Ledigen van containers

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op het ledigen van containers

Artikel 1:

Vanaf 01/01/2014 wordt er een retributie gevestigd op het ledigen van containers.

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Voor wat betreft het huishoudelijk restafval, afkomstig van residenties, van gegroepeerde particulieren (bvb. serviceflats) of van erkende weekendparken, of het met huishoudelijk restafval gelijkgesteld bedrijfsafval, afkomstig van scholen, ongeacht het net, en van gemeentelijke diensten:

Containers van 1.050 l.

€ 24,50 per container per lediging

Containers van 600 l.

€ 14,00 per container per lediging


Artikel 3:

De aangeboden containers mogen enkel restafval (geen glasafval, vloeibare of pasteuze afvalstoffen of bouw- en sloopafval) bevatten en geen grove afvalstoffen (die omwille van omvang, afmetingen of gewicht niet in standaard huisvuilzakken kunnen).

Artikel 4:

De ter lediging aangeboden containers moeten met gesloten deksel en geblokkeerde rem op de ophaaldagen en –uren volgens de afvalkalender op het openbaar domein, op het aanpalende trottoir aan de boordsteen opgesteld worden.
Bij afwezigheid van een trottoir dient de container op het aanpalende, verharde gedeelte van het openbaar domein geplaatst worden. De opstelling mag het voetgangersverkeer of het verkeer in het algemeen evenwel niet hinderen.

Wanneer de plaatstoestand niet verenigbaar is met die opstellingswijze zullen de specifieke onderrichtingen van de gemeente gevolgd worden.

Iedere container die op het openbaar domein aangeboden wordt, wordt geledigd en voor de volle ledigingprijs aangerekend ongeacht de volheidsgraad van de container.

In ieder geval moeten de containers (bv. halfvolle) die niet ter lediging worden aangeboden duidelijk van de te ledigen containers onderscheiden worden door een duidelijke ruimtelijke scheiding.

Artikel 5:

De containers zijn eigendom van de aanbieder.

Artikel 6:

De gemeente is steeds gemachtigd de prijzen en andere voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 7:

Aan deze overeenkomst kan steeds door elke partij een einde gesteld worden bij gewoon of aangetekend schrijven. Voor het beëindigen van deze overeenkomst moet door beide partijen evenwel een opzegtermijn van 4 weken gerespecteerd worden.

Artikel 8:

De aanbieder alleen is aansprakelijk tegenover derden voor alle lichamelijke of materiële schade als gevolg van het gebruik en het aanbieden van zijn containers, zowel op het privaat als het openbaar domein.

Hij zal de gemeente vrijwaren tegen alle aanspraken in dat verband. De aanbieder is tevens aansprakelijk tegenover de gemeente voor alle schade aan haar materiaal en personeel als gevolg van inbreuken die hij als aanbieder pleegt op de voorwaarden van deze overeenkomst.

Artikel 9:

De retributie is te betalen binnen de maand na de vordering bij gewoon schrijven (o.m. betalingsbericht of factuur).

Artikel 10:

Bij niet tijdige betaling van de retributie zal bij het versturen van de eerste aangetekende zending een éénmalige dossierkost van 25,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 11:

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet

Artikel 12:

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig het eerste lid wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet.

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.