zonder kennisgeving

Respijtdagen

Na één maand zonder bericht: reservatie wordt geschrapt en de plaats komt beschikbaar voor andere ouders


Alle andere afwezigheden, behoudens overmacht waarover het college van Burgemeester en Schepenen beslist

Respijtdagen


Wijziging van opvangafspraken

Eén dag opvang verwisselen binnen dezelfde maand

Er wordt geen respijtdag aangerekend indien deze wissel in samenspraak is met de onthaalouder en het aantal dagen per maand gelijk blijft

Te bespreken vooraf met de onthaalouder.

Eén dag minder

Respijtdag

Tijdig de onthaalouder verwittigen.

Één dag meer opvang

Occasionele opvang wordt aangerekend volgens het tarief op de kindcode.

Te bespreken met de onthaalouder

Regelmatig extra opvangdagen

Schriftelijke overeenkomst moet worden aangepast

Te bespreken met de dienst

Regelmatig minder opvangdagen

Schriftelijke overeenkomst moet worden aangepast als je respijtdagen opgebruikt zijn.

Te bespreken met de dienst



1.3.4. Bijkomende kosten

Maaltijden:

Voor baby’s en peuters zijn alle kosten voor de maaltijden inbegrepen in de dagprijs. Melkvoeding en eventuele aangepaste (dieet) voeding worden door de ouders meegebracht.

Voor schoolgaande kinderen is een warme maaltijd niet inbegrepen in de dagprijs. De prijs voor een warme maaltijd bedraagt € 2,50. De kosten voor de maaltijden worden verrekend met de maandelijkse factuur.

Sanctionerende toeslagen:

Een sanctionerende toeslag kan aangerekend worden:

1.3.5. Financiële afspraken:

Factuur

De factuur wordt maandelijks overgemaakt aan de ouders met een overzicht van de opvang van de afgelopen maand, de dagprijs en met de vermelding van de uiterste datum van betaling.

De ouders hebben de mogelijkheid om deze facturen te betalen via overschrijving of domiciliering. Facturen kunnen via post of mail aan de ouders toegestuurd worden.

Indien u als ouder een fout ontdekt op uw factuur neemt u best contact op met de coördinator. Indien er discussie is over het rechtzetten van deze vergissing is volgende procedure van toepassing:

Klachten en protesten met betrekking tot de factuur moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur.

Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet. Ten vroegste 30 kalenderdagen na een aangetekend schrijven, dat geldt als ingebrekestelling, kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende wanbetaler.”

Regeling bij achterstallige betalingen

Indien er geen discussie is over de factuur en er wordt niet tijdig betaald dan worden volgende stappen gevolgd:

Betalen de ouders niet tijdig, dan krijgen zij een (kosteloze) herinneringsbrief. De betaling dient dan te geschieden binnen de 15 dagen. De uiterste betaaldatum staat vermeld op deze brief samen met de mededeling dat er in het vervolg een administratieve meerkost wordt aangerekend indien de betaling niet stipt gebeurt.

Indien na deze eerste herinneringsbrief geen betaling volgt, volgt een aangetekend schrijven, met een administratieve meerkost van 25,00 euro met de volgende mededeling:

De dienst zal de fiscale attesten pas afleveren na betaling van alle facturen van het betreffende jaar;

Ouders die het moeilijk hebben alle openstaande facturen op korte termijn te vereffenen, kunnen contact opnemen met de coördinator om een afbetalingsplan op te stellen;

Na akkoord van de financieel beheerder zijn de afspraken gemaakt in het afbetalingsplan bindende afspraken die door alle partijen moeten nagekomen worden. Bij niet naleving van deze afspraken, kan het dossier alsnog aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd;

Blijft de factuur onbetaald kan het college dit gezin weigeren in alle gemeentelijke kinderopvanginitiatieven tot de rekeningen vereffend werden (dienst onthaalouders, buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, grabbelpas, …).

In de brief die de ouders verwittigt van de schorsing, wordt nogmaals gewezen op de mogelijkheid om een individueel verminderd tarief aan te vragen voor gezinnen in financiële moeilijkheden.

Indien kinderen uit hetzelfde gezin voor een tweede (of meerdere) maal geschorst dienen te worden, worden de kinderen terug toegelaten na betaling van de achterstallige rekeningen, met deze bemerking dat de schorsing onmiddellijk terug ingaat bij het niet tijdig betalen van een volgende rekening.

Indien de factuur niet werd betwist (zie hoger) dan kan de financieel beheerder 30 dagen na het aangetekend schrijven een dwangbevel uitvaardigen waarvan de kosten volledig ten laste vallen van de ouders.

