Werken toeristische zone 2020

Parent Previous Next


(Datum inwerkingtreding nog niet gekend)

Stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone.


Artikel 1: Definities

Toeristische zone:

Alle straten van Middelkerke gelegen in het gebied begrensd door het strand en een lijn lopend van oost naar west als volgt:

Artikel 2: Toepassingsgebied

Onderhavige verordening is van toepassing op de toeristische zone.

Artikel 3:

Teneinde het ongehinderd verblijf van personen in de toeristische zone te verzekeren mogen:

Artikel 4:

Materialen, torenkranen, werfketen, verkoopskantoren en dergelijke geplaatst op het openbaar domein dienen met ingang van 1 juli tot en met 31 augustus weggenomen te worden.  Materialen, torenkranen, werfketen, verkoopskantoren en dergelijke geplaatst op het privaat domein (bijvoorbeeld liftkoker of tuinstrook) mogen blijven staan.

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op de hierboven vermelde artikels voor bouwwerken van openbaar nut en voor werken die noodzakelijk zijn om de openbare veiligheid te garanderen.