Zwaluwen

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Subsidiereglement ter bescherming van de huis -, boeren- en gierzwaluwen


Artikel 1:

De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke.

Artikel 2:

De toelage zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de kolonie bevindt. Er is maar één aanvraag per persoon en per adres mogelijk. Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw gaat de subsidie naar de Vereniging van mede-eigenaars tenzij onweerlegbaar vastgesteld wordt dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan een (de) individuele appartement(en) (bvb. op een terras). In dit laatste geval kunnen de gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen.

Artikel 3:

Instandhouding zwaluwkolonie(s) – zwaluwnest(en)

Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van € 25 /per jaar.

Bestaat de kolonie uit 3 t.e.m. 5 nesten (middelgrote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van € 37,5 / jaar.

Bestaat de kolonie uit meer dan 5 nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van € 50 / jaar.

De premies worden pas uitbetaald op het ogenblik dat de kolonie wordt vastgesteld door de toezichthoudende milieuambtenaar van de gemeente of door zijn plaatsvervanger.

Aanbrengen van nestgelegenheid voor zwaluwen

Voor het aanbrengen van een specifieke nestgelegenheid voor zwaluwen (bvb. steen met gleuf of speciale dakpan voor gierzwaluw, nestbak voor huiszwaluw of boerenzwaluw) wordt een éénmalige subsidie verleend per type zwaluw van:

met een max. van 3 nestgelegenheden per type zwaluw per adres.

Deze subsidie voor nestgelegenheid wordt uitbetaald na voorlegging van de factuur.

Beide types subsidies (instandhouding en resp. aanbrengen nestgelegenheid) kunnen cumulatief toegekend worden.

Artikel 4:

Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier, bij het college van burgemeester en schepenen van en te 8430 Middelkerke.

Artikel 5:

De uiterlijke aanvraagdatum voor de subsidie is vastgesteld op 15 juli.

Artikel 6:

De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de kolonie(s) in de periode tussen 15 mei en 31 augustus. De aanvraag ingediend in een bepaald jaar blijft stilzwijgend lopen gedurende de daaropvolgende jaren indien de nestvorming zich op het aanvraagadres blijft herhalen én uiteraard mits akkoord van de aanvrager.

Artikel 7:

Bij overlast bvb. door de uitwerpselen in de nabijheid van het/de nest(en) dient de aanvrager de nodige begeleidende maatregelen te treffen ter beperking van deze hinder. Deze begeleidende maatregelen kunnen al dan niet opgelegd (verplicht) en/of geadviseerd (optioneel) worden door de controlerende ambtenaar of zijn vervanger.

Artikel 8:

De gebruiker van gebouwen waarin zich (een) zwaluwnest(en) (bevindt) bevinden, dient er zich terdege van bewust te zijn dat alle zwaluwsoorten wettelijk beschermd zijn en dat het verwijderen (“afsteken”) van (een) nest(en) binnen de broedperiode, zelfs bij mogelijke hinder door uitwerpselen (zie art. 8), ten strengste verboden is. Overtredingen van deze wettelijke bepalingen kunnen leiden tot verbalisering door de politie.

Artikel 9:

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten.

Artikel 10:

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.