Verkoop klei- en betonklinkers aan derden

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributiereglement op de verkoop van klei- en betonklinkers aan derden voor herstel openbaar domein

Artikel 1: doel

Met ingang vanaf 10/09/2020 wordt een retributie gevestigd op de verkoop van klei- en betonklinkers aan derden (aannemers en nutsmaatschappijen) voor herstel openbaar domein.

Artikel 2: retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het materiaal aanvraagt.

Artikel 3: tarieven

Volgende tarieven zijn van toepassing:

Foto

Soort

Afmetingen

Prijs/stuk

1

Kleiklinker geel

20x15x5,2

€ 6,80

4

Kleiklinker geel

21x15x5,5

€ 6,80

14

Kleiklinker zandkleur

20x15x5,2

€ 7,08

18

Kleiklinker bruin-geel

20x15x5,2

€ 7,08

19

Kleiklinker bruin-geel

20,3x10x4

€ 5,53

20

Kleiklinker bruin-geel

19,5x14x10

€ 7,08

21

Kleiklinker geel

19,8x10x6,2

€ 5,53

22

Kleiklinker bruin-geel

20,3x10,3x5,1

€ 5,53

31

Kleiklinker bruin-geel

19,5x9,8x5,3

€ 5,53

32

Kleiklinker bruin-geel

23,8x11,5x5,3

€ 6,60

33

Kleiklinker geel

15x15x5,2

€ 5,48

34

Kleiklinker donkerrood

19,6x9,6x7

€ 4,68

35

Kleiklinker rood

14x9,8x5

€ 3,60

36

Kleiklinker rood

15x15x5,2

€ 5,28

37

Kleiklinker rood

24x11,7x5,2

€ 5,80

38

Kleiklinker rood

19,7x9,7x7

€ 4,68

39

Kleiklinker geel

24x11,6x6,2

€ 7,08

40

Kleiklinker bruin-zwart

20x10x5,2

€ 5,03

41

Kleiklinker zalmkleur

24,2x12,2x5,3

€ 6,80

 

Kleiklinker lichtbruin

28x11,8x6,2

€ 5,98

 

Kleiklinker lichtbruin

20x20x5

€ 6,85

2

Betonklinker grijs

30x15x5,5

€ 5,25

 

Betonklinker

24x12x5,5

€ 4,05

3

Betonklinker geel

30x15x5,5

€ 6,00

5

Betondal groot grijs

39,5x39,5x7,8

€ 67,73

6

Betonklinker rood

22x11x10

€ 3,88

7

Betonklinker zalmkleur

22x11x10

€ 3,98

8

Betonklinker grijs

22x11x8,5

€ 3,78

9

Betonklinker grijs

11x11x10

€ 3,25

10

Betonklinker grijs

22x22x8

€ 5,38

11

Betonklinker zalmkleur

22x22x8

€ 6,18

12

Betonklinker zalmkleur

22x11x8,5

€ 4,00

13

Betonklinker rood

22x22x6

€ 5,35

14

Betonklinker zalmkleur

22x22x8

€ 6,18

15

Betonklinker zalmkleur

22x22x10

€ 6,18

16

Betonklinker zalmkleur

22x11x11

€ 4,25

23

Betonklinker grijs

22x11x10

€ 4,00

24

Betonklinker grijs

10,6x10,6x10

€ 3,13

25

Betonklinker grijs

22x11x10

€ 4,00

26

Betonklinker grijs

16x16x10

€ 4,05

27

Betonklinker rood

30x15x5,5

€ 5,50

28

Betonklinker rood

22x8x7

€ 3,95

29

Betonklinker geel

22x11x7

€ 4,05

 

Mozaïkje

7x7x7

€ 2,80


Kei betondal

50x50x50

€ 20,78


Strandtegel

14x14

€ 5,55


Betonstraatsteen rood

30x15x10

€ 3,90


Betonklinker grijs

22x22x8

€ 6,88


Graniettegel

22x22x8

€ 9,15


Graniettegel wit

14x20x7,5

€ 9,15


Graniettegel grijs

14x20x7,5

€ 6,28


Borduur wit

 

€ 37,50


Kasseien

 

€ 3,08


De maximum hoeveelheid die kan aangekocht worden, bedraagt 10m² per herstelling/locatie.

Artikel 4: betaling

De retributie wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Middelkerke, zoals vermeld op de factuur.

Artikel 5: invordering

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, eventueel in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: klachten m.b.t. factuur

Indien de retributieplichtige meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neemt de retributieplichtige contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de betreffende dienst kan de retributieplichtige schriftelijk en gemotiveerd klacht/protest indienen bij het college van burgemeester en schepenen die hierover zal beslissen. Deze klacht of protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 7: betwistingen

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.