Fiscaal attest

De dienst levert fiscale attesten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar. Deze attesten worden aan de ouders thuis toegestuurd in de loop van de maand mei. Op het attest worden de effectief betaalde fiscaal aftrekbare financiële bijdragen vermeld.

We vragen aan ouders om eventuele adreswijzigingen, ook indien de opvang beëindigd wordt, mee te delen zodat we alle attesten op een correct adres kunnen toesturen. Indien de dienst niet beschikt over een correct adres kunnen ouders hun fiscaal attest afhalen tussen 1 juni en 30 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop het fiscaal attest betrekking heeft.


1.4. Recht van het gezin

1.4.1. Om te wennen

Wennen is belangrijk voor ouders en kind zowel bij de start, indien het kindje naar een andere onthaalouder gaat of na een langdurige afwezigheid. De eerste dagen van de opvang zijn immers voor de meeste kinderen stresserend: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren, enz. Ook voor de ouders is het een grote stap. Wenmomenten zorgen ervoor dat de overgang van de opvang van thuis naar de kinderopvang geleidelijk wordt opgebouwd, waardoor stress bij het kind vermeden of beperkt kan worden.

Wenbeleid

We raden de ouders aan om na de geboorte van hun kindje eens langs te gaan op bezoek bij de onthaalouder. (Gewoontes van het kindje te bespreken, voeding, slapen, ….)

De ouders kunnen op dit moment samen met hun kind de opvang beter leren kennen of kunnen nog een ander moment afspreken om samen te wennen.

Kort voor de effectieve start van de regelmatige opvang wordt aan de ouders aangeraden hun kindje een eerste keer korter (een 2 tot 3 uur) naar de onthaalouder te brengen. Zo krijgen onthaalouder, ouder en kind nogmaals de kans om elkaar beter te leren kennen. Indien er vragen zijn kan men dan onmiddellijk en op een rustiger moment de zaken bespreken.

Wenmomenten waarbij ouders aanwezig zijn zullen niet worden aangerekend. Wenmomenten zonder ouders worden aangerekend volgens de bepaalde ouderbijdrage.

Eerst opvangdagen

De onthaalouder zorgt er voor dat ze de eerste dagen tijd voorziet om het kindje beter te leren kennen. Ze gaat ook regelmatiger kijken als het kindje slaapt in de opvang. Onder de 6 maanden slaapt het kindje in de opvangruimte of in een aanpalende zichtbare / hoorbare ruimte.

1.4.2. Toegang tot de opvangruimtes

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle ruimtes waar de kinderen kunnen verblijven. We vragen wel rekening te houden met de privacy van het onthaalgezin en rust van kinderen die mogelijks slapen.

1.4.3. Klachten uiten

Als ouder kan je best je vragen en/of opmerkingen zo snel mogelijk bespreken met uw onthaalouder.

Indien je niet tot een akkoord kan komen kan je steeds met je vragen / foutmeldingen, opmerkingen of klachten bij de coördinator  terecht. Zij noteert de vraag, het probleem, de opmerking of de klacht en zal in overleg met de betrokkenen proberen een oplossing voor te stellen.

De ouders of andere betrokkenen kunnen zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijken van het organiserend bestuur, het college van burgemeester en schepenen. Binnen de maand ontvangt je een antwoord op je schrijven.

Indien de voorgestelde oplossing de ouders niet bevalt en een vergelijk onmogelijk is, dan kan men zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27,1060 Brussel Je kan dit doen via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/ .

De procedure rond klachten of foutmeldingen kan geraadpleegd worden in het kwaliteitshandboek.

1.4.4. Respect voor de privacy

De kinderopvang kan bij inschrijving en tijdens de opvang van je kind persoonsgegevens opvragen die nodig zijn voor de werking van de opvang. Het betreft administratieve gegevens van kind, de ouders en het gezin, gegevens nodig voor het voorrangsbeleid en relevante sociale of medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer relevant zijn voor de opvang.

De organisator van de kinderopvang verbindt zich er toe om de veiligheid en vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan vragen.

De onthaalouder kan tijdens de opvangmomenten foto’s nemen van de onthaalkinderen. Ze mag deze foto’s niet publiceren (op een blog, in de krant, op internet, …) zonder geschreven toestemming van de ouders. Je kan hiervoor toestemming verlenen op de schriftelijke overeenkomst.

