Adviesraad kinderopvang

Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement lokale adviesraad kinderopvang

Hoofdstuk 1: Samenstelling van de adviesraad

Artikel 1:

De lokale adviesraad kinderopvang is minstens samengesteld uit:

Artikel 2:

De lokale actoren worden vertegenwoordigd door:

Het organiserend bestuur van de school of de aanbieder van kinderopvang stelt zijn vertegenwoordiger aan en kan eveneens een plaatsvervang(st)er aanduiden.

Artikel 3:

De gebruikers worden vertegenwoordigd door maximum 5 ouders en maximum 3 vertegenwoordigers van een organisatie van gebruikers, die voldoen aan volgende voorwaarden:

Voor de ouders:

Voor de vertegenwoordigers van een organisatie van gebruikers:

Indien er meer kandidaten zijn om de ouders te vertegenwoordigen dan er via dit reglement voorzien zijn, worden de kandidaten gevraagd een motivering in te dienen voor hun kandidatuur. De voorzitter en secretaris van het lokaal overleg en een gemeentelijk ambtenaar die vertrouwd is met kinderopvang zullen een rangorde maken van de kandidaturen met als criteria:

Het schepencollege beslist over de samenstelling (effectieven + eventuele plaatsvervangers) op basis van de voorgestelde rangorde.

Artikel 4:

Het lokale bestuur wordt vertegenwoordigd door een lid van het college van Burgemeester en Schepenen, een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en een gemeentelijk ambtenaar. De vertegenwoordigers van het lokale bestuur hebben geen stemrecht indien een beslissing na stemming wordt aangenomen.

Artikel 5:

De consulent lokaal beleid kinderopvang wordt als afgevaardigde voor Kind en Gezin uitgenodigd op het lokaal overleg als deskundige. Deze consulent heeft geen stemrecht.

Artikel 6:

De lokale adviesraad kinderopvang kan geïnteresseerde derden of deskundigen uitnodigen om de raad bij te wonen, zonder stemrecht.

Artikel 7:

De lokale adviesraad kinderopvang wordt samengesteld voor de duur van 6 jaar welke aanvangt uiterlijk op 30 juni van het eerste jaar van de bestuursperiode van het lokale bestuur.

Maximum 2 derden van de leden van de lokale adviesraad zijn van hetzelfde geslacht.

Hoofdstuk 2: praktische werking van de adviesraad

Artikel 8:

De voorzitter:

De lokale adviesraad kinderopvang duidt in de eerste zitting na zijn samenstelling zijn voorzitter aan onder de stemgerechtigde leden.

De voorzitter kan buiten de raad aangeduid worden in welk geval hij niet stemgerechtigd is.

De voorzitter heeft geen binding met een kinderopvangvoorziening binnen de gemeente.

De voorzitter wordt gekozen bij geheime stemming met eenvoudige meerderheid. Bij ontstentenis of afwezigheid van voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste stemgerechtigde lid van de adviesraad.

Het secretariaat:

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de adviesraad.

De gemeentelijk ambtenaar, vernoemd in artikel 4 neemt de functie van secretaris waar. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid.

Specifieke taken van de secretaris:

De secretaris maakt de notulen van de vergadering op en maakt verslag binnen de 15 werkdagen over aan de leden van de adviesraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de adviesraad. De briefwisseling uitgaande van de adviesraad wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 9:

Algemene werkafspraken

Wijze van bijeenroepen:

De adviesraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met vermelding van plaats, datum, tijdstip en agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste 10 werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt via post of per mail aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.

De agenda:

De voorzitter maakt de agenda op.

De leden kunnen ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen.

Tijdens vergadering kunnen bijkomende agendapunten ter bespreking voorgelegd worden, indien 2/3 van de aanwezigen akkoord is dit punt te bespreken.

Besluitvorming:

In principe wordt bij wijze van consensus een standpunt ingenomen.

Indien geen consensus kan worden bereikt en indien meer dan de helft van de leden aanwezig is, wordt beslist bij gewone stemming.

Indien minder dan de helft van de leden aanwezig is, en een beslissing niet met consensus genomen kan worden, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist over de agendapunten die voor een tweede keer voorliggen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen.

Mededeling van de verslagen van de adviesraad:

Het goedgekeurde verslag, met de adviezen en standpunten van de adviesraad kinderopvang wordt binnen de 15 dagen schriftelijk medegedeeld aan de leden van de adviesraad.

Het goedgekeurde verslag wordt ter kennisname of als advies op een dossier doorgegeven aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 10:

Bevoegdheden en bevoegdheidsmateries:

De lokale adviesraad kinderopvang adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak van het luik kinderopvang uit het lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente.

De lokale adviesraad kinderopvang adviseert het lokaal bestuur over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan

De lokale adviesraad kinderopvang adviseert de Vlaamse overheid bij de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente.

De lokale adviesraad kinderopvang informeert de lokale bevolking rond kinderopvang en de mogelijke aanbieders binnen de gemeente.

De lokale adviesraad is niet bevoegd om tussen te komen in geschillen tussen ouders en een aanbieder van kinderopvang of in geschillen tussen twee of meerdere aanbieders van kinderopvang.

Artikel 11:

De gemeenteraad is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan het huishoudelijk reglement van de adviesraad na voorafgaand gemotiveerd advies van de adviesraad.

Artikel 12:

Overgangsbepalingen:

Bij uitzondering wordt in 2007, de vorming van een eerste lokale adviesraad kinderopvang samengesteld voor 15 november 2007.