Zwembadtoegang en-vervoer

Gemeente ›› Onderwijs ››
Parent Previous Next

Reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en -vervoer

HOOFDSTUK I : Algemene bepalingen

Artikel 1:

Dit reglement regelt de financiële tussenkomsten n.a.v. het schoolzwemmen van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en –vervoer.

Artikel 2:

Het Middelkerks gemeentebestuur stelt binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten jaarlijks budget ter beschikking voor een financiële tussenkomst n.a.v. het schoolzwemmen van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en –vervoer.

HOOFDSTUK II : Zwembadtoegang

Artikel 3:

Het gemeentebestuur betaalt het toegangsgeld voor de leerlingen uit de basisscholen gelegen op grondgebied van de gemeente Middelkerke n.a.v. het schoolzwemmen in het Middelkerkse zwembad aan Waterlink, met een maximum van 150 klassikale zwembeurten per schooljaar per vestigingsplaats voor een volledige basisschool.

In afwijking van voorafgaand lid, bedraagt het maximum aantal zwembeurten voor de vrije basisschool Slijpe  64 klassikale zwembeurten, voor de gemeentelijke basisschool Slijpe 86 klassikale zwembeurten en voor de Rietzang aan Zee 64 klassikale zwembeurten  per schooljaar.

[Artikel 4:

Het gemeentebestuur vraagt aan elke school een terugbetaling van het budget ‘één jaar gratis zwembadtoegang’ voorzien door de Vlaamse Overheid via de werkingsmiddelen aan de scholen, telkens voor één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats voor 33 zwembeurten per schooljaar.
Dit gebeurt via facturatie (jaarlijks één keer in januari) aan elke school afzonderlijk.

Definitie van één klasgroep: het gemiddeld aantal leerlingen van één klas op basis van leerlingencijfers 2015 – 2016 – 2017 – 2018, telling februari.

Voor de toepassing van voorafgaand lid , wordt het volgend nomenstelsel gehanteerd t.e.m. schooljaar 2022-2023:

Berekening: één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats X aantal 33 zwembeurten per schooljaar X toegangsprijs Middelkerks zwembad schoolzwemmen.

Vrije basisschool  Middelkerke

18,99 lln X 33 X € 0.70

€ 438,66

Vrije basisschool  Westende

15,1 lln X 33 X € 0.70

€ 348,81

Vrije basisschool  Lombardsijde

14,17 lln X 33 X € 0.70

€ 327,32

Vrije basisschool  Leffinge

12,85 lln X 33 X € 0.70

€ 296,83

Vrije basisschool  Slijpe

11,99 lln X 33 X € 0.70

€ 276,96

Rietzang aan Zee

15,28 lln X 33 X € 0.70

€ 352,96

Gemeentelijke basisschool  Middelkerke

18,96 lln X 33 X € 0.70

€ 437,97

Gemeentelijke basisschool  Westende

14,21 lln X 33 X € 0.70

€ 328,25

Gemeentelijke basisschool  Lombardsijde

5,53 lln X 33 X € 0.70

€ 127,74

Gemeentelijke basisschool  Leffinge

10,96 lln X 33 X € 0.70

€ 253,17

Gemeentelijke basisschool  Slijpe

9,81 lln X 33 X € 0.70

€ 226,61

(geschrapt en vervangen GR dd. 09/07/2019(6))]

Artikel 5:

Scholen die meer dan de opgegeven zwembeurten per schooljaar willen inlassen, bekostigen die zelf.

Scholen die van de tussenkomst van het gemeentebestuur inzake ‘zwembadtoegang’ willen genieten, vragen geen ouderbijdrage n.a.v. het schoolzwemmen.    

HOOFDSTUK III : Zwembadvervoer

Artikel 6:

De schoolbesturen van de basisscholen gelegen op grondgebied van de gemeente Middelkerke organiseren het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen zelf (conform de wet op de overheidsopdrachten). De prijsvoorwaarden van de ‘gunning’ worden aan het gemeentebestuur bezorgd.

Het gemeentebestuur geeft een subsidie aan de basisscholen gelegen op grondgebied van de gemeente Middelkerke (per schoolbestuur) voor het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen, met een maximum van 150 klassikale zwembeurten per schooljaar per vestigingsplaats.

In afwijking van voorafgaand lid, bedraagt het maximum aantal zwembeurten voor de vrije basisschool Slijpe  64 klassikale zwembeurten en voor de gemeentelijke basisschool Slijpe 86 klassikale zwembeurten. Voor de vrije basisschool Middelkerke, gemeentelijke basisschool Middelkerke en de Rietzang aan Zee wordt geen subsidie ‘zwembadvervoer’ voorzien, omdat de leerlingen te voet naar het Middelkerkse zwembad gaan.

Artikel 7:

Het gemeentebestuur vraagt  per vestigingsplaats die een beroep doet op leerlingenvervoer n.a.v. het schoolzwemmen  een terugbetaling van het budget ‘één jaar gratis zwembadvervoer’ voorzien door de Vlaamse Overheid via de werkingsmiddelen aan de scholen, telkens voor één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats voor 33 zwemweken per schooljaar.
Dit gebeurt via een verrekening in de subsidie per schoolbestuur, volgens onderstaande berekeningswijze.

Definitie van één klasgroep: 20 leerlingen.

[Voor de toepassing van voorafgaand lid , wordt de onderstaande berekening toegepast t.e.m. schooljaar 2022-2023 (geschrapt en vervangen GR dd. 09/07/2019(6))]:

  1. Kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen per week per schoolbestuur (op basis van de gunning)

/ gemiddeld aantal leerlingen die deelnemen aan het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad per schoolbestuur [(op basis van leerlingencijfers 2015 – 2016 – 2017 – 2018) (geschrapt en vervangen GR dd. 09/07/2019(6))]

= kostprijs per leerling per schoolbestuur voor het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad per week (A)

  1. (A) X één klasgroep X 33 zwemweken per schooljaar

= budget ‘één jaar gratis zwembadvervoer’ voorzien door de Vlaamse Overheid per vestigingsplaats (B)

  1. Kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen per week per schoolbestuur (op basis van de gunning)

X 33 zwemweken

= totale kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen per jaar per schoolbestuur (C)

  1. (C) - (B X aantal deelnemende vestigingsplaatsen leerlingenvervoer van en naar het Middelkerks zwembad per schoolbestuur)

= subsidie gemeentebestuur per schoolbestuur per schooljaar

Het gemeentebestuur voorziet per schooljaar vier tussentijdse uitbetalingen van de subsidie aan de schoolbesturen na voorlegging  van de facturen van de busmaatschappij en betalingsbewijzen.

Artikel 8:

Scholen die meer dan de opgegeven zwembeurten per schooljaar willen inlassen, bekostigen die zelf.

Scholen die van de tussenkomst van het gemeentebestuur inzake ‘zwembadvervoer’ willen genieten, vragen geen ouderbijdrage n.a.v. het schoolzwemmen.    

HOOFDSTUK IV : VERSTREKKEN VAN INFORMATIE EN CONTROLE

Artikel 9:

Controle op naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf. Van deze controle wordt telkens een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Artikel 10:

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegenen die onjuiste informatie verstrekken. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende kalenderjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden.