Tussenkomst begrafeniskosten

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

Reglement tussenkomst in de begrafeniskosten

Artikel 1:

Dit reglement heeft tot doel uitvaarten van de meest behoeftigen te regelen. Binnen de gemeente Middelkerke neemt het OCMW deze taak op zich op basis van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de lijkbezorging op de begraafplaatsen, artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 en artikel 2 §1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de OCMW ’s.

Artikel 2:

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
§ 1.  De overledene dient voor zijn/ haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke of de overledene is ten laste van OCMW Middelkerke ten gevolge van wet van 2 april 1965.
OCMW Middelkerke is tevens bevoegd voor de dakloze overledene die op het grondgebied Middelkerke komt te overlijden.

§ 2. Het OCMW zal slechts de kosten van de begrafenis geheel of gedeeltelijk ten laste nemen als blijkt dat:

Artikel 3:

De beslissing tot tussenkomst in de begrafeniskosten is een bevoegdheid van het bijzonder comité van de sociale dienst, hierna BCSD genoemd.

In dringende gevallen wordt er een besluit genomen door de voorzitter van het BCSD, dat ter bekrachtiging wordt voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van het BCSD.

Afwijkingen op dit reglement kunnen slechts uitzonderlijk toegestaan worden bij beslissing van het BCSD op basis van een gemotiveerd sociaal verslag.

Artikel 4:

§1. De begrafenis wordt geregeld door een begrafenisonderneming, die zich contractueel verbonden heeft met het lokaal bestuur Middelkerke.

§2. Het OCMW Middelkerke geeft de voorkeur aan crematie. Als uit de laatste wilsbeschikking of de uitdrukkelijke wens van de overledene of zijn familie blijkt dat voorkeur gegeven wordt voor een begrafenis wordt deze keuze gerespecteerd.

§3. Volgende basisdienstverlening wordt geheel of gedeeltelijk ten laste genomen door het OCMW:

Het OCMW Middelkerke bezorgt aan de begrafenisondernemer een attest van behoeftigheid bestemd voor het crematorium.

§4. Het maximumbedrag dat ten laste wordt genomen door het OCMW bedraagt: € 2.000. De kosten van een zangkoor, bloemen, een grafzerk, rouwmaaltijd of koffietafel worden niet ten laste genomen.

Artikel 5:

Terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de discretionaire bevoegdheid van het BCSD.

De tussenkomst kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden overeenkomstig artikel 98 §2 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 en artikel 205 van het B.W.

Ten onrechte uitbetaalde bedragen zullen teruggevorderd worden.

Artikel 6:

§1. De gemaakte kosten dienen – op naam - bewezen te worden door een factuur van de begrafenisondernemer. De factuur dient ingediend te worden, uiterlijk één maand na de begrafenis of crematie.

§2. De factuur dient een gedetailleerde kostenweergave te bevatten.

Artikel 7:

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op het regelen van uitvaarten van de meest behoeftigen worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het OCMW Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat: