Statuten woonraad

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Statuten gemeentelijke Woonraad Middelkerke

Art. 1

De gemeentelijke Woonraad is een erkende adviesraad van de gemeente Middelkerke.

Art. 2 - Doel

§1. De Woonraad heeft volgende doelstellingen:

§2. De woonraad is verplicht voor:

§3. Volgende onderwerpen zijn verplicht te bespreken op de woonraad:


Art.3. - Samenstelling

De Woonraad is samengesteld als volgt:

De Woonraad wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe legislatuur en wat de legislatuur 2019-2024 betreft, voor 01/01/2020.


3.1. Stemgerechtigde leden

De Woonraad bestaat uit volgende stemgerechtigde leden:


De stemgerechtigde leden zijn aangesteld voor 6 jaar.

Stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn of lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Woonraad is van hetzelfde geslacht.

Aan het lidmaatschap van de Woonraad komt een einde door:

Binnen de vier maanden wordt in de vervanging voorzien.


3.2. Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn:


Art. 4. - Voorzitter

Het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens taken huisvesting en wonen behoort, is ambtshalve voorzitter van de Woonraad.


Art. 5. – Afwezigheid voorzitter.

Het oudste stemgerechtigd lid van de Woonraad vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.


Art. 6. - Secretaris

De secretaris van de Woonraad is een gemeentelijk ambtenaar van de dienst huisvesting en wonen, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de Woonraad.

Art. 7. - Vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen en fungeert als woordvoerder namens de gemeentelijke Woonraad.

De Woonraad vergadert minstens tweemaal per jaar.

De voorzitter roept de vergadering samen. De agenda wordt minstens 8 dagen voor de vergadering toegestuurd aan de leden.

Op schriftelijke vraag van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden dient de voorzitter de vergadering bijeen te roepen ter behandeling van de punten die door die leden werden opgegeven en toegelicht.

De vergaderingen van de gemeentelijke Woonraad zijn niet openbaar.

Om een vergadering te laten plaatsvinden, dient minstens de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Het verslag van de vergadering is een beknopte weergave van de besproken agendapunten enerzijds en de standpunten van de leden anderzijds. Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van de gemeentelijke Woonraad. Deze verslagen liggen tevens ter inzage in het gemeentehuis en zijn openbaar.


Art 8. - Consensus en stemmingen

Bij het nemen van beslissingen binnen de gemeentelijke Woonraad zal men steeds streven naar een consensus. De (eventueel) divergerende standpunten van zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde leden, worden in het verslag van de Woonraad opgenomen.

Komt men tot geen consensus, dan zullen de beslissingen van de gemeentelijke Woonraad genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. De (eventueel) divergerende standpunten van zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde leden, worden in het verslag van de Woonraad opgenomen.

Ingeval van advies aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of andere instanties worden naast de stemming ook de (eventueel) divergerende standpunten van zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde leden van de Woonraad vermeld.


Art. 9. - Contactadres

Het contactadres en het correspondentieadres van de gemeentelijke Woonraad is het adres van de gemeentelijke dienst huisvesting en wonen.


Art. 10 - Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de Woonraad zelf.

Tegen deze beslissingen van de Woonraad kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.


Art. 11 - Wijzigingen

Wijzigingen aan deze statuten gebeuren via een beslissing genomen met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden van de gemeentelijke Woonraad.

De wijzigingen moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.