Tijdelijke uitbreiding terrasruimte (corona-maatregelen)

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Reglement tijdelijke uitbreiding terrasruimte op openbaar domein in kader corona-maatregelen

Artikel 1: algemeen

Houders van een vergunning voor niet-gesloten terrassen (horeca-uitbating) kunnen, mits zekere voorwaarden, een vergunning bekomen voor tijdelijke uitbreiding van de inname van het openbaar domein waarbij de vergunde ruimte op het openbaar domein ten hoogste wordt verdubbeld.

Deze vergunningen hebben een tijdelijk karakter en kaderen in de corona-maatregelen van de gemeente.

Artikel 2: aanvraag

§1. De aanvraag tot het bekomen van een vergunning bedoeld in dit reglement wordt ingediend bij het gemeentebestuur.

§2. Het aanvraagdossier is samengesteld uit:

  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier (te verkrijgen via het gemeentebestuur of via de gemeentelijke website).
  2. Een gedetailleerd grondplan op schaal van minstens 1/100, waarop de afmetingen en oppervlakte van het terras zijn aangeduid.
  3. Op het plan dient eveneens de totale breedte van het voetpad vermeld en de locatie van eventuele nutsvoorzieningen (hydrant, afsluiters van water-,riool-,gas-, telefoon-, elektriciteitsnet, …) en straatmeubilair (zoals verlichtingspaal - parkeerautomaat - straatnaambord - vuilnisbak - vlaggenmast en dergelijke).
  4. Bij de aanvraag dienen tevens meerdere duidelijke kleurenfoto’s gevoegd te worden waaruit de bestaande toestand blijkt.
  5. Indien de gevraagde ruimte op het openbaar domein zich geheel of gedeeltelijk bevindt vóór een pand dat niet het eigendom is van de aanvrager of waarvoor de aanvrager geen gebruiksrecht heeft (= gebruiksrecht te bewijzen door aanvrager) dan dient bij de aanvraag een schriftelijke en ondertekende verklaring gevoegd van de betrokken eigenaar(s) of syndicus (syndici) waaruit blijkt dat er geen bezwaar is om de gevraagde ruimte te gebruiken in het kader van de uitbating van de horecazaak.

Artikel 3: algemene voorwaarden

§1. Het terras mag de zichtbaarheid van de rijweg niet belemmeren.

§2 Het terras moet een net en esthetisch uitzicht hebben en voortdurend in goede en veilige staat worden onderhouden.

§3. De vergunninghouder of zijn aangesteld personeel moet het terras schoon en netjes houden.

§4. Behoudens andersluidende bepaling is de uitbating toegestaan vanaf ten vroegste 7 uur tot ten laatste 24 uur van dezelfde dag.

§5. De toegang tot de privatieven dient gevrijwaard te blijven.

§6. De rijweg (met inbegrip van gebeurlijke parkeerplaatsen) komt niet in aanmerking als vergunde ruimte bedoeld in dit reglement.

Artikel 4: terrasuitrusting

Er wordt enkel vergunning verleend tot het plaatsen van los terrasmeubilair op de vergunde ruimte, met name stoelen, tafels en gebeurlijk parasols.

De terrasuitrusting moet kwaliteitsvol en eenvormig zijn en qua uitstraling een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte.

Alle terrasuitrusting moet binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Er mogen geen vasthechtingen aan of in het openbaar domein gebeuren.

De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de terrasuitrusting wanneer deze niet wordt gebruikt voldoende beschermd is tegen diefstal en vandalisme.

Na het sluitingsuur moet de terrasuitrusting worden opgeruimd. Het opruimen dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren.

Het is toegestaan de terrasuitrusting binnen het met wandpanelen afgebakend terras op te stapelen op voorwaarde dat dit ordentelijk gebeurt.

Tijdens de sluitingsperiode(n) van de zaak en/of tijdens de periode(n) van niet-uitbating van het terras, andere dan wekelijkse rustdag, dient de terrasuitrusting van het openbaar domein verwijderd te worden.

Artikel 5: afmetingen – concreet

Het afbakenen van de vergunde ruimte wordt niet toegestaan.

De concreet toegelaten afmetingen worden in de vergunning bepaald.

De vergunde ruimte kan door het gemeentebestuur gemarkeerd worden op het openbaar domein zelf.

Artikel 6: niet-gesloten terrassen – parasols

Het plaatsen van parasols in de vergunde ruimte is toegestaan, mits naleving van volgende voorwaarden:

Artikel 7: terrassen op de zeedijkwandelweg

Aan de houders van een vergunning voor niet-gesloten terrassen op de zeedijkwandelweg (= noordzijde koperkleurige rijsuggestiestrook) wordt een voorstel van bijkomende ingebruikname gedaan door het gemeentebestuur.

Mits akkoord van betrokkene wordt dit voorstel vertaald in een vergunning bedoeld in dit reglement.

De terrassen bedoeld in dit artikel moeten benevens de reeds vermelde voorwaarden, tevens voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

Artikel 8: karakter van de vergunning

§1. De vergunning is precair, wat inhoudt dat ze altijd kan worden herroepen, gewijzigd of geschorst om redenen waarover de vergunninggever oordeelt, zonder dat de vergunninghouder enig recht op schadeloosstelling of vergoeding kan laten gelden, noch dat enige erfdienstbaarheid of andere zakelijke rechten of voorrechten hieruit kunnen voortvloeien.

§2. De vergunning kan enkel verleend worden aan en uitwerking hebben ten aanzien van de natuurlijke- of rechtspersoon die de betrokken handelszaak uitbaat.

§3. De vergunning kan niet worden overgedragen, afgestaan, verhuurd of verpacht aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor bepaalde duur zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de vergunninggever.

§4. Bij stopzetting van de handelsactiviteiten is de vergunning ambtshalve opgeheven.

§5. Iedere wijziging met betrekking op een afgeleverde vergunning dient gemeld te worden aan de vergunninggevende overheid.

§6. De precieze geldigheidsduur van de vergunning wordt in de vergunning zelf bepaald. De geldigheidsduur kan nooit later zijn dan [20/11/2021 (geschrapt en vervangen GR 10/03/2021(12))].

Artikel 9: aansprakelijkheid

§1. Wie een vergunning bedoeld in dit reglement bekomen heeft, dient de voorwaarden van het vergunningsbesluit stipt na te leven.

§2. Aan de aanmaningen van de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren en aan de aanmaningen van de politieambtenaren moet gevolg worden gegeven binnen de door hen bepaalde termijn. Het niet opvolgen van deze aanmaningen kan de schorsing of het intrekken van de vergunning als gevolg hebben.

§3. De vergunninghouder en diegene die op het ogenblik van een schadegeval de exploitatie, waarvoor de openbare weg gebruikt wordt, voor eigen rekening uitbaat of doet uitbaten, zijn steeds solidair verantwoordelijk tegenover de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse gewest, de Provincie, de gemeente en derden, voor alle ongevallen overkomen ten gevolge van bedoeld gebruik.

§4. De vergunninghouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit en de veiligheid van de toegestane constructie.

Artikel 10: bezwaren

Voor alle niet voorziene gevallen beslist de burgemeester, binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheden.