Gemeentelijke bus

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Gebruiksreglement voor de gemeentelijke bus

1.Principe

De gemeentelijke bus wordt door het bestuur ter beschikking gesteld aan de gemeentelijke diensten, de gemeenschap- en gesubsidieerde onderwijsinrichtingen die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente Middelkerke. Jeugdverenigingen kunnen voor hun kampvervoer gebruik maken van de gemeentelijke bus. Dit kan echter enkel tijdens de weekends.

2. Wijze van aanvragen

De aanvraag tot gebruik gebeurt via een daartoe voorzien typeformulier (zie bijlage). De aanvrager moet gemachtigd zijn om de aanvraag namens de betrokken dienst of organisatie (voortaan “aanvrager” genoemd) aan te vragen. In voorkomend geval is de aanvragende persoon persoonlijk aansprakelijk.

De aanvrager neemt, voorafgaande aan een collegebeslissing betreffende het gebruik van de bus, contact op met de jeugddienst om zich te informeren over de beschikbaarheid van de bus op de geplande datum.

Het aanvraagformulier wordt ingediend bij de gemeentelijke jeugddienst minstens 2 weken vóór de dag van gebruik. Indien de aanvraag later wordt ingediend kan het gebruik van de bus niet gegarandeerd worden

Aanvragen worden ten vroegste behandeld 6 maanden vóór datum van het aangevraagd gebruik.

3. Wijze van toekennen en voorrangsregels

De jeugddienst maakt het aanvraagformulier, met advies, ter ondertekening over aan de Burgemeester en de secretaris.

Behalve voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) en de vakantiewerkingen van de jeugddienst kan geen vast of periodiek systeem van gebruik aangevraagd noch toegekend worden.

Bij de behandeling van de aanvragen gelden de volgende voorrangsregels:

Iedere aanvrager ontvangt een schriftelijk antwoord. Na toezegging wordt de bus ter beschikking gesteld, overeenkomstig de in dit reglement opgenomen voorwaarden en desgevallend met naleving van de aanvullende voorwaarden die in de toezeggingbrief vermeld worden.

4. Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik zal de aanvrager de grootst mogelijke netheid nastreven.

Het is verboden in de bus te eten, te drinken, te snoepen en te roken.

De aanvrager mag de bus niet ter beschikking stellen van derden of aanwenden voor persoonlijk gebruik.

De bus mag alleen gebruikt worden voor het doel en de reisweg waarvoor de aanvraag werd ingediend.

5. Gebruiksvergoeding

Voor de gemeentelijke diensten en de gemeenschap- en gesubsidieerde onderwijsinrichtingen is het gebruik van de bus gratis.

Voor jeugdverenigingen die lid zijn van de jeugdraad is het gebruik van de bus gratis voor het vervoeren van deelnemers van en naar kampen op het Belgisch grondgebied.

In alle andere gevallen dient de aanvrager een gebruiksvergoeding van €. 0,75 (vijfenzeventig eurocent) per gereden kilometer te betalen.

Deze gebruiksvergoeding dient binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. De factuur wordt opgemaakt op naam van de aanvrager en op basis van het door de chauffeur opgegeven aantal gereden kilometers.

De aanvrager heeft geen recht op welke schadevergoeding dan ook indien de bus niet kan gebruikt worden door de aanvrager op de voorziene en toegestane datum. Van een dergelijke annulatie wordt door de jeugddienst via de snelst mogelijke weg kennis gegeven aan de aanvrager.

6. Annuleren

Het annuleren van het gebruik door de aanvrager minstens 14 (veertien) kalenderdagen vóór de datum van gebruik, geeft geen aanleiding tot het betalen van de gebruiksvergoeding. Het annuleren van het gebruik door de aanvrager hetzij op de gebruiksdatum zelf, hetzij tot 14 (veertien) kalenderdagen vóór de datum van gebruik geeft aanleiding tot het betalen van de gebruiksvergoeding op basis van de geplande reisweg, behoudens in gevallen van gemotiveerde overmacht waarover het college van burgemeester en schepenen dient te beslissen..

7. Sanctie

De gebruikers die de netheid en orde niet respecteren, de gebruiksvergoeding niet tijdig betalen of een andere gebruiksvoorwaarde niet naleven kunnen bij gemotiveerde beslissing van college van burgemeester en schepenen het verder gebruik van de gemeentelijke bus worden ontzegd.

Vooraleer een dergelijke beslissing voor een al of niet bepaalde periode wordt genomen, heeft de aanvrager het recht om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen.

8. Uitzonderingen

Alleen het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen op dit reglement toestaan. Het College beslist over alle gebruik dat gebeurlijk niet in dit reglement voorkomt en/of het opleggen van bijkomende voorwaarden bij het gebruik van de bus.

9. Overgangsbepaling

Aanvragen die werden ingediend én goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven onderhevig aan de toen van toepassing zijnde reglementering.

Gegevens aanvrager

naam dienst/organisatie:........

straat en nummer:........

postnummer:........gemeente :........

telefoon:........

naam verantwoordelijke:........

naam verantwoordelijke reisleider:........

Gegevens activiteit

datum, begin- en einduur activiteit:........

verplaatsing naar:........

vermoedellijk aantal km:........

De aanvrager heeft kennis genomen van het reglement over het gebruik van de bus en zal alle bepalingen ervan stipt naleven

datum aanvraag:........handtekening

Voorbehouden voor administratie

beslissing gemeentebestuur

nummer aanvraag:........

datum.........

Het aangevraagde gebruik wordt toegestaan, overeenkomstig de bepalingen van het gebruiksreglement van de gemeentelijke bus, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 oktober 1999.

namens het gemeentebestuur,