Inlijving bij bouwwerf

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor inlijving bij een bouwwerf of n.a.v. onveilige omstandigheden – aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025, wordt een belasting geheven op het innemen van het openbaar domein voor inlijving bij een bouwwerf of n.a.v. onveilige omstandigheden.

Artikel 2: tarief

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

Plaatsen van bouwmaterialen, afsluitingen, vaste en verplaatsbare kranen, stellingen ,e.d.

0,50 EUR per dag / per m2 inneming, met een minimum van 25,00 EUR

Inname wegens onveilige omstandigheden (nl. vallende brokstukken e.d.)

0,50 EUR per dag / per m2 inneming, met een minimum van 25,00 EUR

Plaatsen van puincontainers

12,00 EUR per dag / per container

Plaatsen van verkoopburelen (ook deze gevestigd in caravans)

250,00 EUR per jaar / per m2 inneming, met een minimum van 1 jaar

Bij het wegnemen van de bezetting moet het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk verwittigd worden. Het openbaar domein moet zonder verwijl in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden en dit binnen de tien dagen na het wegnemen van de bezetting.

Indien dit niet is geschied, zal er voor elke dag vanaf de 11e werkdag een belasting aangerekend worden van 0,25 EUR per m2 niet hersteld openbaar domein. Ook in dit geval zal steeds een minimum belasting van 25,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 3: belastingplichtige

Artikel 4: belastbare oppervlakte

De belastbare oppervlakten worden vastgesteld door de beambten van het gemeentebestuur.

De belastingplichtige of hun vertegenwoordigers moeten te allen tijde op verzoek van de met de controle belaste persoon van het gemeentebestuur de nodige medewerking verlenen.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle m2 uitgedrukt. Gedeelten van minder dan
0,50 m² worden niet in aanmerking genomen. De gedeelten vanaf 0,50 m² worden voor een volle vierkante meter gerekend.

Artikel 5: vergunningen

Het bezetten van het openbaar domein bij het inrichten van bouwwerven is slechts toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag daartoe moet melding maken van datum van inneming en vermoedelijke duur van de bezetting alsmede van de afmetingen van de in te nemen oppervlakten.

De vergunningen zijn precair. De burgemeester of het college van burgemeester en schepenen kan ze ten alle tijde intrekken. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen aangezien de vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.

Op ieder verzoek van de politie of van de daartoe aangestelde beambte zal de vergunning moeten getoond worden.

Artikel 6: aansprakelijkheid

De vergunningen tot gebruik van het openbaar domein hebben het karakter van gedoogzaamheid. De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van gedeelten van het openbaar domein en de erop geplaatste voorwerpen. De vergunninghouder alleen draagt daaromtrent alle aansprakelijkheid.

Artikel 7: invordering

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 8: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 9: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 10: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.