Valpreventie

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Gemeentelijk reglement valpreventiepremie.

Hoofdstuk 1: Inleiding.

Senioren en personen met een lichamelijke beperking blijven én langer actief én langer thuis wonen, tendensen die aangemoedigd moeten worden. Verminderde mobiliteit van senioren en mensen met een lichamelijke beperking zorgt er echter voor dat ze vaak ten val komen in eigen huis. Hierbij is de badkamer de gevaarlijkste plek in de woning (aanwezigheid water, hoge instap van een bad, …..).

Veelvuldig vallen heeft ernstige lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen en wordt vanaf zeventig jaar ook de belangrijkste doodsoorzaak. Het repetitief vallen door senioren en mensen met een lichamelijke beperking moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden tot het bekomen van de premie

Artikel 1

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten en onder de bij dit reglement gestelde voorwaarden, verleent het gemeentebestuur van Middelkerke een toelage voor het vervangen van maximum 1 bad door een douche en/of het plaatsen van maximum 1 verhoogd toilet om zo de badkamer/het toilet aan te passen aan de fysieke toestand van de senior en/of de persoon met een lichamelijke beperking.

Artikel 2

De toelage wordt verleend aan natuurlijke personen die hetzij eigenaar zijn of houder van een ander zakelijk recht met betrekking tot de woongelegenheid, hetzij huurder zijn van de woning die het voorwerp vormt van de aanpassingen omschreven in onderhavig reglement.

Artikel 3

De toelage wordt enkel verleend indien tegelijk voldaan is aan volgende voorwaarden:

Hoofdstuk 3: Omschrijving van de betoelaagde werkzaamheden.

Artikel 4

§1. Voor de toepassing van het reglement worden uitsluitend de volgende werken aanvaard:

§2. Men kan elk luik van de premie slechts 1 keer aanvragen.

§3. Een aanvraag is verbonden aan het gezin en niet aan de woning. Dit houdt in dat men bij verhuis van woning A naar woning B (een luik van) de premie niet opnieuw kan aanvragen voor woning B indien men (dat luik van) de premie reeds voor woning A heeft verkregen.

§4. Slechts 1 lid van hetzelfde gezin kan de premie aanvragen.


Artikel 5

De toelage zal geweigerd worden, indien:

Hoofdstuk 4: Bedrag van de premie.

Artikel 6

§1. Het premiebedrag voor het plaatsen van een verhoogd toilet wordt vastgesteld op het bedrag van de kostprijs met een maximum van € 200.

§2. Het premiebedrag voor het vervangen van een bad door een douche wordt vastgesteld op de kostprijs met een maximum van € 275.

Artikel 7

De toelage wordt berekend op basis van de bedragen die bewezen worden door middel van gedetailleerde facturen en/of kastickets.

Hoofdstuk 5: Aanvraagprocedure.

Artikel 8

§1. De aanvraag moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en schepenen of afgegeven worden aan de daartoe bevoegde gemeentelijke diensten. Het voorgeschreven formulier moet gebruikt worden.

§2. Bij het aanvraagformulier moeten gedetailleerde facturen en/of kastickets met betrekking tot de aanpassingen gevoegd worden. De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager. De facturen en/of kastickets mogen niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de aanvraagdatum. De aanvraagdatum is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

§3. Er dient verplicht een klever van de mutualiteit, op naam van de aanvrager, toegevoegd te worden aan het aanvraagformulier. Aan de hand van deze klever, kan door de administratie nagegaan worden of de aanvrager geniet van een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

§4. Indien de aanvrager jonger dan 65 jaar is, dan dient hij verplicht een attest van de FOD Sociale Zekerheid in te dienen om te bewijzen dat hij erkend is als een persoon met een lichamelijke beperking.

Hoofdstuk 6: algemene bepalingen.

Artikel 9

§1. Indien de aanvrager van de premie geen zakelijke rechten heeft over de woning, dan moet bij de aanvraag een door de eigenaar ondertekend document gevoegd worden, waarbij de eigenaar zich akkoord verklaard met de aanpassingswerken.

§2. Indien het aanvraagformulier onvolledig is, wordt de aanvraag door de administratie onontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 10

De premie wordt toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, dat gemachtigd is voor, tijdens en na de werken de nodige onderzoeken te laten verrichten door de bevoegde gemeentelijke ambtenaren, alsook alle onderzoeken te laten verrichten, nodig voor de controle van de verstrekte inlichtingen en gegevens en de werkelijke uitvoering van de te betoelagen werken. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken, evenals het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, brengt verval van de premie met zich mee.

Artikel 11

Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden zonder verhaal beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 12

Onderhavig reglement treedt in werking op 01/09/2014