Terugbetaling kadervorming

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Reglement terugbetaling kadervorming - jeugd

Artikel 1: Algemeen

Het gemeentebestuur van Middelkerke voorziet een geldelijke tussenkomst van 75% van de cursuskostprijs voor wie een basiscursus in het jeugdwerk volgt. De opleidingen moeten erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd (bijvoorbeeld cursussen  Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Kazou, Chiro Vlaanderen, …).  

Erkende verdere vorming binnen het jeugdwerk wordt voor 50% terugbetaald.

Artikel 2: Doelgroep

Komen in aanmerking voor de terugbetaling: alle inwoners van Middelkerke tussen 15 (inbegrepen) en 26 jaar (niet inbegrepen).

Artikel 3: Procedure

Wie een vorming volgt, kan na het volgen van de volledige vorming een schriftelijke vraag richten aan de jeugddienst. Deze vraag bevat een door de cursusorganisator afgeleverd bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk.

Volgende items dienen hierop te zijn ingevuld:

Na controle door de jeugddienst en goedkeuringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de terugbetaling uitgevoerd door de financiële dienst.

Artikel 4: Controle

Het Gemeentebestuur van Middelkerke kan te allen tijde de geldigheid van de ingeleverde documenten controleren en navraag doen naar de juistheid van de gegevens.

Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegene die onjuiste informatie verstrekken of bij wie tekortkomingen bij het invullen van de aanvraagformulieren worden vastgesteld. Het (deels) niet verkrijgen van de terugbetaling behoort tot deze sanctiemogelijkheden.

Artikel 5: Betwisting

Behoudens andersluidende wettelijke en decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.

Een bezwaar kan binnen de 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, schriftelijk ingediend worden via een aangetekend schrijven bij de jeugddienst. Het bezwaar wordt binnen de 60 kalenderdagen na het indienen geadviseerd door de jeugddienst.

Daarna wordt het bezwaar voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Indien binnen de 180 kalenderdagen na het indienen van een bezwaar geen beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd.