Statuten Noord-Zuid comité

Parent Previous Next

Statuten Noord-Zuid Comité Middelkerke

Art. 1.

Het gemeentelijke Noord-Zuid Comité is een erkende adviesraad van de gemeente Middelkerke.

Art. 2 - Doel

Het Noord-Zuid Comité heeft volgende doelstellingen:

Art.3. - Samenstelling

Het Noord-Zuid Comité is samengesteld als volgt:

Het Noord-Zuid Comité wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe legislatuur.

3.1. Stemgerechtigde leden

Het Noord-Zuid Comité bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

Stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn of lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van het Noord-Zuid Comité is van hetzelfde geslacht.

De stemgerechtigde leden worden geacht de doelstellingen van het Noord-Zuid Comité te onderschrijven. Van de leden wordt bovendien verwacht dat zij geregeld aan de vergaderingen en de activiteiten van het Noord-Zuid Comité deelnemen. Leden die op drie opeenvolgende bijeenkomsten van het Noord-Zuid Comité niet aanwezig zijn en zich niet verontschuldigd hebben kunnen als lid geschrapt worden, indien 2/3 van de stemgerechtigde leden daartoe beslist.

Aan het lidmaatschap van het Noord-Zuid Comité komt een einde door:

Binnen de vier maanden wordt in de vervanging voorzien.

3.2.Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

Art. 4. - Voorzitter

De voorzitter van het Noord-Zuid Comité wordt verkozen onder de stemgerechtigde leden via geheime stemming en bij gewone meerderheid. Kandidaturen dienen minstens een maand voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van het Noord-Zuid Comité.

Het oudste stemgerechtigde lid in leeftijd vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Art. 5. - Secretaris

De secretaris van het Noord-Zuid Comité is een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van het Noord-Zuid Comité.

Hij vervult tevens de functie van penningmeester.

Art. 6. - Vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen en fungeert als woordvoerder namens het Noord-Zuid Comité.

Het Noord-Zuid Comité vergadert minstens tweemaal per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal tijdens het najaar.

De voorzitter roept de vergadering samen. De agenda wordt minstens 8 dagen voor de vergadering toegestuurd aan de leden.

Op schriftelijke vraag van minstens 5 leden dient de voorzitter de vergadering bijeen te roepen ter behandeling van de punten die door die leden werden opgegeven en toegelicht.

De vergaderingen van het Noord-Zuid Comité worden gehouden buiten de normale werkuren en zijn niet openbaar.

Om een vergadering te laten plaatsvinden dient minstens de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van het Noord-Zuid Comité. Deze verslagen liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis en zijn openbaar.

Art 7 - Consensus en stemmingen

Bij het nemen van beslissingen binnen het Noord-Zuid Comité zal men steeds streven naar een consensus.

Komt men tot geen consensus dan zullen de beslissingen van het Noord-Zuid Comité genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Ingeval van advies aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen worden ook de eventuele minderheidsstandpunten opgenomen.

Art. 8. - Contactadres

Het contactadres en het correspondentieadres van het Noord-Zuid Comité is het adres van de gemeentelijke dienst ontwikkelingssamenwerking.

Art. 9. - Budget

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks op het budget een werkingskrediet voor Het Noord-Zuid Comité.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de secretaris.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de het Noord-Zuid Comité en wordt tevens medegedeeld aan de vergadering.

Art. 10 - Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door het Noord-Zuid Comité zelf.

Tegen deze beslissingen van het Noord-Zuid Comité kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.

Art. 11 - Wijzigingen

Wijzigingen aan deze statuten gebeuren via een beslissing genomen met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden van het Noord-Zuid Comité.