Jeugdbegeleiders impulssubsidie

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Impulssubsidie jeugdbegeleiders sportverenigingen

Principe

Artikel 1:

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt binnen de perken van de begrotingskredieten toelagen beschikbaar van de erkende sportverenigingen van de gemeente Middelkerke ter ondersteuning van de kwaliteit van hun jeugdsportbegeleiders.

De subsidie is beperkt in duur en bedraagt maximaal het bedrag van de impulssubsidie (€ 0,8 per inwoner) welke de Vlaamse regering ter beschikking kan stellen van 2009 – 2013.

Deze worden toegekend na advies van de gemeentelijke sportraad en zijn gebaseerd op hierna volgend normenstelsel:

Basisvoorwaarden

Artikel 2:

Artikel 3:

Om als sportvereniging in aanmerking te komen voor de betoelaging, dient de sportvereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

Berekening van de toelage

Artikel 4:

De toelagen worden aangevraagd op speciaal daartoe voorziene formulieren.

De toelagen worden verleend per kalenderjaar en berekend op basis van de informatie per schooljaar (september voorgaand jaar tot september jaar van uitbetaling -voor 2009 van januari ’09 tot september ‘09)

Artikel 5:

De berekening van de toelage gebeurt als volgt op voorwaarde dat minstens 100 punten behaald worden:

A = (B x C)/D

Waarbij:

A =

het aan de betrokken sportvereniging toe te kennen toelagebedrag

B =

het door het college van burgemeester en schepenen binnen de perken van de voorziene budgetkredieten vastgesteld bedrag voor de toelage van de impulssubsidie van de sportverenigingen

C =

aantal punten behaald door de betrokken sportvereniging bij toepassing van artikel 6

D =

totaal aantal punten behaald door alle sportverenigingen samen bij toepassing van artikel 6

x

vermenigvuldigd met

/

gedeeld door

Artikel 6:

Het aantal punten behaald door een sportvereniging wordt berekend op basis van:

1. Opleidingen - bijscholingen – vormingen voor jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren

1.1. Sportdiploma’s behaald in de betrokken periode

Sportdiploma

aantal punten per attest

Per behaald sportdiploma waarvan attest afgeleverd is door VTS  of opleidingsinstituut erkend door VTS

100


1.2  Bijscholingen behaald in de betrokken periode

Bijscholing

aantal punten per attest

Per gevolgde bijscholing omtrent sport waarvan attest afgeleverd werd

50


1.3. Georganiseerde vormingen in de betrokken periode

Eigen vormingen

aantal punten per vorming

Per vorming georganiseerd op het grondgebied Middelkerke door de sportvereniging al dan niet in samenwerking met een  opleidingsinstituut – sportfederatie.
De vorming dient vooraf aan de sportdienst gemeld te worden en ook open te staan voor niet-clubleden.

150


2. Opleidingsniveau jeugdtrainers ( groepstraining)

2.1. Trainers per uur training aan een groep - principe:

categorie trainer volgens referentietabel voor sportkwalificaties Vlaamse Trainersschool

aantal punten per uur groepstraining

a) =zonder sportdiploma

0

b) =kolom 1

80

c) =kolom 2 - 5

90

d) = kolom  6 - 7

100

e) = kolom 8

110

2.2. Indeling trainers in categorieën

De nadere indeling van de categorieën in b), c), d) en e) gebeurt op basis van de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool en kan aangevuld worden door het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een door de sportraad opgemaakt voorstel.

2.3. Weging van het aantal punten volgens aantal trainers per categorie

Rekening houdende met het aantal trainers per categorie wordt het puntenaantal voor de categorieën b) en c) degressief vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Aantal per categorie

puntenaantal/trainer/uur groepstraining

1b t.e.m. 5b:

80 punten

6b t.e.m. 10b:

60 punten

11b en meer:

40 punten

1c t.e.m. 5c:

90 punten

6c t.e.m. 10c:

70 punten

11c en meer:

50 punten

3. Sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator


Punten coördinator

Elke vereniging kan één jeugdsportcoördinator inbrengen. Hiertoe dienen volgende gegevens bezorgd te worden :
* naam – adres en opleiding
* organigram jeugdafdeling
* jeugdbeleidsplan
* sportkwalificatie coördinator

200

Artikel 7:

De gemeentelijke sportdienst zal de toelagen berekenen.

Verstrekken van informatie en controle

Artikel 8:

Er kunnen door het college van burgemeester en schepenen passende sancties opgelegd worden aan verenigingen die onjuiste informatie verstrekken of van wie tekortkomingen bij het invullen van de vragenlijsten worden vastgesteld.

Het volledig of deels terugvorderen van de toegekende toelage behoort tot de sanctiemogelijkheden.

Artikel 9:

In de schoot van de sportraad wordt een commissie opgericht die, ten behoeve van het Schepencollege,  de controle op de verenigingen ter zake beoordeelt en jaarlijks een evaluatie van het reglement zal maken.

Die commissie bestaat uit minstens één gemeentelijke sportfunctionaris en twee leden van de sportraad. De sportraad regelt verder de werking van de commissie. De sportfunctionaris en de commissie hebben het recht de verenigingen ter zake te controleren.

Artikel 10:

Verenigingen die voor dezelfde werking betoelaagd worden door andere raden of gemeenten verliezen het recht op betoelaging bedoeld in dit reglement.

Bijzondere regeling

Artikel 11:

Beginnende sportclubs of sportscholen die starten met een jeugdgericht beleid onder begeleiding van een gebrevetteerd (of gelijkgesteld) trainer kunnen reeds hun eerste werkjaar van deze subsidie genieten.

Daartoe dienen zij via de sportdienst een gemotiveerde aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt de sportraad ter zake om een gemotiveerd advies.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al of niet toekennen van de bijzondere jeugdtoelage.

Betwistingen

Artikel 12:

Behoudens  andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen i.v.m. de toepassing van dit reglement.