parkeergebouw Badenlaan Westende

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributieverordening betalend parkeren parkeergebouw Badenlaan Westende

Artikel 1: Toepassingsgebied

De retributie is van toepassing op het parkeren van motorvoertuigen in het parkeergebouw Badenlaan Westende. Op deze plaats geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op de parkeerautomaten vermeld zijn.

Artikel 2: Definitie

Onder motorvoertuig wordt verstaan: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode).

Artikel 3: Tarieven

§1. De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, van het ticket dat de parkeerautomaat afprint na de betaling van de retributie, of door het geven van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet of via het internet. De retributie is verschuldigd van zodra het motorvoertuig geparkeerd is.

§2. De retributie voor het betalend parkeren wordt als volgt vastgesteld:

De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 19 uur.

§3. De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor volgend forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen te kiezen:

Wordt gelijkgesteld met het vrijwillig gekozen forfaitair tarief:

§4. Is de parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt waarbij de regelgeving van de parkeerschijf geldt en dus maximaal 2 uur geparkeerd kan worden.

Wordt gelijkgesteld met het vrijwillig gekozen forfaitair tarief van €15,00 als de parkeerautomaat buiten gebruik is:

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

De retributie kan worden betaald via de betaalautomaten en de mogelijkheden die de betaalautomaten voorzien. Het gemeentebestuur kan andere vormen van betaling toestaan, zoals oplaadkaarten, sms-parkeren, … .

De retributie bij toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen’ van € 15,00 dient te worden betaald binnen de tien kalenderdagen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat door de aangestelde van de gemeente achter de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, wordt aangebracht.

Artikel 5: Retributieplichtige

De retributie betalend parkeren parkeergebouw Badenlaan Westende is hoofdelijk verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig,

Artikel 6: Invorderingsprocedure

Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de retributie zoals bepaald in onderhavig reglement verstuurt de gemeente een (niet-aangetekende) aanmaning om het bedrag binnen de 10 kalenderdagen te vereffenen. Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de eerste aanmaning.

Indien noodzakelijk bij niet-betaling of onvolledige betaling na verstrijken van bovenstaande betalingstermijn, verstuurt de gemeente aangetekend een tweede en tevens laatste aanmaning die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 30 kalenderdagen te vereffenen.

Bij deze laatste aangetekende aanmaning wordt een bedrag van € 25 per parkeerretributie als dossierkost aangerekend.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Artikel 7: Klachten en geschillen

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 8: huishoudelijk reglement

De gebruikers van het parkeergebouw Badenlaan Westende dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement dat aan de ingang(en) van het parkeergebouw zal worden uitgehangen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het parkeren volgens de modaliteiten in dit retributiereglement gebeurt steeds op risico van de gebruiker, eigenaar of van diegene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het gemeentebestuur en/of zijn aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het geparkeerde motorvoertuig voor gevolg heeft.

De retributieplichtige zal geen ontvankelijk bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van motorvoertuigen.

Artikel 10: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 11: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.