De onthaalouder kan foto’s delen met de ouders. Indien je als ouder bezwaar hebt tegen het delen van foto’s waarop je kind staat samen met andere kinderen kan je dit vermelden op de schriftelijke overeenkomst.

1.5. Verwijzing naar

1.5.1. Verzekering

Het gemeentebestuur van Middelkerke sloot een verzekering af voor lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens de opvang en voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderen  en de onthaalouder (Ethias , 45.026.418). De onthaalouders zijn verzekerd voor arbeidsongevallen (Ethias, 6.561.959). Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24u na de feiten gebeuren bij de coördinator. De coördinator verwittigt de verzekeringsmaatschappij. De aangifte wordt deels door de behandelende arts, de ouders en de opvang ingevuld.

De dienst noch de onthaalouder is verantwoordelijk voor verlies van of schade aan waardevolle bezittingen van het kind. We vragen ouders uitdrukkelijk hiermee rekening te houden. Dit wil zeggen: doe je kind geen juwelen (halsketting, oorringen of armbandje) aan tijdens de opvang. Deze kunnen trouwens oorzaak zijn van verwondingen.

Indien het kind een bril, een gehoorapparaat of andere medisch aangewezen toestellen nodig heeft, kan dit uiteraard wel bij de onthaalouder. Het is nodig om duidelijke afspraken te maken rond het gebruik van deze toestellen of apparaten.

1.5.2. Inlichtingenfiches en aanwezigheidsregister

Inlichtingenfiche

Voor elk kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld op de dienst vóór de start van de opvang. Zorg er als ouder voor dat de inlichtingenfiche steeds actueel is. Geef veranderingen van gegevens (adres, telefoonnummer, huisarts, contactpersoon in nood, …) steeds onmiddellijk door.

Indien je beroep doet op een vervangende onthaalouder bezorg je de onthaalouder steeds een kopie van de inlichtingenfiche.

Aanwezigheidsregister

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister voor elk kind waarop de tijdstippen van aankomst en vertrek genoteerd worden. Als ouder moet je deze aanwezigheden bevestigen.

1.5.3. Kwaliteitshandboek

Om de kwaliteit van de werking te verzekeren heeft de dienst voor onthaalouders een kwaliteitshandboek. De missie, visie, doelstellingen en strategie voor het pedagogisch beleid en voor de betrokkenheid en de participatie van de gezinnen worden beschreven, evenals het organisatorisch management. Het kwaliteitshandboek kan ingekeken worden op vraag.

1.5.4. Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement

Elke verandering aan het huishoudelijk regelement wordt minstens twee maanden voor de aanpassing ingaat schriftelijk meegedeeld. Elke wijziging wordt voor ontvangst en kennisneming ondertekend door de ouders. De ouders hebben het recht om binnen de twee maanden na kennisname van deze wijzigingen de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder schade of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.

1.5.5. Verbreken van de schriftelijke overeenkomst

Einde door ouders

Indien de ouders de schriftelijke overeenkomst vroeger dan afgesproken wensen stop te zetten moet er een opzegtermijn van minimum 1 maand gerespecteerd worden.

De bepalingen inzake opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden indien:

De ouders hebben het recht om binnen de twee maanden na kennisname van wijzigingen in het huishoudelijk reglement de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder schade of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.

Einde door de organisator

De organisator kan beslissen de opvang op te zeggen van kinderen indien ouders het huishoudelijk reglement of andere contractuele bepalingen niet naleven zoals:

Stopzetting door de onthaalouder

Indien een onthaalouder de opvang van een specifiek kind wenst op te zeggen, zal zij hierover eerst overleg plegen met de coördinator. Afhankelijk van de situatie wordt afgesproken om:

Indien de onthaalouder beslist geen opvang meer te doen, probeert de coördinator de onthaalouder te motiveren om nog een beperkte periode verder opvang te doen, tot vervangende opvang geregeld kan worden voor alle kinderen.

Indien de onthaalouder daartoe niet bereidt of in staat is, zal de dienst zo snel mogelijk aan de ouders een alternatief aanbieden, binnen de perken van de mogelijkheden en rekening houdend met de voorrangsregels.


2. Huishoudelijk reglement voor opvang bij onthaalouder ………………...

2.1. Gegevens betreffende de onthaalouder

2.1.1. Algemene info

Naam:

Adres:

Telefoonnummer / GSM:

Email:


2.1.2. Openingsuren van de onthaalouder

Maandag        van        tot

Dinsdag        van        tot

Woensdag        van        tot

Donderdag        van        tot

Vrijdag        van        tot

Zaterdag        van        tot

Zondag        van        tot


Kinderen kunnen blijven overnachten op volgende momenten ........

