Strandjutter

Gemeente ›› Kinderopvang ››
Parent Previous Next


Huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter

Inhoud

Huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter........1

1        ALGEMENE INFORMATIE        3

1.1        Organisator        3

1.2        Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke        3

1.2.1        Verantwoordelijke        3

1.2.2        Regeling tijdens het schooljaar        3

1.2.3        Regeling paasvakantie en zomervakantie:        5

1.3        Telefoon in geval van nood        6

1.4        Kind en Gezin        6

1.5        Ouders        6

2        HET BELEID        7

2.1        De aangeboden kinderopvang        7

2.1.1        Het pedagogisch beleid        7

2.1.2        Afspraken over eten        7

2.1.3        Afspraken over opvolging van de kinderen        7

2.2        Inschrijving        8

2.2.1        Inschrijving        8

2.2.2        Voorrangsregels        8

2.3        Wanneer breng en haal je jouw kind        8

2.3.1        Ophalen na sluitingstijd        8

2.3.2        Personen die je kind kunnen afhalen        8

2.3.3        Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang        9

2.4        Ziekte of ongeval van een kind        9

2.4.1        Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang        9

2.4.2        Medicatie        9

2.5        De veiligheid        10

2.5.1        Veilige toegang:        10

2.5.2        Afspraken over verplaatsingen:        10

3        PRIJSBELEID        11

3.1        Hoeveel betaal je?        11

3.2        Sociaal tarief        11

3.3        Extra kosten        11

3.3.1        Kosten die te maken hebben met de opvang        11

3.3.2        Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee        12

3.4        Hoe betaal je?        12

3.5        Fiscaal attest        13

4        RECHT VAN HET GEZIN        14

4.1        Ouders mogen altijd binnen        14

4.2        Je mag een klacht uiten        14

4.3        Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer        14

5        ANDERE DOCUMENTEN        15

5.1        Verzekeringen        15

5.2        Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister        15

5.3        Kwaliteitshandboek        15

6        WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT        16

6.1        Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement        16

6.2        Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst        16

6.2.1        Opzegmodaliteiten voor het gezin        16

6.2.2        Opzegmodaliteiten voor de organisator        16

7        TOT SLOT        16

8        ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT        17 1. ALGEMENE INFORMATIE
  1. Organisator

Het gemeentebestuur Middelkerke is de organisator van de hieronder opgesomde kinderopvanglocatie(s).

Rechtsvorm: Gemeentebestuur

Ondernemingsnummer:  0207 4956 68


Adres:        Gemeentebestuur Middelkerke

       Spermaliestraat 1

       8430 Middelkerke

Telefoon:        059 31 30 16

E-mail:        info@middelkerke.be

Website:        www.middelkerke.be


  1. Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke
   1. Verantwoordelijke

Deze persoon leidt de kinderopvang:

Ann Pille is verantwoordelijk voor de 4 opvanglocaties

Telefoon:        059 31 95 75

E-mail:                ann.pille@middelkerke.be

Je kan de verantwoordelijke telefoneren tijdens de kantooruren.


   1. Regeling tijdens het schooljaar

De strandjutter is op elke vestigingsplaats open van 6 u 30 tot 19 u 30, behalve in de locatie Slijpe is er enkel voor en naschoolse opvang. Ook tijdens de krokus, kerst en herfstvakantie is het IBO open op de locaties Middelkerke, Westende en Leffinge.

De strandjutter is gesloten op wettelijke en gemeentelijke feestdagen. Tussen kerst en Nieuwjaar is de opvang ook gesloten.

Extra sluitingsdagen of afwijkingen van de uurregeling worden tijdig aangekondigd via de brochure LOL@middelkerke en door een bericht in de opvang.


De Strandjutter Middelkerke

Naam:                De strandjutter Middelkerke

Adres:                Westendelaan 10

               8430 Middelkerke

Telefoon:        059 31 99 55

E-mail:                bko.middelkerke@middelkerke.be

De Strandjutter is open op:

voorschools :        06.30 u - 08.30 u

naschools :        16.00 u – 19.30 u

woensdagmiddag        11.30 u – 19.30 u

vrijdagnamiddag        15.15 u – 19.30 u

snipper- en vakantiedagen        06.30 u – 19.30 u

brugdagen        06.30 u – 19.30 u

Samenwerking met scholen

De kinderen uit de gemeenteschool De Duinpieper, de Vrije school Sint-Jozef Middelkerke en De Rietzang worden in deze locatie opgevangen.

De kinderen die in de deelgemeentes Middelkerke of Wilskerke wonen en niet in Middelkerke school lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze locatie terecht.


De Strandjutter Leffinge

Naam:        De strandjutter Leffinge

Adres:        Ieperleedstraat, 60

       8432 Leffinge

Telefoon:        059 30 38 78

E-mail:        bko.leffinge@middelkerke.be

De Strandjutter is open op:

voorschools :        06.30 u - 08.30 u

naschools :        16.00 u – 19.30 u

woensdagmiddag        11.30 u – 19.30 u

vrijdagnamiddag        15.15 u – 19.30 u

snipper- en vakantiedagen        06.30 u – 19.30 u

brugdagen        gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht.

Samenwerking met scholen

De kinderen uit de gemeenteschool De Bonte Pier en de Vrije school Sint-Jozef Leffinge worden in deze locatie opgevangen. Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen komen ook de kinderen van de scholen uit Slijpe naar Leffinge. Het IBO staat in voor vervoer op woensdagmiddag van de scholen in Slijpe naar Leffinge.

De kinderen die in de deelgemeentes Leffinge, Slijpe, Mannekesvere, Schore of Sint-Pieters-Kapelle wonen en niet in Middelkerke school lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze locatie terecht.


De Strandjutter Slijpe

Naam:        De strandjutter Slijpe

Adres:        Diksmuidestraat 17

       8433 Slijpe

Telefoon:        059 30 69 53

E-mail:        bko.slijpe@middelkerke.be

De Strandjutter is open op:

voorschools :        06.30 u - 08.30 u

naschools :        16.00 u – 19.30 u

woensdagmiddag        de kinderen worden naar de opvanglocatie Leffinge gebracht.

vrijdagnamiddag        15.15 u – 19.30 u

snipper- en vakantiedagen        gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Leffinge terecht.

brugdagen        gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht.

Samenwerking met scholen

De kinderen uit de gemeenteschool ’t Slijpertje en de Vrije school Sint-Jozef Slijpe worden in deze locatie opgevangen.


De Strandjutter Westende

Naam:        De strandjutter Westende

Adres:        Westendelaan 309

       8434 Westende

Telefoon:        059 31 95 57

E-mail:        bko.westende@middelkerke.be

De Strandjutter is open op:

voorschools :        06.30 u - 08.30 u

naschools :        16.00 u – 19.30 u

woensdagmiddag        11.30 u – 19.30 u

vrijdagnamiddag        15.15 u – 19.30 u

snipper- en vakantiedagen        06.30 u – 19.30 u

brugdagen        gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht.

Samenwerking met scholen

De kinderen uit de gemeentescholen De Duinpieper en t’Lombardje, de Vrije scholen Sint-Lutgardis Westende en Sint-Jozef Lombarsijde worden in deze locatie opgevangen.

De kinderen die in de deelgemeentes Westende en Lombardsijde wonen en die niet in Middelkerke school lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze locatie terecht.


   1. Regeling paasvakantie en zomervakantie:

Voor peuters en eerste kleuterklas:waar

Van

Tot

Paasvakantie:

Leffinge

6.30 tot aankomst bus, vervoer naar Middelkerke

Vanaf aankomst bus uit Middelkerke tot 19.30 u


Westende

6.30 u tot aankomst bus, vervoer naar Middelkerke

Vanaf aankomst bus uit Middelkerke tot 19.30 u


Middelkerke

6.30 u

19.30 u

Zomervakantie

Leffinge

Middelkerke

Westende

6.30 u

6.30 u

6.30 u tot aankomst bus, vervoer naar Middelkerke

19.30 u

19.30 u

Vanaf aankomst bus uit Middelkerke tot 19.30 u


Voor de oudere kinderen

Alle kinderen vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden (=2° kleuterklas) gaan naar de speelpleinwerking. Als ouders opvang nodig hebben voor de start van de speelpleinwerking, of na het einde van de speelpleinwerking, dan kunnen de kinderen in het IBO terecht. Er zijn drie locaties open.

Er is geen vervoer voorzien tussen de grabbelkiddies of grabbelpaswerking en de buitenschoolse opvang. Indien je kind opgehaald wordt voor, of na de grabbelkiddies / grabbelpaswerking in het IBO afgezet wordt, kan een combinatie wel.

Leffinge, Middelkerke en Westende

Voor speelpleinwerking

Vanaf 6.30 u

Na speelpleinwerking

Tot 19.30 u


  1. Telefoon in geval van nood

In geval van nood bel je bij voorkeur de locatie op waar je kind(eren) wordt(en) opgevangen.

Buiten de openingstijden van de opvang, kan je het contactnummer van het IBO opbellen op 059 31 95 75. U wordt doorgeschakeld naar een GSM van een van de verantwoordelijken uit de kinderopvang. Laat eventueel een duidelijke boodschap na, met uw telefoonnummer. We bellen je zo spoedig mogelijk terug.

Bel dit nummer enkel in uitzonderlijke noodgevallen buiten de kantooruren.


  1. Kind en Gezin

De gemeente Middelkerke heeft een erkenning voor elk van de kinderopvanglocaties en voldoet aan wettelijke voorwaarden.

Naam:                Kind en Gezin

Adres:                Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Telefoon:        078 150 100

E-mail:                info@kindengezin.be

Website:        http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/  1. Ouders

Met ‘ouders’ worden in dit reglement bedoeld de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.


 1. HET BELEID
  1. De aangeboden kinderopvang

Ons initiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter-en basisonderwijs die in Middelkerke schoollopen, er woonachtig zijn of van wie minstens één van de ouders in Middelkerke werken. Enkel kinderen die minstens al één dag naar de kleuterschool gingen kunnen in de buitenschoolse opvang terecht, ongeacht hun leeftijd.

Kinderen met speciale of bijzondere noden zijn welkom in de opvang. We verwachten dat de ouders bereid zijn om ons correct te informeren over de noden van hun kind. We evalueren deze opvang rekening houdend met de draagkracht van het kind zelf, de groep en het team begeleid(st)ers. We willen hierover gedurende de gehele opvangperiode communiceren met de ouders.

Tijdens de kerst, krokus en herfstvakantie zijn alle kinderen van kleuter- en lagere school welkom in het IBO. In de paas- en zomervakantie richt het IBO zich specifiek tot de peuters en kinderen uit de eerste kleuterklas. Voor de oudere kinderen is er een aanbod vanuit de jeugddienst. Aansluitend met de speelpleinwerking kunnen de oudere kinderen voor en na de speelpleinwerking in het IBO terecht. Voor kinderen met specifieke zorgbehoefte kan worden afgeweken van de leeftijdsafspraken.

Het IBO Middelkerke wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

   1. Het pedagogisch beleid

De Strandjutter biedt flexibele opvang aan. In samenspraak met de ouders kunnen kinderen in de opvang ontbijten of een avondmaal nuttigen. Het IBO voorziet rustbedjes/zetel waar kinderen kunnen rusten indien ze daar nood aan hebben.

   1. Afspraken over eten

Ontbijt

Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de begeleiders kan tussen 06.30 en 08.00 uur een meegebracht ontbijt in de opvang genuttigd worden.

Tussendoortjes

De opvang biedt de mogelijkheid aan om een tussendoortje aan te schaffen, dit is een koek of een drankje (melkdrank of fruitsap). Het tussendoortje wordt maandelijks afgerekend met de facturatie.

Kinderen die zelf een tussendoortje bij hebben, mogen dit opeten. We vragen om geen chocoladerepen, snoep of chips mee te geven. Frisdranken worden afgeraden.

Kinderen mogen doorlopend water drinken. Dit wordt in de opvang ter beschikking gesteld.

Tijdens de paasvakantie en grote vakantie voorziet de opvang in een gratis portie fruit voor elk kind.

Middageten

Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen mee om te eten. Een drankje mag ook. We vragen om geen frisdrank mee te brengen. Er is geen mogelijkheid om een maaltijd op te warmen.

Kinderen mogen doorlopend water drinken. Ook bij het eten krijgt elke kind een drankje aangeboden. Dit drankje wordt maandelijks afgerekend met de facturatie.

