Sociale voordelen

Gemeente ›› Onderwijs ››
Parent Previous Next

Onderwijs – sociale voordelen

[Artikel 1:

Voor de sociale voordelen verleend aan de leerlingen van het door de gemeente ingericht onderwijs geldt – wat de toezichtsregeling tijdens de schooldagen betreft – wat volgt:

Het ochtendtoezicht neemt een aanvang drie kwartier voor de aanvang van de lessen in de voormiddag.

Het middagtoezicht wordt georganiseerd naar rato van één uur per volle schooldag en met inachtneming van volgend normenstelsel voor de bepaling van het aantal toezichters:

Het avondtoezicht neemt een einde één uur na het beëindigen van de lessen na de middag (enkel wanneer het een volle schooldag betreft). (geschrapt en vervangen GR28/08/2014(16))]

Artikel 2:

Aan de ouders van de leerling, of zij die de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, wordt een remgeld ten bedrage [€ 0,25 (gewijzigd GR28/08/2014(16))]. Per middag of avondtoezichtsbeurt gevraagd per leerling die van de toezichtmogelijkheid gebruik maakt.

Artikel 3:

[De vergoeding per uur voor de toezichters wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris voor een gemeentelijke graad waarvan de salarisschaal C1 verbonden is, salaristrap 0. (geschrapt en vervangen GR28/08/2014(16))]. Deze vergoeding wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 4:

De financiële tussenkomsten voor de aan de leerlingen verleende sociale voordelen worden toegekend aan de andere inrichtende machten die erom verzoeken volgens de modaliteiten vervat in het besluit van de Vlaamse Executieve houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in aart. 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving dd. 24/07/1991 en de M.o. dienaangaande dd. 25/07/1991.

Artikel 5:

De Gemeenteraadsbesluiten i.v.m.sociale voordelen die in strijd zijn met de in dit besluit vervatte regeling en met voornoemd besluit van de Vlaamse Executieve worden opgeheven op datum van inwerkingtreding van dit besluit.

[... geschrapt GR28/08/2014(16))]