Architectuurprijs

Parent Previous Next

Wedstrijdreglement tweejaarlijkse architectuurprijs Middelkerke

Artikel 1: principe

Het bestuur wil toekomstige bouwers ertoe aanzetten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en aansporen tot vernieuwende, kwaliteitsvolle architectuur.  Daarom wordt een tweejarige architectuurprijs georganiseerd.

Artikel 2: wie kan meedingen?

Iedere architect, bouwheer of eigenaar kan een project indienen voor zover het gelegen is binnen het grondgebied van de gemeente Middelkerke.  Het ingediende project is volledig afgewerkt op het ogenblik van indienen.  
De vergunning voor het betreffende project mag ten vroegste op 1 januari van het jaar 3 jaar voor het eerste jaar van de periode waarop de architectuurprijs betrekking heeft afgeleverd zijn.  
Er kunnen projecten ingediend worden voor twee categorieën:

Artikel 3: inzending deelnames

De projecten worden ingediend bij de sector ruimtelijke ordening en stedenbouw, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke tegen ten laatste 31 oktober van het tweede jaar van de periode waarop de architectuurprijs betrekking heeft.  

Artikel 4: de samenstelling van een dossier

Om als geldige deelname beschouwd te worden dient een dossier te bestaan uit:

Artikel 5: prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op een datum vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: jurysamenstelling en beoordelingscriteria

De jury wordt ad hoc samengesteld door het college van burgemeester en schepenen en bestaat uit drie leden waarvan minstens 1 gemeentelijk ambtenaar.

Criteria bij de beoordeling

Innovatief karakter

Inpasbaarheid van het project in zijn directe en ruimere omgeving

Gebruik van materialen

Meerwaarde voor de gemeente Middelkerke

Relatie met het openbaar domein

Aandacht voor duurzaam bouwen

De jury heeft het recht om bij gemotiveerd besluit geen prijs toe te kennen.

Artikel 7: prijs

Per categorie wordt een prijs ter waarde van € 1.250 uitgereikt.

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen genomen door de jury.

Indiening van een project impliceert instemming met het reglement verbonden aan deze wedstrijd.

Artikel 8: ingangsdatum

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.