In beslag genomen voertuigen

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen - aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025 wordt ten behoeve van de gemeente Middelkerke, een belasting op het bewaren va de door de politie in beslag genomen voertuigen geheven.

Artikel 2: tarieven

Het jaarlijkse bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 10,00 EUR per voertuig per dag.

Bij voertuigen die minder dan drie dagen worden gestald, is geen belasting verschuldigd.

Artikel 3: belastingplichtige

De eigenaar van het voertuig, de gebruiker van het voertuig en de burgerlijk aansprakelijke voor het voertuig zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 4: invordering

De belasting wordt bij de terugname van het voertuig contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 5: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 6: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 7: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.