Toon je tuin

Parent Previous Next

Reglement “jaarlijkse tuinwedstrijd Toon je tuin”

Artikel 1:

Met het oog op duurzaam tuinieren in de gemeente Middelkerke wordt een tuinwedstrijd georganiseerd waarbij de nadruk gelegd wordt op esthetica, charme, kwaliteit en duurzaam tuinieren.

Er worden 3 categorieën voorzien, als volgt:

  1. Siertuin en terras
  2. Voortuin en gevel
  3. Moestuinen

Over alle deelnemers wordt één speciale prijs toegekend voor de meest duurzame tuin.  

De quotering van de deelnemende tuinen gebeurt door de burger die de tuinen bezoekt en via een digitaal invulformulier een score toekent.

Artikel 2:

Alle tuindelen, terrassen en gevels, ook deze die niet van op straat zichtbaar zijn, komen in aanmerking.

Artikel 3:

Alle inwoners van de gemeente en de tweedeverblijvers (dit zijn natuurlijke personen die de belasting op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Middelkerke betalen; gegevens op basis van het recentste kohier) mogen kosteloos aan de wedstrijd deelnemen.

Deelnemen aan de wedstrijd is voorbehouden aan liefhebbers. Professionele tuinders en bloemenhandelaars zijn niet toegelaten.

Artikel 4:

Met éénzelfde onroerend goed/ perceel kan er voor diverse categorieën ingeschreven worden.

Artikel 5:

Inschrijven gebeurt via de website van de gemeente: www.middelkerke.be

Het voorziene digitale typeformulier moet gebruikt worden.

Artikel 6:

De inschrijving loopt van 1 mei tot en met 30 juni van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 7:

De publieke keuring start vanaf 1 juli en loopt tot en met 31 augustus van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 8:

Op de website is een overzichtsplan met de deelnemende tuinen beschikbaar.

Artikel 9:

Via het aanmelden met een e-mailadres kan per deelnemer en per categorie één score toegekend worden.

Artikel 10:

De deelnemers met de hoogste scores ontvangen een beloning van het gemeentebestuur.  

De modaliteiten ter zake worden geregeld door het college van burgemeester en schepen bij wijze van uitvoeringsmaatregel en binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Artikel 11:

De uitslag van de wedstrijd zal medegedeeld worden op een jaarlijkse proclamatie en bekendgemaakt worden via de media.

Artikel 12:

De deelnemers worden op de proclamatie uitgenodigd.

Artikel 13:

Alle deelnemers worden het volgend jaar uitgenodigd om opnieuw deel te nemen.  

Artikel 14:

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht voor om dit reglement te wijzigen.

Artikel 15:

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 16: Privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de tuinwedstrijd “Toon je tuin” worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

- de persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt voor de doelen zoals beschreven in het reglement en om de gevraagde informatie te verstrekken;

- de persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, tenzij de organisator toestemming heeft van de deelnemer of de wet het verplicht;

- de deelnemer steeds het recht heeft om te weten welke persoonsgegevens over hem worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of wissen;

- passende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik of verlies.

Een meer uitgebreid overzicht van het gemeentelijk beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be.