Avondeten

Na 18.00 u kan je kind na overleg met de begeleiders een meegebrachte broodmaaltijd nuttigen.

   1. Afspraken over opvolging van de kinderen

De begeleiders hebben voldoende aandacht voor elk kind. Als er opgemerkt wordt dat een kind regelmatig moeilijk gedrag vertoont of zich niet goed voelt (in de opvang), komt dit aan bod in de teamvergadering. Samen wordt gezocht naar een geschikte aanpak of oplossing. Indien we hier niet in slagen worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en vragen we hun advies.

Indien een kind begeleid wordt op medisch of psychisch vlak is het belangrijk dat de ouders de opvang hierover informeren zodat de begeleiders hun aanpak kunnen afstemmen op de noden van het kind.

  1. Inschrijving
   1. Inschrijving

Het IBO vraagt aan de ouders om alle belangrijke gegevens te noteren op het inlichtingenformulier. We vragen zowel naar praktische gegevens (vb adres en telefoon) als naar gewoonten van het kind of belangrijke weetjes rond de aanpak of gezondheid. Indien je verhuist of verandert van telefoonnummer geef je deze nieuwe gegevens steeds door.

Voorts vragen we wie we kunnen bereiken in geval van nood en of er bepaalde specifieke zorgen – o.a. van medische aard – zijn.

Bij het ondertekenen van het inlichtingsformulier en de schriftelijke overeenkomst verklaar je je akkoord met alle elementen van het huishoudelijk reglement

Eerste kennismaking

In een eerste kennismaking geven we je graag een rondleiding. Wij vertellen je over hoe we werken.

Inschrijving

Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend en de inlichtingenfiche werd ingevuld. Deze documenten bezorg je in de opvang of op het secretariaat van het IBO.

   1. Voorrangsregels

Tijdens de schoolvakanties geeft de organisator voorrang aan de opvang van kinderen tot zes jaar die naar de basisschool gaan. We werken samen met de gemeentelijke jeugddienst die opvangactiviteiten voorziet voor de oudere kinderen tijdens de schoolvakanties.

  1. Wanneer breng en haal je jouw kind
   1. Ophalen na sluitingstijd

We vragen om jouw kind voor sluitingstijd af te halen. Uitzonderlijk kan het eens voorvallen dat je niet tijdig in het IBO geraakt. In dit geval nemen wij onze verantwoordelijkheid en zorgen wij voor verdere opvang. Omdat je kind en de begeleid(st)er niet onnodig ongerust zouden zijn, kan je best de opvang verwittigen als je onverwacht opgehouden bent.

Bij laattijdig afhalen, krijg je de eerste keer een verwittiging. De tweede maal wordt een aanvullende vergoeding aangerekend van € 15.

Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen vragen we om een andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij je behoefte. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.

   1. Personen die je kind kunnen afhalen

Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk vermeld staan op het inlichtingenformulier. Je verwittigt - liefst vooraf en schriftelijk of via mail - de coördinator of de begeleiding wanneer derden je kind afhalen.

Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs-of bezoekrecht, dan is het nodig om dit te melden aan de coördinator en/of begeleid(st)ers zodat dit kan aangepast worden op het inlichtingenformulier. Indien je dit wenst kan de factuur opgemaakt worden voor de verblijfsdagen bij de ene of andere ouder. In dit geval vermeld je bij ophalen of de opvang deze dag aan vader of moeder moet worden aangerekend.

De begeleid(st)er is steeds verplicht het kind mee te geven als een van de ouders het kind komt ophalen, tenzij er een gerechtelijke uitspraak is die het hoede- en bezoekrecht regelt. Het is nuttig de coördinator van het IBO op de hoogte te brengen van het bestaan van dergelijke regeling (en een kopie van het vonnis te bezorgen.)

Bij echtscheiding van de ouders moeten de begeleid(st)ers en de verantwoordelijke een neutrale houding aannemen ten opzichte van beide ouders. We vragen deze houding te respecteren.

Indien de persoon die een kind komt ophalen kennelijk in dronken toestand verkeert, kan de begeleid(st)er weigeren om een kind mee te geven, zeker indien deze ouder zich met de wagen of ander gemotoriseerd vervoer verplaatst. In dit geval zal de begeleid(st)er de (andere) ouder of de opgegeven contactpersoon (proberen te) verwittigen en overleggen wat dient te gebeuren. De ouder kan het kind later komen ophalen (binnen de normale openingstijden van de opvang) of een derde vragen het kind op te halen. Bij discussie of agressie kan de politie gecontacteerd worden.

