Tussenkomst coronakosten lokale ondernemingen

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Reglement financiële tussenkomst coronakosten lokale ondernemingen

Artikel 1: doel

Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het gemeentebestuur van Middelkerke de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen.

Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de bij dit reglement gestelde voorwaarden verleent het gemeentebestuur een éénmalige premie aan lokale ondernemingen voor het corona-proof maken van hun zaak.

Artikel 2: definities

Premie: terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de onderneming.

Onderneming: zelfstandige in hoofdberoep of rechtspersoon die een activiteit met winstgevend oogmerk uitoefent.

Fysiek uitbatingspunt: een winkel, kabinet, restaurant of een ander publiek toegankelijke fysieke inrichting.

Artikel 3: toekenningsvoorwaarden

Artikel 4: omschrijving van de betoelaagde uitgaven

Voor de toepassing van het reglement worden volgende kosten aanvaard:

Artikel 5: bedrag van de premie

Het premiebedrag wordt berekend op basis van de bedragen (excl. BTW) die bewezen worden door middel van gedetailleerde facturen en bedraagt maximum 250 euro per actief fysiek uitbatingspunt op het grondgebied van Middelkerke.

Artikel 6: aanvraagprocedure

De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Het voorgeschreven aanvraagformulier moet gebruikt worden.

De termijn waarbinnen de aanvragen kunnen ingediend worden, wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen bij wijze van uitvoeringsmaatregel.

Bij het aanvraagformulier moeten gedetailleerde facturen met betrekking tot de kosten gevoegd worden. De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de onderneming.

Indien het aanvraagformulier onvolledig is, wordt de aanvraag door de administratie onontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst van een volledig dossier door het gemeentebestuur.

Artikel 7: toekenning

De premie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen, dat gemachtigd is de nodige onderzoeken te laten verrichten door de bevoegde gemeentelijke ambtenaren, alsook alle onderzoeken te laten verrichten, nodig voor de controle van de verstrekte inlichtingen en gegevens.

De premie zal geweigerd worden indien:

Wanneer de beschikbare kredieten zijn uitgeput, kan een aanvrager onder geen beding het bestuur aansprakelijk stellen voor het niet bekomen van de premie. De uitputting van de beschikbare kredieten wordt derhalve beschouwd als geldige motivering door het bestuur van de weigering om de premie toe te kennen.

Artikel 8: bedrieglijke aanvraag

Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.

Artikel 9: betwistingen

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het reglement. Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden zonder verhaal beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10: privacy

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op het toekennen van een coronapremie worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het gemeentelijk beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be.

Artikel 11: inwerkingtreding

Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in werking.

Aanvraagformulier tussenkomst coronakosten

Gegevens contactpersoon onderneming

Naam en voornaam:........

Adres: .........

........

Telefoon- of gsm-nummer:........

Email:........

Gegevens onderneming

Naam:........

Adres:........

........

Ondernemingsnummer:........

Bankrekeningnummer: ........

Fysieke uitbatingspunten in Middelkerke

De premie wordt aangevraagd voor volgende actieve fysieke uitbatingspunten gelegen op het grondgebied van Middelkerke (max. 5):

1. Vestigingsnummer of adres uitbatingspunt:........

........

Totaalbedrag ingediende kosten (excl. BTW): €........

2. Vestigingsnummer of adres uitbatingspunt:........

........

Totaalbedrag ingediende kosten (excl. BTW): €........

3. Vestigingsnummer of adres uitbatingspunt:........

........

Totaalbedrag ingediende kosten (excl. BTW): €........

4. Vestigingsnummer of adres uitbatingspunt:........

........

Totaalbedrag ingediende kosten (excl. BTW): €........

5. Vestigingsnummer of adres uitbatingspunt:........

........

Totaalbedrag ingediende kosten (excl. BTW): €........

Bij te voegen bewijsstukken

Bij het aanvraagformulier moeten de gedetailleerde facturen met betrekking tot de ingediende kosten gevoegd worden. De aanvrager moet duidelijk aangeven welke stukken betrekking hebben op welk fysiek uitbatingspunt.

Hoe indienen?

Het aanvraagformulier (met bijhorende bewijsstukken) moet ten laatste tegen (datum te bepalen via besluit van het college van burgemeester en schepenen) ingediend worden bij het gemeentebestuur:

Meer info?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de dienst lokale economie.

Email: economie@middelkerke.be

Telefoon: 059 31 30 16        Datum:........


Handtekening aanvrager........
De ondergetekende bevestigt de juistheid van de verstrekte gegevens en machtigt het gemeentebestuur van Middelkerke om in het kader van de premie-aanvraag alle nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde diensten.

De ondergetekende laat een eventueel bezoek van een afgevaardigde van het gemeentebestuur toe, ten einde ter plaatse vast te stellen of aan de voorwaarden inzake de premie voldaan wordt.


(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van het gemeentelijk reglement coronapremie, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kan je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kan je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)