Inbraakpreventie premie

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

reglement premiestelsel inbraakpreventie


Artikel 1: principe en doel

Binnen de perken van de beschikbare budgetten kent het College van Burgemeester en Schepenen een premie toe voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van private woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Het doel van de toekenning van een premie is de woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.

Artikel 2: definities

§1. Met een “premie” wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage van de gemaakte kosten voor aankoop en installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van private woningen.

§2. Met “woning” wordt in dit reglement bedoeld het privé-huis of privé-appartement op het grondgebied van de gemeente waar op het ogenblik van de aanvraag van de premie minstens één persoon is gedomicilieerd.

Artikel 3: toekenningvoorwaarden en bedrag van de premie

§1. De premie wordt toegekend aan eenieder die volgens de principes van artikel 5 zijn woning beveiligt en aan de gestelde voorwaarden, vervat in dit reglement, voldoet.

§2. [De premie bedraagt 20% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van € 200 per woning. (geschrapt en vervangen GR28/08/2014(21))]

§3. De aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst door de bevoegde gemeentelijke dienst.

Artikel 4: maatregelen

§1. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de gehele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle toegangen (deuren, ramen, keldergaten...) tot de woning in dezelfde mate moeten worden beveiligd.

§2. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning.

§3. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van alarmsystemen.

Artikel 5: aanvraagvoorwaarden

§1. De premie wordt aangevraagd voor een bepaalde woning door de bewoner van het huis die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van de woning. Er kan slechts eenmaal per woning een premie worden toegekend. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de eerst ingediende aanvraag in aanmerking worden genomen.

§2. Wanneer de beschikbare kredieten zijn uitgeput, kan een aanvrager die werken heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren onder geen beding het bestuur aansprakelijk stellen voor het niet bekomen van de premie. De uitputting van de beschikbare kredieten wordt derhalve beschouwd als geldige motivering door het bestuur van de weigering om de premie toe te kennen.

Artikel 6: werkwijze en uitvoering

§1. Voorafgaand aan de aanvraag van de premie en de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen is technopreventief advies door de bevoegde gemeentelijke dienst verplicht. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen, die in aanmerking komen voor de premie. Het advies wordt schriftelijk aangevraagd bij de bevoegde gemeentelijke dienst.

§2. De premie wordt aangevraagd bij de bevoegde gemeentelijke dienst via de daartoe voorziene formulieren. Het overeenkomstig §1 verstrekte advies wordt bij de aanvraag gevoegd.

§3. Uiterlijk 90 kalenderdagen na de uitvoering van de werken maakt de aanvrager de facturen of kopies van de facturen over aan de bevoegde gemeentelijke dienst. Deze dienst maakt een afspraak met de aanvrager om ter plaatse de technische controle uit te voeren.

De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de gehele woning. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat bij het dossier gevoegd wordt. Het dossier wordt bijgehouden door de bevoegde gemeentelijke dienst.

§4. De bevoegde gemeentelijke dienst maakt een verslag op van de administratieve en technische controle. Het verslag en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist over de toekenning van de premie.

§5. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt ter kennis gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 7: bedrieglijke aanvraag

Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen teruggevorderd worden ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.