Wedstrijdreglement fiets- en wandelzoektocht

Parent Previous Next

Wedstrijdreglement fiets- en wandelzoektocht lokale economie

Artikel 1: Doel

Het gemeentebestuur Middelkerke organiseert tijdens het zomerseizoen van 2020 een fiets- en wandelzoektocht ter promotie van de lokale economie. Bij deze zoektocht worden de vele toeristische troeven van onze gemeente gepromoot. De zoektocht heeft anderzijds tot doel de deelnemers kennis te laten maken met het uitgebreide aanbod aan food-ondernemingen en bijgevolg lokaal te besteden.

Artikel 2: Definities

  1. food-ondernemingen: lokale ondernemingen die actief zijn in de voedingsindustrie en de horecasector en bijgevolg voedingswaren verkopen, maaltijden en allerlei dranken aanbieden voor plaatselijk verbruik of via raamverkoop. Het college van burgemeester en schepenen biedt a.d.h.v. een niet-exhaustieve lijst een overzicht van de handelszaken die als dusdanig gecatalogeerd worden.
  2. Deelnameformulier: een via de gemeentelijke website digitaal aangeboden formulier dat toelaat de persoonsgegevens van de deelnemer op te nemen en de verschillende wedstrijdvragen omvat. Het volledig en correct invullen van het formulier biedt een kans op winst uit de aangeboden prijzenpot op één van de lotingsmomenten.

Artikel 3: Termijn

De fiets- en wandelzoektocht start op 1 juli 2020 en eindigt op 31 augustus 2020 en vindt plaats op het grondgebied Middelkerke.

Artikel 4: Deelnemers

Iedere natuurlijke persoon kan kosteloos eenmalig deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 5: Deelnameforumlier

Het deelnameformulier wordt aangeboden via de gemeentelijke website. Er wordt ondersteuning geboden bij het verkrijgen en vervolledigen van het deelnameformulier aan de onthaalbalies toerisme en de onthaalbalie MAC.

Elk deelnameformulier omvat een vragenlijst die gedurende de zoektocht kan worden ingevuld. Een volledig en correct ingevuld en ingediend deelnameforumlier biedt kans op winst uit de prijzenpot.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om bij uitvoeringsmaatregel te besluiten over de verdere uitwerking van zowel het deelnameformulier alsook het operationaliseren van de wedstrijd.

Artikel 6: Loting

De prijswinnaars worden op diverse tijdstippen gedurende de wedstrijdperiode en op het einde van de wedstrijdperiode digitaal geloot uit de ingediende deelnameformulieren.

De digitale loting gebeurt via de modaliteiten die bij uitvoeringsbesluit vastgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7: Winst

Bij winst wordt de winnaar gecontacteerd a.d.h.v. de contactgegevens die opgenomen werden in het digitaal formulier. Het gemeentebestuur kan op verzoek van de winnaar de prijzen opsturen of laten ophalen in toerismebalie ‘De Oude Post’ – Joseph Cassellaan 1, 8430 Middelkerke. Prijzen die geweigerd worden of niet tijdig in ontvangst worden genomen, kunnen opnieuw aangeboden worden bij een volgende digitale loting.

Artikel 8: Prijzenpot

De prijzenpot wordt hoofdzakelijk samengesteld uit vouchers en tegoedbonnen die door het gemeentebestuur aangekocht worden bij lokale food-ondernemingen. Daarnaast kan de prijzenpot verder aangevuld worden met andere attractieve prijzen om de deelname te bevorderen.  

Artikel 9: Bedrog

Wedstrijdprijzen die door deelnemers werden verkregen op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.

Artikel 10: Uitvoering en betwisting

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het reglement.

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden voorgelegd aan en beslecht door het college van burgemeester en schepenen binnen 30 kalenderdagen na het via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen van een schriftelijk bezwaar.

Artikel 11: Gegevensbescherming

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op het toekennen van der prijzen uit de prijzenpot worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het gemeentelijk beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op www.middelkerke.be.

Artikel 12:

Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2020.