Vrijetijdspas

Gemeente ›› Cultuur en bib ››
Parent Previous Next

Reglement gemeentelijke vrijetijdspas


Artikel 1: Definities

Met ouders worden in dit reglement bedoeld de perso(o)n(en) met het ouderlijk gezag.

Met gezin wordt in dit reglement bedoeld een groep mensen die een gezamenlijk huishouden vormen en die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Met gebruiker wordt in dit reglement een deelnemer aan het vrijetijdsaanbod bedoeld.

Artikel 2: De vrijetijdspas

§ 1 Wat:

De vrijetijdspas is een pas die toegang geeft tot een segment uit het gemeentelijke vrijetijdsaanbod.

§ 2 Wie:

De vrijetijdspas is beschikbaar voor:

Uitsluitingsmechanisme: de kinderen van tweedeverblijvers zijn uitgesloten van deelname aan volgende activiteiten omwille van het opvangkarakter zoals gedefinieerd in het gemeentelijk reglement vakantie-aanbod: speelpleinwerking, grabbelkiddies, grabbelpas, tienerwerking, sportkampen en cultuurkampen.

§ 3 Geldigheidsduur en kostprijs:

§ 3.1. Geldigheidsduur

De Middelkerkse vrijetijdspas is geldig voor de duur van een kalenderjaar.

§ 3.2. Kostprijs

De kostprijs van de pas wordt jaarlijks vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

De kostprijs verbonden aan de pas dekt alle administratieve - en transactiekosten verbonden aan de vrijetijdspas.

§ 3.3. ‘Derde kind’ - regel

Vanaf het derde kind in een gezin is de vrijetijdspas gratis, voor het derde kind en de daaropvolgende kinderen.

§ 4 Toepassingsgebied.

Met betrekking tot inschrijvingen:

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt bij elk vrijetijdsinitiatief afzonderlijk of de vrijetijdspas een noodzakelijke voorwaarde tot inschrijving is. Zo niet is de inschrijving vrij.

Met betrekking tot voordelen:

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt bij elk vrijetijdsinitiatief afzonderlijk of houders van een vrijetijdspas in aanmerking komen voor een voordeel (tarief, een getrouwheidskorting, een voorrangsregeling, …) en welk voordeel wordt toegekend.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden en sociaal tarief:

§ 1. Toepassingsgebied

Dit artikel is van toepassing op alle activiteiten die onder het toepassingsgebied van de vrijetijdspas vallen.

§ 2. Betalingsvoorwaarden

Met uitzondering van het aanbod speelpleinwerking en tienerwerking moet deelname aan alle activiteiten op voorhand betaald worden.

De deelname aan een activiteit die onder de vrijetijdspas valt is pas gewaarborgd na ontvangen van de betaling van het verschuldigde toegangsgeld die de gebruiker dient te vereffenen.

§ 3. Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door de gebruiker wordt het recht tot terugbetaling geopend mits voorlegging van een geneeskundig getuigschrift geldend voor die periode op het geneeskundig getuigschrift vermeld. Het bedrag van de terugbetaling wordt pro rata berekend.

Indien het gemeentebestuur een meerdaagse activiteit annuleert, kan enkel de  terugbetaling gevorderd worden voor die dag(en) of dagdeel dat de activiteit niet kon plaatsvinden. Het bedrag van de terugbetaling wordt pro rata berekend.

Bij annulering door de gebruiker bij een ééndagsactiviteit, met uitzondering van de activiteiten van de Grabbelpas, wordt in geen geval toegangsgeld terugbetaald.

Bij annulering van een ééndagsactiviteit door het gemeentebestuur wordt het door de gebruiker betaalde toegangsgeld door het gemeentebestuur terugbetaald.

§ 4. Sociaal tarief

Het sociaal tarief voor de activiteiten die onder de vrijetijdspas vallen bedraagt een korting van 20% op iedere inschrijffactuur, met inbegrip van 20% korting op de aankoopprijs van de pas.

§ 4.1. Wie heeft recht op een sociaal tarief?

§ 5. Achterstallige betalingen

Gebruikers die achterstallige betalingen voor het gemeentelijk vrijetijdsaanbod hebben bij het gemeentebestuur kunnen na een beslissing door het college van burgemeester en schepenen als wanbetalers beschouwd worden en geschorst worden van elke deelname aan het vrijetijdsaanbod (tot de openstaande schulden vereffend zijn of een afbetalingsplan werd bedongen).

Artikel 4: Verzekering

Tijdens de duur van de activiteiten zijn de gebruikers verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Schade aan een bril wordt enkel bij lichamelijk letsel vergoed overeenkomstig de modaliteiten van de verzekering.

Artikel 5: Betwistingen

Behoudens  andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen ivm de toepassing van dit reglement.