Verkiezing ouders

Gemeente ›› Onderwijs ››
Parent Previous Next

Schoolraden – verkiezingsreglement – geleding ouders


Hoofdstuk 1: Voorwaarden om kiesgerechtigd te zijn

Artikel 1:

Iedereen die naar Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag, of die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent over de regelmatig ingeschreven leerlingen van de onderwijsinstellingen die onder de schoolraad ressorteren, heeft per schoolraad één stem.

Artikel 2:

Ingeval van pleegvoogdij hebben de natuurlijke ouders geen stemrecht.

Artikel 3:

Ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding hebben beide ouders stemrecht, ongeacht wie het exclusief ouderlijk gezag uitoefent.

Artikel 4:

De ouders die uit de ouderlijke macht ontzet zijn, hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden om gekozen te worden

Artikel 5:

Iedere stemgerechtigde kan zich kandidaat stellen en worden verkozen.

Hoofdstuk 3: Voorwaarden om te zetelen (onverenigbaarheden)

Artikel 6:

Iedere verkozene ondertekent het pedagogisch project van de school voor akkoord, alvorens zijn mandaat op te nemen.

Artikel 7:

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur, de schoolraad of de oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net.

Artikel 8:

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur van de school.

Artikel 9:

Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van:

de betrokken scholen die vallen onder de schoolraad;

het begeleidend CLB van de school.

Hoofdstuk 4: De organisatie van de verkiezingen

I.        Het kiesbureau

Artikel 10:

Ten laatste op 1 december van het schooljaar waarin de verkiezingen plaats zullen vinden  stelt het college van burgemeester en schepenen per te verkiezen schoolraad een kiesbureau samen bestaande uit de directeur (als afgevaardigde van het schoolbestuur) en minstens twee bijzitters, bij voorkeur te kiezen uit afgevaardigden van de betrokken ouderverenigingen of desgevallend uit de school- of gemeentelijke administratie.

Artikel 11:

De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad.

II.        De kiezerslijst

Artikel 12:

De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun naam en adres.

Artikel 13:

Aan de schoolingangen wordt ad valvas een bericht opgehangen door de directeur. Dit bericht maakt melding van het feit dat de kiezerslijst kan worden geraadpleegd op het schoolsecretariaat.

Artikel 14:

Elke ouder, voogd of pleegvoogd krijgt tien werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de kiezerslijst te corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven. Na afloop van deze termijn wordt de lijst definitief afgesloten.

III.        De kandidatuurstelling en oproeping

Artikel 15:

Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau.

Artikel 16:

Onder verantwoordelijkheid van het kiesbureau gebeurt er een schriftelijke oproep tot kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn waarbinnen moet worden gekandideerd.

Artikel 17:

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt tegelijkertijd ad valvas bekendgemaakt aan de schoolingang(en).

Artikel 18:

Dezelfde brief geldt tevens als oproepingsbrief, tenzij anders vermeld wordt in de brief. In voorkomend geval wordt aan de kiesgerechtigden een afzonderlijke oproepingsbrief bezorgd met vermelding van de practica.

Hoofdstuk 5: De verkiezingsprocedure

Algemeen

Artikel 19:

De verkiezingen worden georganiseerd per vestigingsplaats.
Er worden hierbij drie effectieve vertegenwoordigers verkozen voor gemeenteschool 1.
Er worden hierbij vier effectieve vertegenwoordigers verkozen voor gemeenteschool 2.

Artikel 20:

Indien het mandaat van één van de leden van de geleding van de ouders vroegtijdig wordt beëindigd en er binnen het lopende mandaat geen plaatsvervangers beschikbaar zijn, moet er een nieuwe oproep worden gedaan met eventuele verkiezingen tot gevolg.

Artikel 21:

Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van de ouders niet volledig kan worden samengesteld, bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen.

Aanduiding van rechtswege

Artikel 22:

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, dan worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd.

Artikel 23:

Het kiesbureau maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanduiding na stemming

Artikel 24:

Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, moet er worden gestemd.

Artikel 25:

De kandidaten met het grootst aantal stemmen volgens het aantal te begeven mandaten per school zijn verkozen, met een minimumvertegenwoordiging van 1 lid per vestigingsplaats.
Ingeval er geen kandidaat is voor één of meerdere vestigingsplaatsen worden deze plaatsen per school toegekend aan de overige kandidaten die het best gerangschikt zijn tot beloop van het aantal toe te kennen mandaten.
De overige kandidaten worden per vestigingsplaats genoteerd als opvolgers en worden in de volgorde van de rangschikking per vestigingsplaats opgeroepen wanneer een mandaat vrijkomt.
Ingeval er geen opvolger voor een vestigingsplaats is, worden de opvolgers opgeroepen volgens de volgorde van rangschikking.

Artikel 26:

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de jongste kandidaat in leeftijd.

Hoofdstuk 6: De verkiezingswerkzaamheden

De stemming

Artikel 27:

Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdata en het stembiljet (volgens de alfabetische rangschikking)  vast.
De verkiezing geschiedt bij geheime stemming.

Artikel 28:

De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving.

Artikel 29:

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen.

Het tellen van de stemmen

Artikel 30:

Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming. Er wordt voor het beëindigen van de vergadering een proces-verbaal gemaakt, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 31:

De stembiljetten worden ingepakt en worden samen met alle stukken van de verkiezingen in bewaring gehouden door de afgevaardigde van het schoolbestuur, tot na de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad volgend op deze waarbij de uitslag van de verkiezing bekrachtigd wordt.
Na bedoelde vergadering vertrouwt hij de verkiezingsstukken toe aan het gemeentelijk archief.


Beroepsmogelijkheid

Artikel 32:

Iedere stemgerechtigde kan bij het college van burgemeester en schepenen en binnen een termijn van vijf werkdagen na de verkiezingen beroep aantekenen tegen de verkiezingsuitslag.