   1. Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang

Wanneer het kind zijn verblijf in de opvang moet onderbreken, melden de ouders dit vooraf én schriftelijk via formulieren die verkrijgbaar zijn in de opvang of op de gemeentelijke website. Ook indien een kind zelfstandig de opvang mag verlaten, dienen de ouders dit schriftelijk en voorafgaand aan de begeleiding te melden.

Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de kortste weg van en naar de opvanglocatie.

Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de kortste weg volgt, anders komt de verzekering niet tussen voor eventuele vergoedingen.  

  1. Ziekte of ongeval van een kind

Om zowel jouw kind als de andere kinderen en de begeleiding te beschermen, vragen we aan elke ouder om ons te informeren over alle – ook niet onmiddellijk zichtbare – medische problemen. Zo kunnen we beter de mogelijke gevaren inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen.

Zieke kinderen kunnen niet in het IBO terecht. Voorzie best een alternatief. Adressen van de diensten “thuisopvang zieke kinderen” kan je terugvinden op de gemeentelijke website of vragen in de opvang. Dit is zowel in het belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de opvang.

Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in het IBO :

In het belang van alle kinderen worden kinderen met luizen niet toegelaten in de opvang. Wanneer bij jouw kind luizen worden vastgesteld, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden.

   1. Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Als je kind in de loop van de dag ziek wordt neemt de coördinator of de begeleid(st)er contact op met de ouders. Samen wordt dan naar een mogelijke oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind zo snel mogelijk op te halen.

Indien je niet bereikbaar bent verwittigen we de contactpersoon vermeld op het inlichtingenformulier In geval van nood, doen we beroep op jouw huisarts, waarvan de gegevens ook vermeld staan op het inlichtingenformulier, of op de dokter die zich het snelst kan vrijmaken. Bij zeer ernstige noodsituaties verwittigen we de hulpdiensten of brengen we het kind naar het ziekenhuis.

Het IBO heeft volgende afspraken in geval van nood : de begeleiding neemt de eerste zorgen op zich. In ernstige gevallen wordt het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd.

Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de opvang aanwezig was.

De kosten verbonden aan medische tussenkomsten die het gevolg zijn van een ongeval, zijn ten laste van de verzekering van het IBO. De eventuele medische kosten die het IBO moet maken om een ziek kind de juiste zorgen te geven, vallen ten laste van de ouders.

   1. Medicatie

In principe wordt er geen medicatie toegediend. We raden je aan om je huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds thuis kan worden toegediend.

Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Dit kan evenwel enkel op medisch voorschrift. Ook vragen wij om op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk het volgende te laten vermelden :

Per kind noteren we op een persoonlijk formulier de datum, het medicijn, het tijdstip en de hoeveelheid van toediening

Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt.

Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem.

  1. De veiligheid

IBO De Strandjutter zorgt voor een veilige opvang.  Met de begeleiders worden afspraken gemaakt rond regels over veilige verplaatsingen van kinderen, toegangsbeveiliging, brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen, speelterreinen, enz…..

We voorzien een regelmatige controle op infrastructuur en gebruikte materialen/speelgoed.

Begeleiders krijgen vorming Levensreddend handelen, brandveiligheid,….

   1. Veilige toegang:

We zorgen voor een veilige toegang. Als je je kind brengt of ophaalt in de opvang word je gevraagd aan te bellen. De begeleider komt de deur openen. Op deze manier kan niemand de lokalen of de buitenruimte ongemerkt binnenkomen of verlaten.

   1. Afspraken over verplaatsingen:

De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding. De kinderen van Lombardsijde worden met een gemeentelijk busje naar de opvang gebracht. Op woensdagmiddag brengt een busje de kinderen van de scholen van Slijpe naar het IBO Leffinge.

De kinderen van Leffinge, Westende, Middelkerke en Slijpe gaan te voet van school naar de opvang of omgekeerd. 1. PRIJSBELEID
  1. Hoeveel betaal je?

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. Het gemeentebestuur hanteert de door Kind en Gezin vastgestelde minimum-ouderbijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:

1° voor opvang vóór en na schooltijd: je betaalt per begonnen halfuur;

2° voor opvang op schoolvrije dagen: de prijs bedraagt:

a) voor een verblijfsduur vanaf zes uur;

b) voor een verblijfsduur van drie tot zes uur;

c) voor een verblijfsduur van minder dan drie uur;

3° voor opvang op woensdagnamiddag bepaalt de organisator de prijs volgens één van de twee bovenstaande procedures.

In deze prijs is het vervoer en fruit in de paasvakantie en zomervakantie inbegrepen:

Naast deze kostprijs worden volgende extra’s aangerekend:

Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting. Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief.

De prijs voor de opvang is op 01/09/2015 vastgesteld als volgt:

(De effectieve, geïndexeerde bedragen vind je terug in de folder.)

  1. Sociaal tarief

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage.

(Indien je op deze regeling beroep wenst te doen, neem je best contact op met de coördinator voor meer informatie.)

In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoedesituatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het organiserend bestuur een gratis opvang toestaan.

Het O.C.M.W. of een andere sociale dienst kan adviseren het sociaal tarief of de gratis opvang toe te passen op basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat. De dossiers in kwestie kunnen worden ingekeken en beoordeeld door Kind en Gezin.

  1. Extra kosten

Er wordt een bijkomend tarief gevraagd voor bepaalde kosten. Daarnaast vragen we je een aantal zaken mee te brengen die niet zijn inbegrepen in de kostprijs.

   1. Kosten die te maken hebben met de opvang

Als ouder betaal je in onze opvang:

Bij laattijdige betaling wordt voor een tweede verwittiging een kost aangerekend van 25 euro.

Indien na bijkomende verwittiging geen betaling volgt, kan het gemeentebestuur de betaling vorderen bij tussenkomst van een deurwaarder. De kosten voor deze tussenkomst zijn ten laste van de wanbetaler.

Andere kosten die je kunnen worden aangerekend:

   1. Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee

Volgende zaken vragen we dat je als ouder zelf meebrengt naar de opvang:

  1. Hoe betaal je?

Maandelijks krijg je een afrekening. Dit is telkens voor de 20e van de volgende maand.

De factuur wordt overgemaakt aan de ouders met een overzicht van de opvang van de afgelopen maand, de dagprijs en met de vermelding van de uiterste datum van betaling.

De ouders hebben de mogelijkheid om deze facturen te betalen via domiciliering of door overschrijving op rekeningnummer BE88 0910 1065 184.

Indien je een fout ontdekt op de factuur, neem je best contact op met de coördinator. Indien er discussie is over het rechtzetten van deze vergissing is volgende procedure van toepassing:

Klachten en protesten met betrekking tot de factuur moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur.

Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet. Ten vroegste 30 kalenderdagen na een aangetekend schrijven, dat geldt als ingebrekestelling, kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende wanbetaler.”

Indien er geen discussie is over de factuur en er wordt niet tijdig betaald dan worden volgende stappen gevolgd:

Indien na deze eerste herinneringsbrief geen betaling volgt, volgt een aangetekend schrijven, met een administratieve meerkost van 25,00 euro met de volgende mededeling:

“Het IBO zal de fiscale attesten pas afleveren na betaling van alle facturen van het betreffende jaar.
Ouders die het moeilijk hebben alle openstaande facturen op korte termijn te vereffenen, kunnen contact opnemen met de coördinator om een afbetalingsplan op te stellen.”

Indien kinderen uit hetzelfde gezin voor een tweede (of meerdere) maal geschorst dienen te worden, worden de kinderen terug toegelaten na betaling van de achterstallige rekeningen, met deze bemerking dat de schorsing onmiddellijk terug ingaat bij het niet tijdig betalen van een volgende rekening.

Er wordt nogmaals gewezen op de mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen voor gezinnen in financiële moeilijkheden.

  1. Fiscaal attest

Het initiatief voor buitenschoolse opvang levert fiscale attesten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar. Deze attesten worden aan de ouders thuis toegestuurd in de loop van de maand mei. Op het attest worden de effectief betaalde fiscaal aftrekbare financiële bijdragen vermeld.

Indien niet alle rekeningen betaald werden, kan geen fiscaal attest worden bezorgd.

De attesten worden ten laatste in de loop van de maand mei verzonden.

We vragen aan de ouders om eventuele adreswijzigingen, ook indien de opvang beëindigd wordt, mee te delen zodat we alle attesten op een correct adres kunnen toesturen. Indien het IBO niet beschikt over een correct adres, kunnen ouders hun fiscaal attest afhalen tussen 1 juni en 30 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop het fiscaal attest betrekking heeft.


 1. RECHT VAN HET GEZIN

Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen.

Het IBO is open en wil met je praten. Daarom geven we:

Met elke ouder maken wij een

Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:

We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we je op verschillende momenten een vragenlijst in te vullen. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking verbeteren.

  1. Ouders mogen altijd binnen

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar jouw kinderen worden opgevangen.

  1. Je mag een klacht uiten

Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing.

Ben je niet tevreden met de oplossing? Je kan een klacht indienen. Je kan je klacht (in een brief, via mail of mondeling aan een gemeentelijk loket), bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden? Meld het aan de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/.

  1. Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin en relevante sociale of medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.

Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin en je kan vragen er iets aan de verbeteren.

De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze info.

In de kinderopvang kunnen foto’s of video’s worden genomen van de kinderen. Deze beelden kunnen we uithangen, publiceren of op de website plaatsen. Wij vragen jouw toestemming voor gebruik van deze beelden. Je mag dat weigeren.


 1. ANDERE DOCUMENTEN
  1. Verzekeringen

Het IBO heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel (Ethias / polisnummer 45.205.233) en voor de kinderen (Ethias / polisnummer 45.026.424). Er is tevens een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang (Ethias / polisnummer 45.026.424). De polissen kan je inkijken bij de verantwoordelijke.

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de coördinator of zijn vervanger. De aangifte gebeurt tijdig (binnen de 24 u), zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan worden gebracht.

Het IBO is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan waardevolle bezittingen van het kind. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd hiermee rekening te houden. Gelieve de kinderen geen juwelen aan te doen. Deze kunnen trouwens oorzaak zijn van verwondingen. Geef ook geen speelgoed mee naar de opvang.

  1. Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister

Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat:

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.

Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche.

De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door:

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het tijdstip van aankomst en vertrek per dag.

Je bevestigt elke aanwezigheid van je kind.

Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden, dan kan je dit melden aan de verantwoordelijke.

  1. Kwaliteitshandboek

IBO Middelkerke heeft een kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijze, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken. Vraag ernaar bij de coördinator.

 1. WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  1. Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement

Elke verandering in je nadeel aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing. Andere wijzigingen melden we tot een maand op voorhand.

Je hebt het recht om binnen de 2 maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.

  1. Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst
   1. Opzegmodaliteiten voor het gezin

Je kind is ingeschreven in de opvang tot en met de zomervakantie na het zesde leerjaar. Indien je kind niet langer voldoet aan de criteria van de doelgroep, kan je kind niet langer in de opvang terecht.

Wil je de opvang stoppen? Meld dit dan aan de verantwoordelijke.

   1. Opzegmodaliteiten voor de organisator

De gemeente Middelkerke kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging.

Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijg je een brief met vermelding van de reden van de opzeg. De opzegtermijn bedraagt 2 weken en gaat in op de datum van verzending van de (aangetekende) brief.

Het verzenden van de aangetekende brief kan worden vervangen door het overhandigen van een opzegbrief mits een kopie voor ontvangst wordt ondertekend door 1 van beide ouders.

De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing is van Kind en Gezin tot opheffing van de vergunning.

De bepalingen inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.

Wanneer je kind langer dan een jaar geen gebruik maakt van opvang, wordt het dossier op non-actief gezet.

 1. TOT SLOT

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op [datum en goedgekeurd door gemeenteraad] volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van het IBO Middelkerke? Praat dan met de verantwoordelijke.


 1. ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De ouders verklaren kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van het gemeentelijk initiatief voor buitenschoolse opvang
(gelieve juiste versie aan te kruisen)


De ouders verklaren dat ze kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement en bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding van de datum.

Handtekening van de ouders…………………………………………………….                ……………………………………………….


Datum
…………………………………………………….