Milieuprijs

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

REGLEMENT MILIEUPRIJS


Het gemeentebestuur van Middelkerke reikt, op voorstel van de Milieuraad, en binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde gemeentelijke begroting, jaarlijks twee ‘Groene Boeien’ uit aan enerzijds een burger of een groep van burgers en anderzijds een rechtspersoon. Een ‘Groene Boei’ beloont een inspanning die ons laat drijven op een zee van hoop voor milieu en natuur en die, zoals het een echte boei past, lokaal verankerd is.

Het gemeentebestuur en de milieuraad willen met dit initiatief het bewustzijn en handelen van enerzijds de burgers en anderzijds de rechtspersonen op het vlak van milieu en natuur aanmoedigen en willen daarom jaarlijks een ‘Groene Boei’ uitreiken aan beide groepen :

De beide ‘Groene Boeien’ bestaan voor wat de burgers, scholen en verenigingen betreft uit een geldprijs en voor wat de private en publiekrechtelijke bedrijven betreft uit een kunstwerk ter waarde van 500 euro.  

Deze milieuprijs zal worden toegekend enerzijds aan een persoon of groep van personen en anderzijds aan een school, vereniging of bedrijf die een opmerkelijke prestatie geleverd hebben op vlak van milieu of natuur.

Projecten die zich nog in de ontwerpfase bevinden worden niet weerhouden. Het project/initiatief mag niet uitsluitend de uitvoering zijn van een wettelijke verplichting. Een ‘Groene Boei’ kan niet worden toegekend aan politieke mandatarissen.

Dezelfde of vergelijkbare projecten kunnen slechts één keer binnen een periode van 10 jaar voor de milieuprijs in aanmerking komen, tenzij het project een bijkomende innoverende dimensie heeft gekregen.

Om in aanmerking te komen voor de ‘Groene Boeien’ moet een milieu- of natuurproject uitgevoerd zijn op het grondgebied van de gemeente Middelkerke.

Er worden voor elke ‘Groene Boei’ door de Algemene Vergadering van de Milieuraad maximaal en bij voorkeur 3 nominaties naar voor gebracht. Kandidaten of vertegenwoordigers van bedrijven of verenigingen die in aanmerking komen voor een prijs onthouden zich bij de bespreking van hun desbetreffende kandidatuur van alle commentaar en kunnen ook niet aan de stemming deelnemen.

Elk aanwezig stemgerechtigd lid van de milieuraad brengt 1 stem uit. Om genomineerd te worden is méér dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Ongeldige en blanco stemmen worden in dit aantal meegerekend. Ongeacht of er tijdens de eerste stemronde een kandidaat wordt genomineerd, wordt er een tweede stemronde gehouden onder de 5 (of minder, indien er minder ingediende kandidaturen zijn) kandidaturen die tijdens de eerste stemronde de meeste (doch minder dan de helft) stemmen behaalden. Is er in deze tweede stemronde geen meerderheid voor een bijkomende kandidatuur dan wordt de stemming gestaakt. Het aantal nominaties blijft dan gelijk aan het aantal nominaties na de eerste stemronde (0 of 1). Is er in de tweede stemronde een extra nominatie dan wordt er een derde stemronde georganiseerd om desgevallend nog een extra nominatie te bekomen. Dit gebeurt tussen de 5 (of minder, indien er minder overblijvende kandidaturen zijn) kandidaturen die tijdens de tweede stemronde de meeste (doch minder dan de helft) stemmen behaalden. Is er in deze derde stemronde geen meerderheid voor een bijkomende kandidatuur dan wordt de stemming gestaakt. Het aantal nominaties blijft dan gelijk aan het aantal nominaties na de tweede stemronde (2 of 1). Is er in de derde stemronde een extra nominatie en zit men hiermee nog maar aan 2 nominaties, dan wordt een vierde stemronde georganiseerd om desgevallend nog een derde en laatste nominatie te bekomen. Dit gebeurt tussen de 5 (of minder, indien er minder overblijvende kandidaturen zijn) kandidaturen die tijdens de derde stemronde de meeste (doch minder dan de helft) stemmen behaalden.   Ongeacht of er in deze vierde stemronde een meerderheid is voor een derde nominatie wordt de stemming definitief gestaakt.  Het aantal nominaties blijft dan gelijk aan het aantal nominaties na de derde stemronde nl. 2. Als voor het bepalen van de 5 overblijvende kandidaturen vanaf de tweede en eventueel volgende stemronde(s) de zesde en eventueel volgende niet-genomineerde kandidaturen in de vorige stemronde een gelijk aantal stemmen behaalden als één van de 5 hoogst gerangschikte doch niet genomineerde kandidaturen dan worden ook deze exaequo’s extra meegenomen in de nieuwe stemronde. Op deze wijze kunnen er in de tweede en eventueel verdere stemrondes dus soms meer dan 5 kandidaturen zijn dan de vooropgestelde 5. Deze stemprocedure geldt voor beide ‘Groene Boeien’ nl. deze voor de burgers en deze voor de rechtspersonen.

De milieuprijs zal uiteindelijk uitgereikt worden door de schepen van leefmilieu en namens het gemeentebestuur, net vóór, bij voorkeur, de eerste zitting van het jaar van de Algemene Vergadering van de Milieuraad. Net voordien zal het Dagelijks Bestuur van de Milieraad de ‘Groene Boeien’ kiezen uit deze door de Algemene Vergadering van de Milieuraad geselecteerde kandidaat winnaars. Deze keuze is onherroepelijk. De prijs kan uitzonderlijk gedeeld worden door verschillende kandidaten.

Het dagelijks bestuur en het secretariaat van de milieuraad wordt belast met de praktische organisatie van de milieuprijs.

De kandidaturen voor de ‘Groene Boeien’ worden via de september-oktober-editie van het gemeentelijk infoblad opgevraagd. De kandidaturen dienen, op het introductiejaar 2008 nà, elk jaar vóór 15 oktober schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de milieuraad. De kandidatuur moet vergezeld zijn van een nota waarin (de historiek van) het project en de resultaten, bij voorkeur gedocumenteerd met foto’s, worden voorgesteld en mèt de gegevens van een contactpersoon. Een kandidaat kan zichzelf voordragen of kan voorgedragen worden door derden. De milieuraad kan steeds nadere informatie opvragen of het project ter plaatse bezoeken.

Het dagelijks bestuur van de milieuraad en/of het college van burgemeester en schepenen hebben het recht om de milieuprijs niet toe te kennen.

De genomineerden kunnen geen aanspraak maken op vergoeding(en) ingevolge tentoonstellingen, reproductie, publicatie en verspreiding van hun ingediend voorstel of project. Het bestuur dient geen toelating te vragen om stukken tentoon te stellen, te reproduceren of te publiceren.

Het indienen van een kandidatuur voor een nominatie op een ‘Groene Boei’ brengt automatisch met zich mee dat de burgers, bedrijven of verenigingen zich onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement m.b.t. de milieuprijs.

Alle in dit reglement niet voorziene aangelegenheden en/of eventuele betwistingen die er kunnen uit voortvloeien, zullen te goeder trouw door de Algemene Vergadering van de milieuraad en bij hoogdringendheid door het dagelijks bestuur van de milieuraad beslecht worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.