Erkenning verenigingen

Gemeente ›› Cultuur en bib ››
Parent Previous Next

Erkenningsprocedure voor Middelkerkse verenigingen

HOOFDSTUK I : Algemene bepalingen

Artikel 1:

Dit reglement regelt de erkenningsprocedure voor de Middelkerkse verenigingen.

Artikel 2:

Uitzonderingen op dit reglement worden, na advies van de adviesraad die het dichtst bij de doelstellingen van de vereniging aansluit, ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

HOOFDSTUK II : Erkenning van Middelkerkse verenigingen

Artikel 1:

Verenigingen die willen erkend worden door het gemeentebestuur Middelkerke moeten

Artikel 2:

De erkenning wordt binnen de 2 maand na het indienen van het aanvraagformulier geadviseerd door de adviesraad die het dichtst bij de doelstellingen van de vereniging aansluit.  (Indien de adviesraad niet binnen de 2 maand kan adviseren, neemt de gemeentelijke dienst die het dichtst bij de doelstellingen van de vereniging aansluit deze taak op zich.) Daarna wordt de erkenning ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3:

De vereniging ontvangt een kopie van het behandelde aanvraagformulier erkenning na de beslissing tot erkenning. In het vak ‘voorbestemd voor administratie’ kan de vereniging nagaan in hoeverre de aanvraag werd goedgekeurd, geweigerd of als bepaalde documenten ontbreken.

HOOFDSTUK III : CONTROLE

Artikel 4:

Controle op naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf. Van deze controle wordt telkens een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot het niet verkrijgen of opheffen van de erkenning, onverminderd de toepassing van eventuele andere wettelijke of reglementaire maatregelen.

HOOFDSTUK IV : BEZWAAR

Artikel 5:

Binnen de maand na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan schriftelijk bezwaar aangetekend worden bij de respectieve dienst. Het bezwaar wordt, na kennisname door de adviesraad, voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.