Ondergronds parkeren Marktplein

AGB ››
Parent Previous Next

RETRIBUTIEVERORDENING ONDERGRONDSE PARKING MIDDELKERKE-CENTRUM (MARKTPLEIN)

Artikel 1: algemeen

§1. Deze verordening is van toepassing op de ondergrondse parking, marktplein Middelkerke

§2. de ondergrondse parking is toegankelijk voor motorvoertuigen gedurende 24/24u.

§3. omschrijving periodes

§4. Onder motorvoertuig wordt verstaan: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (art. 2.16 van de Wegcode)

Artikel 2: occasioneel gebruik ondergrondse parking

Het occasioneel gebruik van de openbare parking betreft het niet vooraf overeengekomen gebruik van een standplaats in de rotatieparking tegen een uur-, dag-, of nachttarief.

§1. binnen het occasioneel gebruik zijn er twee periodes:

§2. binnen het occasioneel gebruik gelden er twee tarieven:

§3. de tarieven zijn de volgende:

Piekperiode

Dalperiode

§4. de tarieven worden betaald aan de daarvoor in de ondergrondse parking voorziene betaalautomaten, op de wijze voorzien op deze automaten. Indien de mogelijkheid daarvoor wordt voorzien is er ook betaling mogelijk aan een validator met handkassa.

Artikel 3: abonnementen rotatieplaatsen

Een abonnement op een rotatieplaats in de ondergrondse parking heeft betrekking op het vooraf overeengekomen gebruik tijdens een bepaalde periode van een niet-vaste rotatieplaats tegen een maand-, jaar-, of ‘weekendje weg’- tarief.

§1. Binnen de maandabonnementen zijn er twee periodes:

§2. Binnen de maandabonnementen zijn er twee formules:

§3. Binnen de jaarabonnementen zijn er twee formules:

§ 4. Formule ‘weekendje weg’: laat toe om van vrijdagmiddag 12u tot maandagmiddag 12u onbeperkt te parkeren.

§ 5. De abonnementstarieven zijn de volgende:

Maandabonnementen:

Indien het abonnement strekt over twee verschillende tariefperiodes wordt een prijsverrekening van de abonnementsprijs gemaakt naar evenredigheid.

Jaarabonnementen:

‘Weekendje weg’

§ 6. Alle abonnementen dienen contant te worden betaald hetzij aan de betaalautomaat (weekendje weg), hetzij bij afhaling in de parkeershop of in de door het directiecomité van het AGB Middelkerke aangeduide dienst (maand- of jaarabonnementen). Op verzoek kan de abonnee na betaling van een maand- of jaarabonnement een factuur bekomen .

§7. De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen voorrangsregels te bepalen die er toe strekken:

    1. de abonnementen eerst toe te kennen aan aanvragers van een jaarabonnement.
    2. de abonnementen van het hoogseizoen prioritair toe te kennen aan abonnees van het laagseizoen.

Artikel 4: abonnementen garageboxen

In afwachting van de verkoop van garageboxen machtigt de gemeenteraad het college om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen

    1. abonnementen voor garageboxen af te sluiten overeenkomstig volgende principes:


m² ( ( 50 x 10) + (80 x 2))

               12

(Ter info: een abonnement op een garagebox van 20m² gans het jaar kost € 1.100 en een abonnement op een garagebox van 22 m²  kost € 1.210.)

2.   opties te verlenen aan kandidaat-kopers van een garagebox tegen de verkoopsprijzen zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en mits betaling, binnen een maand na de kennisgeving van de prijzen, van een voorschot /        vergoeding voor de optie van € 125 per m².

Artikel 5: commerciële acties

De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om bij afzonderlijk besluit in functie van de omstandigheden en om gemotiveerde redenen voor commerciële acties (volumekaarten, parkingcheques, congreskaarten, uitrijcheques, bulkverhuur, …) kortingen toe te staan ten bedrage van maximum 50%.

Art. 5bis

Omschrijving

Tarief dalperiode per eenheid

Tarief piekperiode per eenheid

Modaliteit

Voorstellingsticket


€ 1

€ 1

Uitrijticket voor bezoekers voorstelling in De Branding. Geldig voor 6 uur (duur voorstelling en marge voor en na).

Marktticket

€ 1

€ 2

Uitrijticket voor bezoekers en standhouders markt en kermis. Geldig voor 6 uur.

Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 50 tickets.

Evenemententicket 6u

€ 1

€ 2

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 6u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Evenemententicket 12u

€ 2

€ 4

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 12u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Evenemententicket 24 u

€ 3

€ 5

Uitrijtickets voor organisatoren en bezoekers evenementen. Geldig voor 24u. Begintijdstip vrij te kiezen. Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 25 tickets.

Shop en resto ticket

50 – 100 tickets = 25% korting

100< = 50% korting


Uitrijtickets waar een geldwaarde op gezet wordt. Geldwaarde vrij te kiezen.

Aankoop enkel mogelijk in bulk vanaf 50 tickets.


Artikel 6: verloren tickets en duplicaten

Bij verlies van een ticket of een abonnement kan een duplicaat uitgereikt worden aan € 30,00 per stuk.

Artikel 7: huishoudelijk reglement

De gebruikers van de ondergrondse parking dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement dat aan de ingang(en) van de parking zal worden uitgehangen.

Artikel 8: kennisname

De volledige ‘retributieverordening ondergrondse parking Middelkerke-Centrum’ is raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.middelkerke.be en ligt ter inzage op het secretariaat van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke en in de kantoren van de parkeershop of in de door het Directiecomité aangeduide plaats, waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van nemen.

Artikel 9: retributie voor administratieve kosten

Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de verzending van de retributies, evenmin voor de verzending van niet-aangetekende aanmaningen.

Vanaf het versturen van de eerste aangetekende aanmaning wordt een administratieve dossierkost aangerekend van € 25,00.

Artikel 10: intresten

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet.

Artikel 11: klachten en geschillen

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het Directiecomité, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Artikel 12: aansprakelijkheid

Het parkeren volgens de modaliteiten in dit retributiereglement gebeurt steeds op risico van de gebruiker, eigenaar of van diegene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het bestuur en/of zijn aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het geparkeerde motorvoertuig voor gevolg heeft.

De retributieplichtige zal geen ontvankelijk bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van motorvoertuigen.

Artikel 13: toezicht

Afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253, §2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 toegestuurd worden aan de provinciegouverneur.

Artikel 14: uitsluiting van het toepassingsgebied

Dit retributiereglement is niet van toepassing op het bovengronds parkeren te Middelkerke.