Dossierkosten voor aanmaningen

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement inzake dossierkosten van aanmaning en aangetekende aanmaningen


Artikel 1:

Vanaf 01/01/2013 wordt er een retributie geheven inzake dossierkosten van aanmaningen en aangetekende aanmaningen.

Artikel 2:

De dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen worden verhaald op diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde retributies, facturen, kosten en vergoedingen betalen.

Artikel 3:

Bij niet tijdige betaling van de retributie zal bij het versturen van de eerste aangetekende zending een éénmalige dossierkost van 25,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 4:

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet

Artikel 5:

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig het eerste lid wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet.

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.