25/11/1970 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden voor voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 20 ton in de Fleriskotstraat te Leffinge.


Artikel 2:

De bepalingen van het besluit van de gemeenteraad dd. 06/04/1957 worden opgeheven en vervangen door huidig aanvullend reglement voor wat betreft voornoemde weg.


Artikel 3:

Het teken nr. 37 van bijlage 2 van het algemeen reglement op de politie vanhet wegverkeer zal worden geplaatst aan de uiteinden van de gereglementeerde openbare weg en zal worden herhaald aan de eventuele aansluitingen of kruisingen met een of meerder wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement.