Milieuraad - huishoudelijk reglement

Parent Previous Next

MILIEURAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1:

Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de Milieuraad van Middelkerke zijn bevoegdheden uitoefent.

Artikel 2: Agenda.

§1. De agenda wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

§2. De leden kunnen, minstens 14 dagen voor de vergadering, de secretaris verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. De datum van de volgende vergadering wordt op de Algemene Vergadering vastgezet.

§3. Indien nodig kan de voorzitter op vraag van een lid, op de vergadering, nog nieuwe punten aan de agenda toevoegen.

Artikel 3: Uitnodiging.

§1.Minstens 8 dagen op voorhand worden alle leden van de Milieuraad schriftelijk uitgenodigd.

Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige vergadering.

§2.Indien een vergadering moet uitgesteld worden wegens onvoldoende aanwezige stemgerechtigde leden (zie art. 13, 1e en 2e lid van de statuten), wordt een hernieuwde uitnodiging tot deze uitgestelde vergadering per post verstuurd de eerste werkdag na de uit te stellen vergadering. Deze nieuwe uitnodiging vermeldt naast datum, plaats, uur en agenda eveneens artikel 13, lid 1, 2 en 3 van de statuten.

Artikel 4: Verslag.

De secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de leden van de Milieuraad voorgelegd.

Het goedgekeurde verslag wordt door de secretaris verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de voorzitter en secretaris van de cultuurraad, de Bibliotheekraad, Jeugdraad, Seniorenraad en de Sportraad en aan alle personen die er expliciet om vragen omwille van hun gemeentelijke administratieve taak, na goedkeuring in de Algemene Vergadering

Artikel 5: Aanwezigheid.

Effectieve leden, of bij hun afwezigheid plaatsvervangende leden (zie art. 11), die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, moeten de secretaris of de voorzitter hiervan schriftelijk verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen.

Artikel 6: Adviezen.

De door de Milieuraad uitgebrachte adviezen worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, evenals aan de Gemeenteraad.

De Schepen van Leefmilieu brengt de Milieuraad op de hoogte van het gevolg dat aan het door deze raad uitgebrachte advies werd gegeven.

Artikel 7: Informatierecht.

De leden hebben recht op informatie betreffende alle stukken en documenten die verband houden met de bevoegdheid van de Milieuraad, voor zover dit door andere wetgeving niet wordt verhinderd.

Artikel 8: Wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

De Milieuraad kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat. In afwijking van artikel 3, derde lid, kan dergelijke wijziging niet ter zitting aan de agenda worden toegevoegd.

De stemming over een wijziging van het huishoudelijk reglement gebeurt bij 2/3 meerderheid.

Artikel 9: Erkende milieuvereniging.

§1.De milieuverenigingen die deel uitmaken van de Milieuraad bij z'n oprichting zijn erkende milieuverenigingen.

§2.Milieuverenigingen die zich als erkende milieuvereniging aan de Milieuraad aanbieden moeten aan de volgende voorwaarden - tegelijk - voldoen:

  1. Zij moeten als organisatie door het College van Burgemeester en Schepenen erkend worden en door de gemeente Middelkerke gesubsidieerd worden.
  2. Zij moeten minstens één jaar werking voorleggen en werkzaam zijn in (een deel van) het grondgebied van de gemeente Middelkerke.
  3. Zij moeten door de Milieuraad als milieuvereniging erkend worden.

Artikel 10: Openbaarheid.

De Milieuraad kan beslissen dat een welbepaalde volgende vergadering (of een
deel ervan) toegankelijk zal zijn voor het publiek.

Artikel 11: Plaatsvervangend lid.

§1.Elke vereniging, onderwijsnet, politieke fractie, organisatie die in aanmerking komt om een lid af te vaardigen naar de Milieuraad maakt diens naam vooraf bekend. Dit lid wordt effectief lid genoemd.

§2.Elke vereniging, onderwijsnet, politieke fractie, organisatie die in aanmerking komt om een lid af te vaardigen naar de Milieuraad, duidt naast een effectief lid (zie §1) tevens een plaatsvervangend lid aan. De naam van dit lid wordt vooraf bekend gemaakt.

§3.Het komt slechts de afvaardigende organisatie toe zijn effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden of desgevallend terug te trekken.

§4.Wanneer het effectief lid verhinderd is voor de Algemene Vergadering, kan het plaatsvervangend lid diens plaats innemen met dezelfde bevoegdheden.

Voor de Algemene Vergadering kunnen ook de leden van het Dagelijks Bestuur zich laten vervangen, echter zonder dat hun functies door het plaatsvervangend lid kunnen worden waargenomen.

Artikel 12: Woordvoerder.

Het in de openbaarheid brengen van beslissingen, standpunten, meningen naar pers, overheden, besturen, verenigingen of welke instantie of persoon ook, kan slechts gebeuren op één van de hierna volgende wijzen:

Artikel 13: Kennisgeving.

Dit Huishoudelijk Reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad.