Welzijnswinkel

Parent Previous Next

Reglement welzijnswinkel

Hoofdstuk 1: algemene informatie

Artikel 1 - doelstellingen

§1. In de welzijnswinkel kan men kinderkledij en speelgoed omruilen. De welzijnswinkel omvat ook de pamperbank.

§2. De welzijnswinkel heeft volgende doelstellingen:

het herverdelen van sociale goederen onder inwoners van de gemeente Middelkerke;

§3. De pamperbank is aangesloten bij vzw De Pamperbank en heeft volgende doelstellingen:

het inzamelen van luiers in de gemeente Middelkerke;

het toe leiden van kwetsbare gezinnen naar ondersteunde projecten en begeleiding;

Artikel 2 - organisator

Organiserend bestuur, organisator van de welzijnswinkel:

OCMW Middelkerke

Sluisvaartstraat 17

8430 Middelkerke

059 31 92 10

welzijnshuis@middelkerke.be

Ondernemingsnummer BE 0212 199 079

Artikel 3 - coördinator welzijnswinkel

De coördinator en zijn vervanger worden aangesteld bij besluit van het Vast Bureau Middelkerke.

Artikel 4 - locatie

De welzijnswinkel bevindt zich in de gebouwen van het Welzijnshuis Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke.

Artikel 5 - openingsuren

De eerste woensdag van de maand van 09 u tot 11.30u en de derde vrijdag van de maand van 14 u tot 17 u..

Hoofdstuk 2: algemene voorwaarden

Artikel 6 -  de welzijnswinkel

§1. Iedereen kan gebruik maken van de welzijnswinkel. Men kan er vrijblijvend langskomen mits men respect toont voor het materiaal, de vrijwilligers en de andere bezoekers. Daarbij dient men zich ook te houden aan de gangbare regels binnen de gebouwen van de gemeente Middelkerke en het welzijnshuis Middelkerke.

§2. Iedereen die gebruik wil maken van de welzijnswinkel en/of de pamperbank dient een kopie van het reglement welzijnswinkel te ondertekenen.

§3. Indien de persoon de gemaakte afspraken systematisch niet naleeft, kan er beslist worden om de toegang tot welzijnswinkel te weigeren. Dit gebeurt steeds via een persoonlijk gesprek, waarbij de reden van stopzetting wordt meegedeeld aan betrokkene.

Artikel 7 - de pamperbank

Toegang tot de pamperbank verkrijgt men aan de hand van een doorverwijskaart. Men kan er daarna gebruik van maken mits men respect toont voor het materiaal, de vrijwilligers en de andere bezoekers. Daarbij dient men zich ook te houden aan de gangbare regels binnen de gebouwen van de gemeente Middelkerke en het OCMW Middelkerke.

Hoofdstuk 3: doorverwijskaart pamperbank

Artikel 8 - werking

§1. Een doorverwijskaart pamperbank wordt afgeleverd aan een gezin door één of meerdere organisaties of diensten bedoeld in artikel 9 §1 die doorverwezen hebben onder alle voorwaarden overeenkomstig artikel 10 §1. De kaart kan op verzoek van de doorverwijzer ook klaargelegd worden in de welzijnswinkel.

§2. Een doorverwijskaart pamperbank is enkel van toepassing op de gezinsleden opgenomen in de doorverwijzing en geeft gedurende 12 maanden, vanaf de datum van de goedkeuring van de doorverwijzing, recht op:

Artikel 9 - doorverwijzing

Volgende organisaties en diensten kunnen doorverwijzen naar de pamperbank:

Artikel 10 voorwaarden

Een correcte doorverwijzing moet aan alle van de hierna genoemde voorwaarden voldoen:

Artikel 11 – mogelijkheid tot het verlengen van een doorverwijskaart pamperbank na de leeftijd van 2,5 jaar

Kinderen die de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt binnen de looptijd van een doorverwijskaart pamperbank die op hen van toepassing is, kunnen een verlenging van een doorverwijskaart bekomen indien ze voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden:

Hoofdstuk 4: doorverwijskaart welzijnswinkel

Artikel 12 - werking

§1. Men kan met de doorverwijskaart een startpakket van 20 punten bekomen. Met dit pakket van 20 punten kan men kledij en/of speelgoed bekomen tijdens de openingsuren van de welzijnswinkel.

§2. De doorverwijzer vult de doorverwijskaart in. De persoon gaat met de doorverwijskaart tijdens de openingsuren naar de welzijnswinkel. De persoon wordt geregistreerd en kan gebruik maken van de 20 punten. Deze punten dienen niet in éénmaal opgenomen te worden. Eenmaal geregistreerd kan de persoon verder gebruik maken van de welzijnswinkel.

Artikel 13 - doorverwijzing

Volgende organisaties, diensten en personen kunnen een doorverwijskaart afleveren:

Artikel 14 - voorwaarden

Een correcte doorverwijzing dient aan alle van hierna genoemde voorwaarden te voldoen:

Hierna kan de doorverwijskaart definitief afgeleverd worden door de doorverwijzer of afgehaald worden door de begunstigde tijdens de openingsuren van de welzijnswinkel.

Hoofdstuk 5: praktische werking van de welzijnswinkel

Artikel 15 - binnengebrachte goederen

§1. Binnengebracht speelgoed moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

§2. Binnengebrachte kledij moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

§3. Per persoon en per openingsmoment kan er slechts 1 zak kledij en/of speelgoed binnengebracht worden.

§4. Luiers kunnen gedeponeerd worden in één van de luierboxen verspreid over verschillende locaties in Middelkerke. Gedoneerde luiers moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 16 - omgeruilde goederen

Per persoon, per openingsmoment kunnen er maximaal 30 stuks speelgoed en/of kledij meegenomen worden.

Hoofdstuk 6 : bezwaar tegen beslissingen aangaande de welzijnswinkel

Artikel 17 : beslissingen

Cliënten worden binnen de 30 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte gesteld van de volgende beslissing(en):

Artikel 18 : procedure

§1. Eventuele bezwaren tegen de beslissingen bedoeld in artikel 17 moeten ingediend worden binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving.

§2. Bezwaar moet schriftelijk ingediend worden via een brief gericht aan het OCMW Middelkerke met volgende gegevens:

§3. Een bezwaar die voldoet aan de voorwaarden wordt geagendeerd op een vergadering van het BCSD. Aan de hand van de motivatie en de mogelijke aanhoring wordt een beslissing genomen door het BCSD.

§4. Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het bezwaar wordt de beslissing van het BCSD schriftelijk meegedeeld aan de indiener van het bezwaar.

Hoofdstuk 7: privacyverklaring

Artikel 19:

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de welzijnswinkel en pamperbank worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het OCMW Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Passende veiligheidsmaatrelen worden genomen om het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen en gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of elke andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be.