Aankoop natuurgebieden

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP NATUURGEBIEDEN

Artikel 1:

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingskredieten kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Middelkerke, met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied.

Zij wint hiertoe het advies van de gemeentelijke milieuraad in.

Artikel 2:

De voor subsidiëring in aanmerking komende natuurvereniging is Natuurpunt beheer v.z.w., Kardinaal Mercierplein 1  2800 Mechelen.

Artikel 3:

Hogergenoemde vereniging maakt aan het gemeentebestuur een afschrift van de statuten over en geeft onmiddellijk kennisgeving van eventuele wijzigingen in deze statuten.

Artikel 4:

De aankoop van gronden wordt niet gesubsidieerd als deze verworven worden van een andere natuurvereniging.

Artikel 5:

De subsidie bedraagt maximum 40 % van het geheel van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt in de aankoopakte, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Het subsidiepercentage kan nooit het plafond overschrijden van de aankoopsom, rekening houdende met de subsidiëring van de Vlaamse gemeenschap en van de provincie.

De vereniging bewijst deze kosten aan het gemeentebestuur.

Een subsidie zal slechts toegekend kunnen worden indien het college van burgemeester en schepenen werd betrokken bij de voorafgaande onderhandelingen met de verkopers. Het college van burgemeester en schepenen duidt daartoe telkens een afgevaardigde aan.

Artikel 6:

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

Artikel 7:

Binnen de 40 dagen na de datum van ontvangst, deelt het gemeentebestuur de aanvrager mee of de geplande aankoop al of niet voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 8:

Na de aankoop stelt het schepencollege, op basis van de door de vereniging ingediende stukken, het juiste bedrag van de subsidie vast.

Van dit besluit wordt de aanvragende vereniging in kennis gesteld.

Artikel 9:

Op basis van het besluit vermeld in artikel 8 wordt overgegaan tot de uitbetaling van de toelage. Het gemeentebestuur is geenszins intresten verschuldigd voor een eventuele laattijdige uitbetaling van de toelagen.

Artikel 10:

De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moeten uitdrukkelijk in de aankoopakte omschreven worden.

Artikel 11:

De gronden waarvan de aankoop te Middelkerke werden gesubsidieerd, mogen niet worden ontvreemd, noch aan het gebruik en de bestemming als natuurgebied worden onttrokken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het schepencollege.

Het schepencollege kan voorwaarden binden aan de eventuele toestemming.

Artikel 12:

De verenigingen welke voor aankoop van gronden subsidies verkregen hebben dienen, zo zij in de mogelijkheid verkeren, een aanvraag tot erkenning van de betreffende gronden als natuurreservaat in te dienen in toepassing van het K.B. van 23 februari 1981 tot regeling voor het Vlaams gewest van de erkenning en de subsidiëring van natuurreservaten.

Artikel 13:

De betrokken verenigingen zijn gehouden steeds het toezicht van de gemeenteambtenaren toe te staan en in de beheerscommissie een afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te laten.

Artikel 14:

Het schepencollege stelt jaarlijks bij besluit vast welk bedrag van het beschikbare krediet per vereniging zal voorbehouden worden, waarbij voorkeur kan gegeven worden aan die verenigingen welke geassocieerd zijn met een natuurvereniging die plaatselijk werkzaam is.

Van dit besluit worden de betrokken verenigingen in kennis gesteld.

Na 1 oktober kan het schepencollege een besluit nemen waardoor het per vereniging voorbehouden bedrag gewijzigd wordt in functie van de noden van elke vereniging.

Van dit besluit worden de betrokken verenigingen eveneens in kennis gesteld.

Artikel 15:

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16:

Op het einde van elk werkingsjaar dienen de natuurverenigingen, welke subsidie verkregen voor aankoop van gronden zoals bedoeld in artikel 1, een jaarverslag voor de betreffende percelen voor te leggen aan het gemeentebestuur.

Artikel 17:

Bij niet-naleving van dit reglement kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie.

Artikel 18:

De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal €12.394,68 per jaar.