Ik ben bereid om van deze openingsuren af te wijken op vraag van de ouders op voorwaarde dat ........

........

........

........

2.1.3. Aangeboden opvang

........

........

2.1.4. Afspraken rond verlof en vrije dagen:

........

........


U wordt voor  (datum) op de hoogte gebracht van de exacte datum van mijn jaarlijks verlof.

........

Indien ik een vrije dag neem, breng ik u op de hoogte van deze vrije dag

........

Ik neem jaarlijks maximum  ………….. dagen verlof.

2.2. Beschrijven van de werkwijze en dagindeling

2.2.1. Maaltijden

........

........

........

........

2.2.2. Slapen

........

........

........

........

........

2.2.3. Activiteiten

........

........

........

........

........

........

2.2.4. Eigen klemtonen

........

........

........

........

2.3. Afspraken

2.3.1. Mee te brengen

........

........

........

2.3.2. Rond wennen

........

........

........

........

2.3.3. Rond brengen en halen van een kind

........

........

........

2.3.4. Rond afwijken van de opvangafspraken

........

........

........

........

2.3.5. Bij ziekte of ongeval

.........

........

........

........

2.4. Hoe worden wijzigingen van de openingsuren kenbaar gemaakt.

2.4.1. Op initiatief van de onthaalouder

Eenmalige afwijkingen:

........

........

Definitieve wijziging van de openingsuren of werking

Indien een onthaalouder een aanpassing wenst van de opvanguren die een invloed hebben op de afgesloten opvangplannen, moet dit minstens 2 maand vooraf met de ouders besproken worden en voor elk kind in een nieuw opvangplan bij de dienst worden vastgelegd.

2.4.2. Op initiatief van de ouders

Eenmalige afwijking:

........

........

Definitieve wijziging:

Ouders kunnen een aanpassing vragen van hun opvangplan. Zij dienen hierbij een wachttijd van 1 maand in acht te nemen waarna de aanpassing van kracht wordt. De ouders nemen steeds contact op met de dienst om de afspraken opnieuw vast te leggen.

Indien een kindje naar school gaat, vervalt de schriftelijke overeenkomst. Indien een kindje verder naar de opvang komt, moeten de afspraken opnieuw vastgelegd worden in een nieuwe overeenkomst.

2.5. Huisdieren in het opvanggezin

........

........

........

........


De regels in dit huishoudelijk reglement gelden enkel bij “de onthaalouder die vermeld staat in de titel van het document”. Indien u beroep doet op een andere onthaalouder van de dienst, zijn andere regels van toepassing.


3. Schriftelijke overeenkomst

3.1. Gegevens over de contracterende partijen

3.1.1. Organiserend bestuur, organisator van de opvang

Gemeentebestuur Middelkerke

Spermaliestraat 1

8430 Middelkerke

059 31 30 16

info@middelkerke.be


Coördinator van de dienst voor onthaalouders

Katrien Geens (of Carla Leber bij afwezigheid)

Westendelaan 38

8430 Middelkerke

059 30 48 86

onthaalouders@middelkerke.be


Vastgelegde opvanglocatie

Naam onthaalouder

Adres onthaalouder

Telefoonnummer onthaalouder

e-mailadres onthaalouder


3.1.2. Gezin van het opgevangen kind

Gegevens van het gezin

Naam ouder:        naam ouder:

Adres:        

       

Telefoon ouder:        telefoon ouder:

e-mailadres


contactgegevens in nood

naam:        telefoonnummer:

naam:        telefoonnummer:


3.1.3. Identificatiegegevens van het kind:

Naam kind:        

Geboortedatum:

3.2. Opvangafspraken

3.2.1. Begin en (vermoedelijke) einddatum van de opvangovereenkomst

Eerste afspraak om te wennen: ...../…../ 20…..

Tweede afspraak voor wennen: ...../…../ 20…..


Eerste opvangdag:        …../…../20…..

