Tornooien - toelagen

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Toelagereglement tornooien en ééndagmanifestaties

Principe

Artikel 1:

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt binnen de perken van de begrotingskredieten toelagen beschikbaar voor ééndagmanifestaties en tornooien van de sportverenigingen van de gemeente Middelkerke.

Deze worden toegekend volgens advies van de gemeentelijke sportraad en zijn gebaseerd op hierna volgend normenstelsel.

Basisvoorwaarden

Artikel 2:

Als ‘sport’ komt enkel de vrijetijdsbesteding in aanmerking die de lichamelijke bewegingsactiviteit van de mens stimuleert.

Artikel 3:

Om als vereniging in aanmerking te komen voor de betoelaging, dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

Berekening van de toelage

Artikel 4:

1. Inzake tornooien:

1.1. Algemene bepalingen

  1. Tornooi = wedstrijden tussen minstens 6 verschillende clubs op één of meerdere locaties op het grondgebied van Middelkerke.
  2. Er is geen beperking inzake het aantal tornooien dat in aanmerking komt.
  3. Alleen tornooien die georganiseerd worden door één of meerdere door het gemeentebestuur van Middelkerke erkende verenigingen komen in aanmerking.
  4. Tornooien waarbij min16- en plus16 jarigen samenspelen, worden gerekend als tornooien van de categorie “meer dan 16 jaar”
  5. Clubkampioenschappen worden niet erkend als tornooi.

1.2. Berekeningswijze toelage

De toekenning van de toelage gebeurt op basis van een puntenaantal, berekend in toepassing van dit reglement.

De sportraad geeft advies i.v.m. het toegekende puntenaantal.

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel bepaalt het college van burgemeester en schepenen de geldwaarde van 1 (één) punt door het beschikbaar begrotingskrediet te delen door het totaal aantal behaalde punten. In geval van noodzakelijke afronding wordt afgerond naar de laagste cent (bijv. € x,0486 = € x,04).

De toelagen worden jaarlijks toegekend aan de clubs door het bekomen puntenaantal te vermenigvuldigen met de geldwaarde van 1 punt.

1.3. Puntentoekenning

1.3.1. Indien minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt krijgt een tornooi maximum één punt:

1.3.2. Ieder tornooi dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in punten 1 tot en met 3 van bepaling 1.1. van dit artikel krijgt minstens één punt.

Dit punt wordt vermenigvuldigd met het getal vermeld in onderstaande kolommen mits voldaan wordt aan de gestelde bijzondere voorwaarde(n):


Bijzondere voorwaarde

Leeftijd van deelnemers ploegen tot en met 16 jaar

Leeftijd van deelnemers ploegen meer dan 16 jaar

gewoon tornooi

x 1,5

x 1

meer dan12 en minder dan 24 deelnemende clubs

x 3

x 2

meer dan 24 deelnemende clubs

x 4

x3

2. ééndagmanifestaties

2.1. wielerwedstrijden :

65 procent van de bondskosten

2.2. wandeltochten :

Aantal deelnemers

toelage

Minder dan 500

Gratis zaal

Tussen 500 (inbegrepen) en 750 (niet inbegrepen)

Gratis zaal + 100 euro

Tussen 750 (inbegrepen) en 1500 (niet inbegrepen)

Gratis zaal + 200 euro

Vanaf 1.500 (inbegrepen)

Gratis zaal + 300 euro


2.3 loop- en fietswedstrijden - zwemwedstrijden (of –tochten) …. :

Aantal deelnemers

Competitief
toelage:

Recreatief
toelage

Tussen 50 (niet inbegrepen) en 100 (niet inbegrepen)

125 euro

75 euro

Tussen 100 (inbegrepen) en 200 (niet inbegrepen)

250 euro

125 euro

Tussen 200 (inbegrepen) en 400 (niet inbegrepen)

500 euro

250 euro

Tussen 400 (inbegrepen) en 800 (niet inbegrepen)

1.000 euro

500 euro

Vanaf 800 (inbegrepen)

2.500 euro

1.250 euro


Met recreatief wordt bedoeld: er wordt geen resultaat of rangschikking opgemaakt.

2.4. auto-motocross :

Aantal deelnemers

toelage

Tussen 100 (niet inbegrepen) en 200 (inbegrepen)

500 euro

Meer dan 200

1.000 euro

2.5. andere

Eéndagmanifestaties die niet tot deze categorieën behoren of die volledig nieuw zijn, kunnen via het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, een afzonderlijke toelage krijgen van de gemeente.

3. scholen :

Basisbedrag subsidie = 1 euro per leerling.

4. extra betoelaging :

De bedragen voorzien in punten 1,  2.1. tot en met 2.4. van dit artikel worden verhoogd, indien:

Motief verhoging:
(Slechts 1 motief kan in aanmerking komen)

verhoging toelage:

uniek karakter manifestatie (= op basis advies sportraad)

verdubbeling

provinciaal kampioenschap

verdubbeling

nationaal kampioenschap

verviervoudiging

5. cumulatieverbod toelagen

De cumulatie van toelagen bedoeld in dit artikel is verboden.

Verstrekken van informatie en controle

Artikel 5:

Er kunnen door het college van burgemeester en schepenen passende sancties opgelegd worden aan verenigingen die onjuiste informatie verstrekken of van wie tekortkomingen bij het invullen van de vragenlijsten worden vastgesteld.

Het volledig of deels terugvorderen van de toegekende toelage behoort tot de sanctiemogelijkheden.

Artikel 6:

De sportraad zal de juistheid van de verstrekte gegevens door de bij haar aangesloten verenigingen nagaan en instaan voor de adviesverlening bedoeld in artikel 4.

In de schoot van de sportraad wordt een commissie opgericht die de controle ter zake uitoefent en jaarlijks een evaluatie van het reglement (incl. toepassing) zal opmaken.

Die commissie bestaat uit minstens één gemeentelijke sportfunctionaris en twee leden van de sportraad. De sportraad regelt verder de werking van de commissie.

De sportfunctionaris en de commissie hebben het recht de verenigingen te controleren in relatie met de toepassing van dit reglement.

Artikel 7:

Verenigingen die voor dezelfde werking betoelaagd worden door andere raden verliezen het recht op betoelaging bedoeld in dit reglement.

Betwistingen

Artikel 8:

Behoudens  andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen ivm de toepassing van dit reglement.