Statuten seniorenrraad

Parent Previous Next

Statuten seniorenraad

Artikel 1: Doelstelling en zetel

1.De seniorenraad van Middelkerke heeft tot doel overleg, coördinatie en samenwerking te bevorderen onder de Middelkerkse verenigingen, diensten en instellingen van privé- of openbare aard, die betrokken zijn bij de seniorenwerking en het seniorenbeleid.

De seniorenraad is een pluralistisch samengesteld inspraak – en adviesorgaan, dat onderzoek en studie verricht, informatie verstrekt en de gemeentelijke overheid adviseert over alle aangelegenheden die te maken hebben met het seniorenbeleid en met de infrastructuur die, hetzij uitsluitend, hetzij mee voor de senioren is of wordt bestemd.

2. De zetel van de seniorenraad van Middelkerke is in de gemeente Middelkerke gevestigd.

3. De seniorenraad wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe legislatuur.

Artikel 2: Voorwaarden en lidmaatschap

1.Een organisatie die lid van de seniorenraad wenst te worden, dient hiervoor een inlichtingenblad in te vullen en te ondertekenen, dat kan worden verkregen op het secretariaat van het bestuur.

2. De afgevaardigden van de organisaties die deel uitmaken van de seniorenraad worden in volle vrijheid door die organisatie zelf aangeduid.

3. Alle stemgerechtigde afgevaardigden en hun plaatsvervangers , leden en kandidaat leden van de    algemene vergadering moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

-  de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

-  geen deel uitmaken van de gemeenteraad of de OCMW- raad.

-  het grondgebied van de gemeente bewonen en er in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Artikel 3: Samenstelling en werking

De seniorenraad van Middelkerke is , als erkende raad samengesteld uit een dagelijks bestuur en algemene ledenvergadering . De seniorenraad wordt op administratief en materieel vlak bijgestaan door het gemeentebestuur. Een door het OCMW aangeduide ambtenaar woont de vergadering als waarnemend lid bij en neemt het secretariaat waar.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee ondervoorzitters gekozen onder en door de stemgerechtigde leden via geheime stemming en bij gewone meerderheid. Samen met de secretaris vormen zij het dagelijks bestuur met als taak het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen en de genomen beslissingen uit te voeren en op te volgen.

De algemene vergadering van de seniorenraad telt stemgerechtigde en niet- stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden zijn:

De afgevaardigden van de gestructureerde en door het gemeentebestuur erkende, al dan niet landelijk, gewestelijk of provinciaal verband werkende afdelingen van seniorenverenigingen.

Elke afdeling van een seniorenvereniging actief in Middelkerke is in de algemene vergadering vertegenwoordigd door:

* 2 afgevaardigden, indien de afdeling landelijk, gewestelijk of provinciaal gestructureerd is, of indien de alleen plaatselijk gestructureerde afdeling meer dan 100 leden telt.

* 1 afgevaardigde, indien de alleen plaatselijk gestructureerde afdeling meer dan 12 en minder dan 101 leden telt

De plaatsvervangers van de leden ingeval de effectieve leden op de algemene vergadering afwezig zijn. Ieder van die afgevaardigden, zowel effectief als plaatsvervangend, kan slechts één vereniging vertegenwoordigen.

Geïnteresseerde individuele burgers die door de leden op basis van inzet en belangstelling kunnen worden opgenomen in de seniorenraad. Het aantal van deze individuele burgers mag niet groter zijn dan één tiende van het aantal erkende seniorenverenigingen.

Niet stemgerechtigde leden zijn:

- de burgemeester

- de schepen van seniorenbeleid

- een afgevaardigde van het OCMW bestuur,

- de plaatsvervangende afgevaardigden ,indien de effectieve leden die zij normaal vervangen, wel op de algemene vergadering aanwezig zijn

- het personeelslid van gemeente/OCMW die het secretariaat van de seniorenraad opneemt

- deskundigen die door het bestuur van de seniorenraad worden uitgenodigd voor het bespreken of toelichten van bepaalde onderwerpen of thema’s

Alle organisaties die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de algemene vergadering kunnen worden aangeschreven met het verzoek om hun afgevaardigden aan te duiden Deze moeten voldoen aan de voorwaarden van lidmaatschap zoals eerder vermeld.

Door bemiddeling van de informatiekanalen die voorhanden zijn kan binnen de gemeente een oproep worden gedaan opdat geïnteresseerde individuele bewoners zicht kandidaat zouden kunnen stellen voor de gemeentelijke seniorenraad. Deze kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden van lidmaatschap  zoals eerder vermeld.

Artikel 4: Procedure samenstelling

In de algemene vergadering van de seniorenraad zetelen de afgevaardigden van de door het gemeentebestuur erkende seniorenverenigingen.

De afdelingen van de seniorenverenigingen duiden eigenmachtig de persoon aan die, met inachtneming van alle in deze statuten opgenomen bepalingen, in hun naam een zetel heeft in de algemene vergadering van de seniorenraad.

Artikel 5: Einde mandaat

Het mandaat van een afgevaardigde lid van dagelijks bestuur, afgevaardigd lid van de algemene vergadering en van plaatsvervangend afgevaardigde neemt een einde door:

het intrekken van hun opdracht door de vereniging die zij vertegenwoordigen. Deze intrekking of herroeping moet schriftelijk aan het bestuur van de seniorenraad worden meegedeeld door betrokkene of door de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt.

door ontslag uit de seniorenraad of uit de vereniging vanwege de betrokkene zelf. Dit ontslag moet schriftelijk aan het bestuur van de seniorenraad worden meegedeeld door betrokkene of door de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt.

door het niet langer voldoen aan de voorwaarden van lidmaatschap

door drie opeenvolgende ongemotiveerde afwezigheden, hoewel in dit geval het betrokken lid toch nog een ultieme maal wordt uitgenodigd, waarbij zij of hij uitdrukkelijk aan de onderhevige bepaling wordt herinnerd. Indien ook op die allerlaatste uitnodiging niet wordt gereageerd, zal het bestuur van de seniorenraad, dat de afwezigheden heeft vastgesteld, het ontslag mededelen aan de vereniging, die door de betrokkene wordt vertegenwoordigd.

Artikel 6: Bevoegdheden algemene vergadering

Alle wijzigingen aan deze statuten  moeten op de algemene vergadering worden goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist over het werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de gemeentelijke seniorenraad mogelijk maken.

De algemene vergadering spreekt zich op haar eerste vergadering van het jaar uit over de rekeningen van het verlopen jaar en legt in een vergadering, die tussen half september en half december plaatsvindt, het budget van een volgend jaar in een begroting vast.

Artikel 7: Bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de seniorenraad is bevoegd om het dagelijks beheer van de seniorenraad te voeren. Het bepaalt de houding van de seniorenraad met betrekking tot dringende en actuele problemen, onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene ledenvergadering.

Het dagelijks bestuur legt de dagorde van de algemene vergadering vast.

De secretaris van de seniorenraad is een ambtenaar van de gemeente of OCMW, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de seniorenraad.

Hij of zij vervult tevens de functie van penningmeester.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de secretaris.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de seniorenraad en wordt tevens meegedeeld op de laatste algemene vergadering van het jaar.

Artikel 8: Wijze van adviesstrekking

Op de algemene vergadering wordt beslist op welke wijze de seniorenraad advies zal verstrekken. Naargelang de omstandigheden kan een advies gevormd worden door:

Alle verstrekte adviezen worden ter kennisgeving voorgelegd op de eerste algemene vergadering.

Artikel 9: Wijze bijeenroepen vergadering

De algemene vergadering komt minstens 6 maal per jaar bijeen en

Het dagelijks bestuur van de seniorenraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen, maar minsten 6 maal per jaar.

De leden van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering worden door de voorzitter en de secretaris op de algemene vergaderingen uitgenodigd door middel van een oproepingsbericht, waarop de dagorde van de vergadering vermeld is en dat 10 dagen voor de datum van de vergadering wordt bezorgd. Deze oproepingsbrief wordt ofwel via elektronische weg of via klassieke briefwisseling verzonden.

Artikel 10: Wijziging statuten

De algemene vergadering kan pas geldig beslissen over het wijzigen van de statuten indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

Indien dit aantal niet wordt bereikt, zal binnen de maand en ongeacht het aantal aanwezigen stemgerechtigde leden een tweede algemene vergadering daaromtrent een geldige beslissing nemen. De uitnodiging tot de tweede bijeenkomst zal uitdrukkelijk de tekst van dit artikel bevatten.

Artikel 11: Wijze van stemmen

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte mondelinge stemmen genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd.

De voorzitter en bij diens afwezigheid één van de twee ondervoorzitters of de jongste van de bestuursleden telt het aantal stemmen. Hij of zij kan daarvoor hulp inroepen van één of meer leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 12: Verslaggeving

Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag opgesteld.

Dit verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend na kennisname en goedkeuring door en in de eerstvolgende algemene vergadering

Ieder lid van de algemene vergadering en ieder effectief bestuurslid ontvangt een afschrift van het verslag hetzij elektronisch hetzij via klassieke briefwisseling.

Na goedkeuring van dat verslag op de eerstvolgende samenkomst van het dagelijks bestuur zullen de voorzitter en secretaris het verslag ondertekenen.

De ondertekende verslagen van de vergaderingen liggen steeds ter inzage op het secretariaat van de seniorenraad en zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

Artikel 13: Slotbepalingen

Door hun toetreding tot de seniorenraad van Middelkerke erkennen alle effectieve en plaatsvervangende leden van de algemene vergadering deze statuten en verbinden zij zich ertoe dit reglement stipt na te leven.

Artikel. 14: Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de seniorenraad zelf.

Tegen deze beslissing van de seniorenraad kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.