Vermoedelijke einddatum opvangovereenkomst …../…../20…..(= eerste instapmoment)


3.2.2. Openingsuren van de onthaalouder

Maandag        van        tot

Dinsdag        van        tot

Woensdag        van        tot

Donderdag        van        tot

Vrijdag        van        tot

Zaterdag        van        tot

Zondag        van        tot


3.2.3. Gevraagde opvangmomenten door de ouders:

Volgens vast schema zoals hieronder vermeld:

Maandag        van        tot

Dinsdag        van        tot

Woensdag        van        tot

Donderdag        van        tot

Vrijdag        van        tot

Zaterdag        van        tot

Zondag        van        tot


Volgens wisselend rooster met een vast verloop over … weken:

Week 1:

Maandag        van        tot

Dinsdag        van        tot

Woensdag        van        tot

Donderdag        van        tot

Vrijdag        van        tot

Zaterdag        van        tot

Zondag        van        tot


Week 2:

Maandag        van        tot

Dinsdag        van        tot

Woensdag        van        tot

Donderdag        van        tot

Vrijdag        van        tot

Zaterdag        van        tot

Zondag        van        tot


Week …


Volgens wisselend rooster:

De ouders vragen gemiddeld  volle dagen opvang per maand.

De ouders geven de juiste opvangdagen door aan de onthaalouder op

De onthaalouder waakt er over om de hem/haar maximaal vergunde capaciteit per dag niet te overschrijden.


3.2.4. Wijziging van de opvangafspraken:

Wijzigingen in de opvangafspraken zijn mogelijk. Hoe je deze kan vragen / afspreken, staat uitgebreid beschreven in het huishoudelijk reglement. Hieronder een korte samenvatting:

Afspraken bij beperkte of tijdelijke vooraf afgesproken wissels in de opvangdagen.


Eén dag opvang verwisselen binnen dezelfde maand

Er wordt geen respijtdag aangerekend indien deze wissel in samenspraak is met de onthaalouder en het aantal dagen per maand gelijk blijft

Te bespreken vooraf met de onthaalouder.

Eén dag minder

Respijtdag of gereserveerde dagen betalen

Tijdig de onthaalouder verwittigen.

Één dag meer opvang

Occasionele opvang wordt aangerekend volgens het tarief op de kindcode.

Te bespreken met de onthaalouder

Regelmatig extra opvangdagen

Schriftelijke overeenkomst moet worden aangepast

Te bespreken met de dienst

Regelmatig minder opvangdagen

Schriftelijke overeenkomst moet worden aangepast of de gereserveerde dagen worden aangerekend.

Te bespreken met de dienst


3.3. Prijs van de opvang

3.1.1. Prijs voor de opvang

De prijs voor de opvang van (naam kind) wordt volgens de kindcode vastgelegd op € …. per dag.

3.1.2. Factuur

De factuur wordt maandelijks overgemaakt aan de ouders met een overzicht van de opvang en de gereserveerde dagen van de afgelopen maand, de dagprijs en met de vermelding van de uiterste datum van betaling.

De ouders hebben de mogelijkheid om deze facturen te betalen via overschrijving of domiciliering.

3.1.3. Prijswijziging

Indien de ouders een nieuw attest kindcode ontvangen van Kind en Gezin, zal de organisator de prijs voor de opvang aanpassen vanaf de datum vermeld op de kindcode. Indien dit invloed heeft op reeds opgemaakte facturen zal het bedrag in meer of minder in rekening gebracht worden bij een volgende factuur of via creditnota.

3.4. Opzegregeling:

De beide partijen kunnen de schriftelijke overeenkomst opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn gaat in op de derde werkdag na het verzenden van het bericht van opzeggen. De opzeg kan zowel via gewone brief, via aangetekend schrijven als via e-mail worden verzonden.

Bij het niet naleven van de opzegtermijn

Er kan geen opzeg of schadevergoeding gevraagd worden

In geval van overmacht bij één van beide partijen, waarover het college van burgemeester en schepenen oordeelt is er geen schadevergoeding verschuldigd.

3.5. Verwijzing naar huishoudelijk reglement

Deze schriftelijke overeenkomst wordt gesloten binnen het kader dat beschreven staat in het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders van de gemeente Middelkerke. Dit huishoudelijk reglement bestaat uit een algemeen deel dat van toepassing is voor de hele dienst en alle onthaalouders en een specifiek deel dat enkel van toepassing is bij de onthaalouder die vermeldt staat in deze schriftelijke overeenkomst.

3.5.1. Toelating gebruik foto’s en beeldmateriaal:

Conform de vermeldingen in het huishoudelijk reglement geef ik


(Deze schriftelijke overeenkomst wijzigt de voorafgaande schriftelijke overeenkomst dd …../…../20….. en treedt in werking in vanaf …../…../20…..)


Gedaan te Middelkerke op  ...../…../ 20…..

Voor ontvangst van het huishoudelijk reglement en akkoord met de schriftelijke overeenkomst,

De ouders        Voor de organisator,

       De secretaris        De burgemeester




       P. Ryckewaert        J. Rommel-Opstaele