Grond- en nisconcessies begraafplaatsen

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op het verlenen van grond- en nisconcessies op de begraafplaatsen


Artikel 1:

Vanaf 01/01/2013 worden de tarieven voor de verkoop (concessie van 40 jaar) van een perceel grond of een nis in het columbarium of het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaatsen als volgt vastgesteld:

Artikel 2:

Worden beschouwd als inwoners van de gemeente:

1. De personen die hun domicilie hebben in de gemeente Middelkerke;

2. De personen die sedert de fusie tot een andere gemeente behoren:

3. De personen die wegens hun hoge leeftijd of ziekte, hun wettige woonplaats dienden te veranderen naar een rusthuis of bij familieleden in een andere gemeente;

Artikel 3:

Vanaf 01/01/2013 bedraagt het tarief voor de wijziging aan een concessie door het bijplaatsen van een boventallige urne of kist in een bestaande grafkelder:

Artikel 4:

Vanaf 01/01/2013 bedraagt het tarief voor het uitstrooien van de as op één van de bestaande strooiweiden:

Artikel 5:

Vanaf 01/01/2013 bedraagt het tarief voor de verkoop van een kelder of een nis in het columbarium of in het urnenveld:

Artikel 6:

Bij het einde van de periode, waarvoor de concessie werd toegestaan, kan deze hernieuwd worden op dezelfde plaats mits betaling van het bedrag voor de concessie volgens de prijsvoorwaarden in voege bij de aanvraag tot hernieuwing.

Artikel 7:

In geval van bijzetting kan de concessiehouder:

Artikel 8:

De aanvragen om concessies moeten schriftelijk gedaan worden op een daartoe bestemd formulier, waarop de aard (grafkelder, zandgraf, columbarium, urnenveld), de grootte (aantal personen) en de duur van de verlangde concessie worden aangeduid. De aanvraag moet eveneens vermelden voor welke personen de concessie bestemd is.

Artikel 9:

Een concessie op de begraafplaats geeft de titularis geen recht van eigendom doch enkel een recht van gebruik met een bijzondere bestemming, namelijk om als begraafplaats te dienen voor de personen vermeld in de aanvraag. Een latere aanvraag voor het bijplaatsen van een kist of een urne kan aan de door de titularis of zijn rechthebbenden toegestaan worden mits betaling van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Artikel 10:

De belasting is te betalen binnen de maand na de vordering bij gewoon schrijven (o.m. betalingsbericht of factuur).

Artikel 11:

Bij niet tijdige betaling van de retributie zal bij het versturen van de eerste aangetekende zending een éénmalige dossierkost van 25,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 12:

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet.

Artikel 13:

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig het eerste lid wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet.

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.