Wedstrijdreglement sociale media

Gemeente ››
Parent Previous Next

Wedstrijdreglement sociale media

Artikel 1: principe

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil inwoners, toeristen, verblijvers aanzetten om mee te doen aan wedstrijden van het gemeentebestuur.

Deelnemers kunnen prijzen, kortingen of vrijkaarten winnen.


Artikel 2: Wie kan meedingen?

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen, behalve personeelsleden en mandatarissen van het Gemeentebestuur Middelkerke.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat het gemeentebestuur van Middelkerke ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel [zijn/haar (gew.  gr 04/04/2019(5)] recht op een prijs worden afgenomen.


Artikel 3: Termijn

De wedstrijden lopen voor een bepaalde termijn. Deze termijn wordt meegegeven bij het aankondigen van de wedstrijd.

De termijn wordt bepaald door de opdracht:

De einddatum of afsluitvoorwaarde moet tekstueel of grafisch weergegeven worden.


Artikel 4: inzending deelnames

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.


Artikel 5: soorten wedstrijden

Volgende wedstrijden zijn mogelijk:


1. Gebruikers wordt gevraagd naar hun antwoord, mening, argumentatie, slogans of citaten.


2. Gebruikers wordt gevraagd een foto, tekening, kunstwerk of video in te sturen of te posten.


3. Gebruikers wordt gevraagd om een locatie of gebouw op te geven


4. Gebruikers wordt gevraagd om een keuze uit een lijst te maken

- Enkel de eerste keuze wordt als deelname beschouwd. Andere antwoorden van het profiel tellen niet mee.


5. Gebruikers wordt gevraagd om een actie uit te voeren.

- Dit kan een actie zijn die in een gegeven tijdsbestek, vervuld moet worden.

- Dit kan een actie zijn die een bepaald eindresultaat beoogt.


Artikel 6: Bepalen winnaars

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen per wedstrijd.

Bij een ex-aequo zal het antwoord op een shiftingsvraag doorslaggevend zijn.

De winnaars worden gekozen door een jury. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

De winnaars worden in principe op de eerste werkdag volgend na het afsluiten van de wedstrijd gekozen.

Indien er een prijs in natura gewonnen wordt, is deze niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Het gemeentebestuur van Middelkerke kan niet aansprakelijk gehouden worden voor ongevallen met schade door verlies van of vertraging van de prijs.

Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

Artikel 7: bekendmaking winnaars

De winnaars van een wedstrijd kunnen als volgt bekend gemaakt geworden:


Artikel 8: publicatie

Door het inleveren van de deelname geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het kosteloos gebruik van hun inzending door het gemeentebestuur van Middelkerke.

Het gemeentebestuur van Middelkerke voorziet op haar beurt dat de auteursnaam vermeld wordt bij elk gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een rechtzetting door het gemeentebestuur Middelkerke.

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij ivm overtreding van de rechten of in geval van schade.

Artikel 9: reglementswijzigingen

Door deelname aan een wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit reglement te wijzigen.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de gemeentelijke website www.middelkerke.be.


Artikel 10: betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.


[Artikel 11: privacy
De gemeente Middelkerke behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het gevraagde contact. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de gemeente www.middelkerke.be.


Artikel 12: contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de communicatiedienst Middelkerke via volgende kanalen:

E-mail: communicatie@middelkerke.be

Post: Communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Telefonisch: 059 31 30 16 en vragen naar de communicatiedienst. (gew. gr 04/04/2019 (5)]