Vakantiewerkingen

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement vakantiewerkingen jeugddienst Middelkerke

Artikel 1: Algemeen

De vakantiewerking van de jeugddienst wordt georganiseerd door het Gemeentebestuur van Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Het secretariaat bevindt zich in de gemeentelijke Jeugddienst, Westendelaan 38, 8430 Middelkerke. Telefoon: 059/30.48.66. E-mail: jeugddienst@middelkerke.be .

Met “ouders” worden in dit reglement bedoeld de ouders of de perso(o)n(en) met het ouderlijk gezag.

Met vakantiewerking wordt bedoeld elk initiatief voor kinderen tussen 4 en 25 jaar georganiseerd door of in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst tijdens de schoolvakanties.  Voorbeelden hiervan zijn speelpleinwerking, tienerwerking, grabbelkiddies, grabbelpas, jeugdhuiswerking, … Deze lijst is niet-limitatief.

Artikel 2: Verantwoordelijkheid

De gemeentelijke jeugddienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen en/of de Gemeenteraad en voor de dagelijkse werking van de vakantiewerking.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de vakantiewerking. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de organisatie en de aanstelling van de monitoren.  De jeugddienst adviseert de aanstelling van de monitoren.

De gemeente stelt voldoende monitoren aan voor de organisatie van activiteiten en voor het toezicht op momenten van vrij spel.  

De verantwoordelijkheid van de gemeentelijke jeugddienst start ten vroegste :

De verantwoordelijkheid van de gemeentelijke jeugddienst stopt

- bij het einde van de werking;

- op het ogenblik dat de kinderen opgehaald worden door de ouders of een door de ouders aangeduide persoon;

- op het ogenblik dat een kind / jongere met toestemming van de ouders zelfstanding de werking  verlaat;

- bij het afstappen aan de bushalte (ouders moeten op deze plaats aanwezig zijn of het kind / jongere dient toestemming te hebben om zelfstandig naar huis te gaan);

- op het ogenblik dat een niet opgehaald kind / jongere wordt afgezet bij de buitenschoolse opvang.

De medewerkers van de jeugddienst zijn verantwoordelijk voor de opvang van de monitoren. Voor vragen of opmerkingen kunnen de ouders bij de jeugddienst terecht.

De monitoren zorgen voor een aangepast spelaanbod voor alle leeftijden en voor de dagdagelijkse activiteiten en het nodige toezicht.

Artikel 3: Leeftijdscategorie

De vakantiewerking staat globaal open voor kinderen vanaf 4 jaar tot  en met 25 jaar, die ofwel in Middelkerke wonen, er naar school gaan of waarvan de ouders in Middelkerke werken.

Per project zijn er wel specifieke leeftijdsbeperkingen:

In het belang van het kind kan, na voorafgaand onderzoek door het diensthoofd van de jeugddienst, gemotiveerd afgeweken worden van bovenvermelde leeftijdsbeperkingen

Artikel 4: Openingstijden.

Er is geen vakantiewerking op zaterdag, zondag en feestdagen.

De openingsuren van de vakantiewerking zijn de volgende :


Voormelde uren zijn richturen, maar kunnen in functie van uitstappen of specifieke activiteiten aangepast worden.  Dit wordt steeds op voorhand aangekondigd.

De vakantiewerking vindt plaats in Middelkerke. Het gemeentebestuur staat garant voor voldoende locaties voor de diverse projecten. Jaarlijks  worden de diverse locaties gecommuniceerd via de daartoe voorziene kanalen.

Specifiek voor de speelpleinwerking, wordt er voor en na de speelpleinwerking opvang georganiseerd door het IBO.

Artikel 5: Inschrijving.

Kinderen die wensen deel te nemen aan één of meerdere projecten van de vakantiewerking dienen in het bezit te zijn van een Middelkerkse jeugdpas.  

De Middelkerkse jeugdpas moet jaarlijks vernieuwd worden en is kosteloos.

Via deze jeugdpas kan men zich online inschrijven voor alle activiteiten via de website http://middelkerke.grabbis.be

Artikel 6: Prijzen.

De dagprijs van de  diverse projecten bedraagt minstens € 3 en maximaal €15  per dag.

Bij uitstappen worden de ouders ten laatste bij inschrijving op de hoogte gebracht van gebeurlijk extra kosten verbonden aan die uitstappen en de data.

De prijzen voor de activiteiten van de grabbelkiddies en grabbelpas worden steeds vermeld in het programmaboekje.  De minimumprijs bedraagt €3 per halve dag.  De maximumprijs bedraagt €15 per dag.

De activiteiten van de jeugdhuiswerking zijn, behoudens uitstappen,  volledig gratis.

Specifiek voor de speelpleinwerking:

- Voor een warme maaltijd betaalt men € 2 bovenop de dagprijs. De warme maaltijd bestaat uit: soep, hoofdgerecht, dessert en drankje. De warme maaltijden moeten steeds op voorhand worden gereserveerd. Per vakantieperiode stelt de jeugddienst de menu’s en de bestelformulieren ter beschikking.

Indien drie of meer kinderen uit het zelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn, is de speelpleinwerking gratis vanaf het derde kind. Het zwemmen wordt wel aangerekend.

Een zwemactiviteit bedraagt € 1.

Het vieruurtje wordt tussen 15.00 uur en 16.00 uur uitgedeeld.

Indien kinderen vóór 16.00 uur de speelpleinwerking verlaten hebben zij geen recht op een vieruurtje.

De monitoren die een warme maaltijd nuttigen, betalen via facturatie een eetbeurt van € 2,20 per maaltijd.

Artikel 7: Betalingswijze:

De activiteiten van de Grabbelkiddies en de Grabbelpas moeten steeds op voorhand worden betaald via overschrijving.

Bij annulatie van de grabbelpas- of grabbelkiddiesactiviteit door de deelnemer (incl. ouders):

- langer dan 2 dagen vóór de activiteit wordt de helft van de deelnameprijs terugbetaald

- binnen de 2 dagen vóór de activiteit wordt niets terugbetaald

- op vertoon van een doktersattest wordt alles volledig terugbetaald

Bij annulatie van de grabbelpas- of grabbelkiddiesactiviteit door het gemeentebestuur wordt alles volledig terugbetaald Het geld van de geannuleerde activiteiten zal teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer van de ouders.

Voor de speelpleinwerking en de tienerwerking ontvangt men achteraf een factuur. Er zijn 3 facturatieperiodes: paasvakantie, juli en augustus.

Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet. Ten vroegste 30 kalenderdagen na een aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende wanbetaler.

In het aangetekend schrijven wordt eveneens vermeld dat bij financiële moeilijkheden een afbetalingsplan kan worden opgemaakt met de dienstverantwoordelijke, al of niet in samenwerking met het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel beheerder, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.


Artikel 8: Begeleiding van kinderen en monitoren

§1 Algemeen

De speelpleinwerking biedt aan de kinderen en jongeren de kans om zich te ontwikkelen en hun vrijetijdsbesteding op een zinvolle manier in te vullen.  

De jeugddienst werkt voor de begeleiding van de kinderen en monitoren samen met diverse instanties, zoals JAC Middenkust (ifv teambuilding en pestgedrag), Dyade vzw (mbt kinderen met een beperking), …

§2 Begeleidingsplan

In geval van grensoverschrijdend of onaangepast gedrag van kinderen of jongeren tijdens de vakantiewerking hanteert de jeugddienst volgend begeleidingsplan.

Bij een eerste overtreding wordt het kind door de monitor aangesproken.  Indien deze overtredingen zich blijven opvolgen worden de volgende stappen ondernomen.

§3 Terugbetaling activiteit

Kosten door schorsing veroorzaakt worden door de gemeente niet terugbetaald.

Artikel 9: Waardevolle voorwerpen

De kinderen brengen geen waardevolle voorwerpen mee naar de activiteiten (zoals gsm’s, computerspelletjes, armbandjes en uurwerken).

Indien waardevolle voorwerpen meegebracht worden, kan de (hoofd)monitor deze in beslag nemen. De GSM (of ander voorwerp) wordt dezelfde avond teruggegeven aan betrokkenen. Indien in de vakantieperiode een tweede keer een waardevol voorwerp in beslag genomen wordt van eenzelfde kind, dienen de ouders persoonlijk langs te komen om het voorwerp terug te krijgen.

De jeugddienst is niet aansprakelijk voor schade aan kledij,  eigen aan de werking..


Artikel 10: Verzekering

Tijdens de duur van de activiteiten zijn de kinderen verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Schade aan een bril wordt enkel bij lichamelijk letsel vergoed overeenkomstig de modaliteiten van de verzekering.

Artikel 11: Betwistingen

Behoudens  andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen ivm de toepassing van dit reglement.

Artikel 12:  Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 01 juni 2012.